1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach urealnia cel zwiększonego zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla uczestniczek projektu (...) więcej

 W świetlicy wiejskiej w Czapiewicach 28 czerwca br. miała miejsce XII sesja rady Miejskiej w Brusach. Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdanie oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi (...) więcej

więcej

W dniu dzisiejszym 60 dzieci z terenu miasta i gminy Brusy udało się na wypoczynek letni do Zakopanego. Organizatorem kolonii jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej (...) więcej

Rozpoczęto rozgrywki  III Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach. Pierwsze mecze rozegrano 20 czerwca br. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 20 zawodników . Wyniki rozegranych spotkań . (...) więcej

W dniach od 10. do 12. czerwca br.  odbył się we Wronkach, woj. wielkopolskie trzeci ministrancki turniej w piłkę nożną. Udział wzięło 12 drużyn z następujących miejscowości: Wronki, (...) więcej

więcej

22 czerwca w Centrum Kultury i Biblioteki odbył się koncert podsumowujący bieżący rok szkolny, w którym czynny udział wzięli młodzi adepci gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. Uczniowie (...) więcej
2016-06-24 • Letni Koncert Pianistów

Niedzielny koncert rozpoczął się występem KALINY KOSECKIEJ, która wykonała 4 utwory: „Kukułkę”, „Piosenki o wesołym i o smutnym kotku”, popularną melodię pt. (...) więcej

więcej
2016-06-23 • Ostrzeżenie o upałach

więcej
2016-06-23 • Mecz pokoleń w Brusach

26 czerwca br. o godz. 16.00 na boisku sportowym w Brusach zmierzą się dwie drużyny piłkarskie: Oldboje MLKS Tęcza Brusy kontra MLKS Tęcza Brusy. Mecz rozgrywany jest w ramach obchodów 70-lecia (...) więcej

Informujemy, iż 28 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Czapiewicach, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie (...) więcej

20 czerwca, w Kosobudach, odbyło się spotkanie nagrodzonych uczestników X Gminnego Konkursu Poetyckiego na napisanie wiersza. Kiedy już ucichła nagrodzona poezja, wręczono dyplomy i nagrody. (...) więcej

18 czerwca br. odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Brusach. Gośćmi zebrania byli m.in. Burmistrz Brus Witold Ossowski,  Zastępca Dowódcy (...) więcej

16 czerwca 2016r. na boisku sportowym w Czyczkowach spotkali  się wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach piłkarskich Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy. (...) więcej
2016-06-20 • Powitanie Lata w Brusach

Sezon wakacyjny w Brusach rozpoczęliśmy 18 czerwca br. Na mieszkańców gminy Brusy czekało wiele atrakcji, które pozwoliły miło spędzić sobotni czas. Powitanie lata rozpoczęło się Jarmarkiem (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni przystąpiła do konkursu „Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”.Zachęcamy do głosowania na szkołę z (...) więcej

O dobra kondycję dbają mieszkańcy z Sołectwa Lubnia. Mając na celu poprawę swojego samopoczucia panie i panowie spotykają się dwa razy w tygodniu by trenować nordic walking. Jak twierdzą (...) więcej

11-12 czerwca br. w Chmielnie po raz 45 odbył się finał konkursu recytatorskiego „Rodnô Mòwa”. Z powiatu chojnickiego pojechało 5 osób – po jednej z każdej (...) więcej

Rajd rowerowy szlakiem Anny Łajming to już tradycja dla mieszkańców Sołectwa Leśno. Jak co roku  Sołtys i Rada Sołecka zaprosili miłośników kolarstwa do wzięcia udziału w tej (...) więcej

 Nowe oświetlenie drogowe otrzymali mieszkańcy ulicy Okrężnej w Leśnie. 31 maja br. zakończono prace przy jego budowie. W ramach zadania zamontowano 4 słupy oraz 4 oprawy oświetleniowe, (...) więcej
2016-06-15 • Dzieci nadal świętują

Dzień dziecka świętowano 12 czerwca br. w Małych Chełmach i Czapiewicach. Przejazd motocyklem, malowanie twarzy, zamki oraz pyszne przekąski to tylko nieliczne atrakcje jakie czekały na (...) więcej

Informujemy, że Gmina Brusy, podobnie jak w latach ubiegłych, zleciła organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta i gminy Brusy. Na ten cel przeznaczono 38.000 złotych. Dzięki (...) więcej
2016-06-14 • Dzień Pola w Lubaniu

więcej
2016-06-14 • Moja Przygoda w Muzeum

Młodzi plastycy z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach wzięli udział w konkursie plastycznym „Moja przygoda w muzeum”. Tym razem wyróżnienia otrzymało 8 wychowanków p. Renaty (...) więcej

