1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2016-08-31 • Akcja poboru krwi!

więcej
2016-08-31 • Uwaga Przedsiębiorco!

więcej

31 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w  Brusach nauczycielki z terenu miasta i gminy Brusy otrzymały awanse zawodowe. Z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akt nadania stopnia awansu (...) więcej

Zwieńczeniem ukończenia żniw i prac polowych są dożynki. Te święto 28 sierpnia br. obchodzili mieszkańcy sołectwa Kosobudy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną w Kościele pw. (...) więcej
2016-08-29 • Łowili ryby w Zalesiu

Wędkowali przy słonecznej pogodzie. Mieszkańcy Zalesia wzięli udział w Otwartym Turnieju Wędkarskim o Puchar Sołectwa Zalesie. Zawody odbyły się 27 sierpnia przy stawie obok świetlicy wiejskiej. (...) więcej

             Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o (...) więcej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do złożenia wykazu zawierającego (...) więcej

25 sierpnia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył nominację na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach na ręce Pani Krystyny (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski 11 sierpnia br. podpisał umowę z Firmą Usługi Robót Ziemnych i Drogowych Ireneusz Rolbiecki z Kalisza. Zadanie, które stoi przed wykonawcą dotyczy (...) więcej

Gmina Brusy miała możliwość zaprezentowania swojego potencjału turystycznego w programie „Błękitne Wakacje”. Odcinek emitowany m.in. w TVP Polonia, TVP Gdańsk, TVP Olsztyn, TVP (...) więcej

20 sierpnia br. odbył się Piknik Rodzinny SL Salos zorganizowany w ramach zakończenia Wakacyjnej Ligii Piłki Nożnej. Tego dnia na kompleksie boisk, na dzieci i ich rodziców czekało mnóstwo (...) więcej

więcej

13 sierpnia br. na boisku sportowym w Leśnie odbył się coroczny Festyn Śliwkowy. Doceniane przez mieszkańców tego sołectwa owoce, były tematem przewodnim tego spotkania.  W związku z czym (...) więcej

więcej

więcej

Na przełomie lipca br. na terenie Gminy Brusy przeprowadzono remont pokrycia dachów wiat rekreacyjnych. Istniejące pokrycie z desek wymieniono na gont bitumiczny wraz z zakonserwowaniem (...) więcej

więcej

więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące najnowszych doniesień w sprawie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Polsce w (...) więcej

08 sierpnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Brusy, które dotyczyło „Odnawialnych Źródeł Energii – Fotowoltaika w (...) więcej

6 sierpnia br. smakosze swojskiego chleba przybyli do Widna by skosztować tego wypieku na XIX Pieczeniu Chleba w Widnie. Każdego roku przy piecu chlebowym czuwa mieszkanka tej niewielkiej (...) więcej

więcej

więcej

więcej
2016-08-05 • Zaproszenie na wernisaż

więcej
2016-08-04 • Festyn Letni w Lubni

Mieszkańcy Sołectwa Lubnia integrowali się podczas Festynu Letniego w Lubni, który odbył się 30 lipca br. na boisku przy świetlicy wiejskiej. Festyn rozpoczął się meczami I Turnieju (...) więcej

Przypominamy, że w ramach prac wykonany zostanie odcinek 240 mb ulicy Czernickiej wraz z chodnikiem oraz ok. 40 mb ulicy Leśnej. Dodatkowo wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką OZE na spotkanie dot. „Odnawialnych Źródeł Energii – Fotowoltaika w Twoim domu”, na którym omówione zostaną (...) więcej

więcej

Miłośników rękodzieła ludowego i kultury kaszubskiej zaproszono do uczestnictwa w Jarmarku Zaborskim w Brusach. Wydarzenie odbyło się 27 lipca przy kompleksie boisk Brusach. Regionalna muzyka, (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach Turnieju Tenisa Ziemnego ( Turniej Deblowy). Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 04 sierpnia br. u lokalnego animatora sportu Tomasza Ostrowskiego (...) więcej

Wspaniałe wydarzenie, pełne bogactwa folkloru, barwnych korowodów i niezapomnianych wrażeń artystycznych to Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Kaszubskie Spotkania z Folklorem (...) więcej

Galeria Oczko w Męcikale ul. Długa 10 zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne we wtorek 2 sierpnia godz. 9.30-14.30.Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z porad Artystów (...) więcej

Dziś, 1 sierpnia, mija 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu łączymy się z żołnierzami - bohaterami tego wydarzenia oraz mieszkańcami stolicy, poległymi i zamordowanymi w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!