1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2015-10-31 • Prognoza pogody

więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje o dodatkowym wywozie odpadów komunalnych w dwóch rejonach: Rejon nr 9 - Brusy - Osiedle nr 1 (ul. Gdańska prawa strona) do torów PKP do (...) więcej

  W czwartek, 29 pażdziernika w Centrum Kulury w Brusach miała miejsce VII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Podczas jej trwania radni podjęli uchawały w sprawach: (...) więcej

  30 września br. Gmina Brusy zakończyła realizację projektu pn.: Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G” współfinansowanego w (...) więcej
2015-10-30 • AKCJA POBORU KRWI

27 października br. przy Domu Strażaka w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Jak zwykle nie zabrakło chętnych mieszkańców miasta i gminy Brusy do podzielenia się tym życiodajnym (...) więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267) podaje się do wiadomości stron postępowania, że   Burmistrz (...) więcej

Nr więcej

Przyjęto Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy   Informujemy, że w dniu 29 października 2015 r. Rada Miejska w Brusach podjęła uchwałę nr VII/62/15 w (...) więcej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej AKCJI (...) więcej

Informujemy, iż 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w CKiB w Brusach odbędziecie się VII sesję Rady Miejskiej w Brusach Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Brusy, dnia 21 października 2015 r. Nr GP.6721.3.2015   O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania oraz o (...) więcej

więcej

 BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłasza    III USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY   na sprzedaż (...) więcej

  W dniach 17 i 18 października br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się II turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2015/2016, w którym (...) więcej
2015-10-23 • OSTRZEŻENIE POGODOWE!

więcej

VII  KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH” CELE KONKURSU:Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, (...) więcej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO   „Kolorowy świat papieroplastyki. ”   organizowanego przez Zespół Szkół w Lubni ul. Szkolna 13, 89-632 Brusy e-mail: (...) więcej

UWAGA! Informujemy, iż w dniu 25 października br. (dzień wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015) nastąpi zmiana czasu z "letniego" na "zimowy" (...) więcej

 15 października br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W czasie uroczystości (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych w najem Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 782 ze (...) więcej

UWAGA   Dnia 31.10.2015r. (sobota)biblioteka nieczynna.Za utrudnienia więcej

13 pażdziernika br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach już po raz XV świętowano rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru. Tegoroczne obchody Święta Szkoły (...) więcej

więcej

więcej

W dniu dzisiejszym, 16 października br., obchodzimy 37. rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Papieża. 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski został wybrany Papieżem i przybrał (...) więcej

więcej

Informuję, że w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zakup pojemników na popiół, Gmina Brusy w ramach własnego budżetu zakupi przedmiotowe pojemniki, które następnie nieodpłatnie zostaną (...) więcej

więcej

13 października br. w holu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Leona Wańtowskiego (1890-1939) - Kierownika (...) więcej

Informujemy, że 15 października br. (czwartek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędą się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji (...) więcej

więcej

Dnia 9 października br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus. Wyróżnienie otrzymali uczniowie szkół (...) więcej

więcej

więcej

W zawiązku z zaplanowanym na dzień 13 października 2015 roku w godzinach 6.00 – 19.00 krajowym ćwiczeniem nastąpi sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed (...) więcej

Ruszył kolejny plebiscyt na stolicę Kaszub! Tym razem portal Piękne Kaszuby i Puls Kaszub poszukują „Jesiennej Stolicy Kaszub 2015”. Brusom udało się zwyciężyć w letniej i (...) więcej
2015-10-07 • Stypendia Burmistrza Brus

W piątek, 09 października br. o godz. 12:00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach zostaną wręczone stypendia Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych (...) więcej

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. 4 października bruski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zorganizował spotkanie różańcowe przy (...) więcej

więcej

Informujemy, że 30 września w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach przy udziale około 70 osób z blisko 50 organizacji odbyło się II Plenarne Zebranie Organizacji Pozarządowych, na którym (...) więcej
2015-10-05 • UWAGA! Rower oznakowany

Dnia 2 października br. w trzech miejscowościach gminy Brusy: Męcikale, Lubni oraz Leśnie odbyła się akcja znakowania rowerów pod hasłem "Nie daj szansy złodziejowi!”. Łącznie (...) więcej

Doceniając aktywny udział i zaangażowanie Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Brusach na rzecz ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy (...) więcej

Jak co roku, w pierwszą niedzielę października, Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Brusach zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Różaniec odmawiany będzie 4 października, o godz. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!