Tematyka ostatnich zajęć dla dzieci w Centrum Kultury i Biblioteki poświęcona była wszystkim tatusiom. 9 czerwca br. dzieci wykonywały m.in breloczki do kluczy a także napisały i narysowały (...) więcej

12 czerwca br. odbyły się gminne zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.W zawodach na boisku sportowym w Leśnie rywalizowało 14 drużyn młodzieżowych m.in. z OSP Brusy, Czarnowa, Czarniża, (...) więcej

więcej

Reprezentacja Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach, na zaproszenie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Chojnicach, wzięła udział w III spartakiadzie (...) więcej

Emeryci, renciści  i inwalidzi zrzeszeni w bruskim kole terenowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 11 czerwca br. uczestniczyli w Pikniku z okazji Światowego Dnia Inwalidy. (...) więcej

więcej

Z inicjatywy Prezesa ZNP w Brusach kol. Mieczysława Spierewki oraz Zarządu Oddziału odbył się drugi już zlot czynnych nauczycieli, emerytów i pracowników oświaty z terenu Miasta i Gminy Brusy. (...) więcej

Zarząd Oddziału ZKP O/Brusy zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wszystkich członków, które odbędzie się 22.06.2016r.(środa) o godz. 1900(drugi termin o godz. 1915.) w (...) więcej

Z okazji Dnia Dziecka sołtys i rada sołecka sołectwa Czarniż, 30 maja br. zorganizowali piknik rekreacyjno –sportowy. W zmaganiach i rywalizacji sportowej dzieci miały okazję sprawdzić się (...) więcej

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień (...) więcej

W ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na stadionie miejskim w Brusach odbył się test Coppera. W tej ogromnej próbie wytrzymałościowej w tym roku udział wzięło prawie 80 (...) więcej
2016-06-07 • Przegląd pomp ciepła

Informujemy, że od dnia 13 czerwca 2016 r. przez okres 2 tygodni pracownicy firmy Glen Dimplex Polska Sp.z.o.o. będą dokonywać przeglądów pomp ciepła, zamontowanych w ramach zadania pn. (...) więcej

W dniach od 7 do 9 czerwca br. nastąpi  włączenie syren alarmowych w celu sprawdzenia systemu ostrzegania i alarmowana ludności przed zagrożeniami z powietrza.  Włączenie syren nastąpi (...) więcej

31 maja br. Burmistrz Brus Witold Ossowski, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, uczestniczył w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystości miały miejsce w Pałacu Prezydenckim w (...) więcej

„Nasz kolorowy trzeźwy świat” to hasło obchodów dnia dziecka na które wszystkie dzieci, młodzież i rodziców zaprosili: Burmistrz Brus Witold Ossowski, Centrum Kultury i Biblioteki (...) więcej

Gminne obchody dnia dziecka w tym roku rozpoczęto przejazdem motocykli. Udział w paradzie wzięło ok. 80 motorów oraz jeden stary, unikatowy pojazd. Przed odjazdem proboszcz parafii pw. (...) więcej
2016-06-06 • II Zlot ZNP

więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach III Turnieju Tenisa Ziemnego dla dorosłych. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 13 czerwca br. u lokalnego animatora sportu Tomasza Ostrowskiego (...) więcej

więcej
2016-06-03 • Wernisaż Alojzego Liedke

24 maja br. odbył się wernisaż prac Alojzego Liedke, pioniera upowszechniania teatru kukiełkowego w naszej gminie. Wernisaż rozpoczął się przedstawieniem krótkiej historii o Alojzym Liedtke i (...) więcej
2016-06-03 • Dzień dziecka w Lubni

Z okazji dnia dziecka sołtys wraz z radą sołecką sołectwa Lubnia przygotowali dzieciom mnóstwo niespodzianek m.in. zjeżdżalnie, dmuchany zamek, konkurencje, gry i zabawy a także malowanie (...) więcej

więcej

12 czerwca w Bojanie (gm. Szemud), odbędzie się turniej sportowy – Mistrzostwa Polski. Turniej będzie rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry - Baszka Méster Sport, z asem serce (...) więcej

W sportowym stylu dzień dziecka spędzili mieszkańcy Brus Jaglii. Rodzice wraz ze swoimi pociechami udali się na przejażdżkę rowerową na plażę do Czernicy. Na miejscu na najmłodszych czekało (...) więcej

02 czerwca br. pożegnaliśmy Zasłużoną Obywatelkę Gminy Brusy,  wieloletnią radną gminną, działaczkę kultury, inicjatorkę budowy domu kultury w Czyczkowach Wandę Kiżewską. Msza pogrzebowa (...) więcej

więcej

  więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!