1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Piątkowy poranek, 31 lipca to początek podróży Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego Krebane do Bułgarii Uczęszczająca na zajęcia w bruskim centrum kultury młodzież zaprezentuje swoje (...) więcej

Dziś, 31 lipca, w godzinach przedpołudniowych  grupa ok. 20 bruskich parafian przyłączyła się do pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Bruscy pielgrzymi już po raz kolejny wędrują z grupą (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2015 roku  Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia (...) więcej

  Zaborskie Towarzystwo Naukowe informuje, że Biuro Porad Obywatelskich w Brusach  w okresie letnim będzie czynne w następujące dni: 1 lipca 2015r., 6 lipca 2015r., 8 lipca (...) więcej

27 lipca br. w Domu Strażaka w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Jak zwykle nie zabrakło chętnych mieszkańców miasta i gminy Brusy do podzielenia się tym życiodajnym lekiem. Zgłosiło się (...) więcej

27 lipca br. 49 dzieci z terenu miasta i gminy Brusy udało się na wypoczynek letni do Białego Dunajca. Wyjazd finansowany jest w całości ze środków Gminy Brusy – w ramach realizacji (...) więcej

W minioną niedzielę, 26 lipca, do Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, przybyło aż stu graczy w Kaszubską Baśkę. Wśród 25 drużyn dwie reprezentowały Brusy. Wszystko to (...) więcej

26 lipca w parku miejskim w Brusach odbył się kolejny Jarmark Zaborski. Choć pogoda była niezwykle kapryśna, nie zabrakło twórców ludowych i uczestników w „Konkursie kulinarnym na (...) więcej

Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach wraz z Centrum Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich na cykl (...) więcej

  więcej
2015-07-28 • Wizyta burmistrza Kabulu

Tegoroczny Festiwal oprócz spotkań z folklorem był również okazją do wymiany doświadczeń samorządowców. Wraz z zespołem z Izraela do Brus przybył burmistrz Kabulu Mustafa Hammud, który na (...) więcej

Niedzielny wieczór, 26 lipca, obfitował w piękno międzynarodowego folkloru. Finał Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" rozpoczęto Mszą św. w (...) więcej

 Sobotnie popołudnie, 25 lipca, na stadionie miejskim w Brusach było gratka dla miłośników folkloru. Przed zgromadzoną na widowni publicznością zaprezentowały się zespoły z Albanii, (...) więcej

 Koncertowy piątek, wpisał się już w tradycję Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata".  W tym roku na scenie swoje talenty (...) więcej

W minionym tygodniu (20-25 lipca), trzydziestu piłkarzy, bruskiego Salosu uczestniczyli w biwaku treningowym w miejscowości Swornegacie. Podczas pobytu mieli oni okazję doskonalić techniki piłki (...) więcej
2015-07-26 •

UWAGA! ZMIANA GODZIN FUNKCJONOWANIA ORLIKA!24 lipca (piątek)          9:00 do godz. 13:0025 lipca (...) więcej

MFF - dzień I. Koncert inauguracyjny we Wielu - 22 lipca 2015 roku. Fotorelacja: (...) więcej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej AKCJI (...) więcej

Uczestnicy II Turnieju Tenisa Ziemnego rozegrali już ostatnie mecze, a ich wyniki wypełniły puste miejsce w klasyfikacji końcowej. Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacji poszczególnych (...) więcej

Przyjedź, zagraj, wygraj - zostań Méstrã BaszcziZapraszamy na kolejny turniej w kaszubską Baśkę pn.  Zabory CUP, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 26 lipca w Centrum (...) więcej

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować (...) więcej
2015-07-20 • "Sianokosy" w Gacniku

Rzut pękiem siana to główna z konkurencji przeprowadzanych podczas corocznych „Dziadów” w Gacniku. W tym roku impreza odbyła się 18 lipca, a otwierał ją tradycyjnie Sołtys Gacnika (...) więcej

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015-2020 Burmistrz Brus serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Brusy do (...) więcej

Na początku lipca zakończono kolejną inwestycję drogową w Brusach. Tym razem zmodernizowano ulicę Traugutta, o długości ok. 240 m. i szerokości 5,5 m. Starą piaszczystą nawierzchnię zastąpiono (...) więcej

Okres wakacji to dla uczniów wymarzony czas wypoczynku, a dla bruskiego samorządu to idealny moment na wykonanie kolejnej inwestycji, a mianowicie przebudowy terenu przy budynkach Przedszkola Nr (...) więcej

Przystań rowerowa koło Gościńca "Jo - Jo" w Brusach powstała jako projekt wspierający rozwijającą się turystykę rowerową w mieście i gminie Brusy. Bezpośrednie sąsiedztwo przystani (...) więcej

Już po raz drugi Igrzyska Plażowe w Czernicy odbywały się z pirackim akcentem. Jak co roku na uczestników czekało wiele atrakcji. Zarówno najmłodsi jak i dorośli zmagali się w przygotowanych dla (...) więcej
2015-07-13 • Zapraszamy!

Kolejne mecze wypełniają puste miejsca w klasyfikacji ogólnej Turnieju. Poniżej przedstawiam wyniki poszczególnych starć: Sławomir Fifielski - Marek Pestka 6:4; 6:2 Tomasz Ostrowski - (...) więcej
2015-07-13 • Uwaga Konkurs!

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, ogłasza konkurs na „Najsmaczniejszą potrawę regionalną” podczas Jarmarku Zaborskiego, który odbędzie się, w niedzielę, (...) więcej

więcej

Już jutro, 11 lipca godz. 15:00, boisko sportowe w Wielkich Chełmach! Sołtys Sołectwa Wielkie Chełmy Marzena Leszczyńska zaprasza na FESTYN JAGODOWY! Na uczestników czeka wiele atrakcji: * (...) więcej

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin w Punkcie konsultacyjnym Od lipca br. w Punkcie konsultacyjnym w Brusach – dzięki współpracy Urzędu (...) więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie  art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.Dz.U.z 2015r. Nr  , (...) więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2015r., poz. 782 ) Burmistrz Brus (...) więcej

Już dziś zapraszamy na wspaniałe wydarzenie kulturalne, a mianowicie Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata. W tegorocznej edycji gościć będziemy (...) więcej
2015-07-08 • Konkurs dla Kolarzy!

Miło nam poinformować Państwa, że Stowarzyszenie RoverOver, organizator maratonu rowerowego KaszebeRunda,  doceniło nasze starania włożone w organizację bufetu kolarskiego w Leśnie (...) więcej

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w Marszu na orientację "Kierunek Bioróżnorodność" realizowanym w ramach zadania "Bioróżnorodność Skarbem (...) więcej
2015-07-07 • Zapraszamy na wystawę!

więcej

Już po raz 17. Kaszubi z całego świata przybyli, aby w spólnie świetować. Tegoroczny Zjazd Kaszubów odbywał się w Redzie. To tu, w minioną sobotę 4 lipca,  mimo wysokiej temperatury (...) więcej
2015-07-06 • Brusy pamietają ...

Dziś mija druga rocznica śmierci artysty ludowego Józefa Chełmowskiego Brusy Jaglie. Tam, 26 lutego 1934 roku urodził się Józef Chełmowski. Tam, w malowniczym obejściu, pełnym rzeźb, (...) więcej

Dziś, 3 lipca o godzinie 9:30 wmurowano kamień węgielny pod nowopowstający budynek Banku Spółdzielczego Koronowo Oddział w Brusach. W uroczystości uczestniczył również Burmistrz Brus Witold (...) więcej
2015-07-02 • Praca w Zalesiu wre

Trwają prace modernizacyjne dwóch ulic w Zalesiu. Dzięki realizowanej inwestycji miejscowość zyska dwa trakty o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m i łącznej długości 1,44 km. Przy ulicy (...) więcej

Trwające rozgrywki II Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach wiążą się z coraz to większymi emocjami zarówno dla uczestników jak i kibiców. Kolejne starcia prowadzą do wyłonienia zwycięzców. (...) więcej

W miniona niedzielę, 28 czerwca, na stadionie miejskim w Brusach, rozegrano IX Zaborski Turniej w Petanque. W tegorocznej rywalizacji wzięło udział czterdziestu mężczyzn, dwadzieścia pięć kobiet (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!