1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

We wtorek, 28 kwietnia br. w mobilnym punkcie poboru krwi ustawionym przy Domu Strażaka w Brusach odbyła się kolejna akcja poboru krwi, zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i (...) więcej

Dziś, 30 kwietnia o godzinie 10.30 przy kościele w Brusach odbędzie się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Lasów Państwowych. Po nim zostanie odprawiona uroczysta msza św. Wszystko to z (...) więcej

więcej

  21 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze zarządu oddziału ZNP w Brusach. Była to okazja do podsumowania pierwszego roku działalności nowego zarządu w kadencji 2014 – (...) więcej

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2014r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Kosobudach zaprasza wszystkie szkoły podstawowe gminy Brusy do udziału w XIII Gminnym Konkursie Czytelniczym "Zaczarowany Świat Książki". Konkurs odbędzie się (...) więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami dla…" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom (...) więcej

3 maja br. mija 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a 4 maja swoje święto obchodzą bracia strażacy, bowiem ten dzień został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Strażaka. (...) więcej
2015-04-28 • IX Czytanie Remusa

Aż 88 miłośników kaszubszczyzny wzięło udział w 9. edycji konkursu „Czytanie Remusa”.  Fragmenty powieści czytano w sobotę, 25 maja, w Czapiewicach.   (...) więcej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w (...) więcej
2015-04-27 • Brusy pamiętają...

więcej

więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki (...) więcej
2015-04-24 • Tydzień Bibliotek

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja - Tydzień Bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz (...) więcej
2015-04-24 • Uhonorowany za zasługi

Z okazji 75-lecia Ligi Obrony Kraju Zarząd Główny uhonorował medalem za zasługi Henryka Molskiego – wieloletniego działacza i wcześniejszego prezesa MK LOK w Brusach.   Z wnioskiem (...) więcej

Spotkanie podsumowujące warsztaty gry w kaszubską baśkę odbędzie się 24 kwietnia br. o godzinie 18.00 w sali lustrzanej Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Zapraszamy (...) więcej

więcej

Druhowie dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Brusy zmierzyli się z sobą w zawodach strzeleckich o puchar prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Brusach Marka (...) więcej

więcej

17 kwietnia 2015r. w godzinach wieczornych odbyły się warsztaty Chóru Lutnia oraz Chóru Żeńskiego Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brusach. Pani profesor Akademii Muzycznej im. Feliksa (...) więcej
2015-04-21 • Zaboracy zagrali w tenisa

18 kwietnia br. odbył się III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Ziemi Zaborskiej. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z powiatu chojnickiego oraz dorośli - sympatycy gry w tenisa (...) więcej

Kwiecień dla „Szarej Wilczycy” zaczął się bardzo owocnie. W dniach 11-12  kwietnia,  w  Minikowie,  odbyły się Ogólnopolskie zawody Psich Zaprzęgów. (...) więcej

19 kwietnia br. w gminnej strzelnicy przy Gimnazjum w Brusach odbyły się zawody strzeleckie o puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brusach. Łącznie zmierzyło się z sobą 17 pań, jednak (...) więcej

Dziś w Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbędzie się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 2015. Swoją wiedzą dotyczącą (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Brusach zorganizowała już po raz trzecie Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Brusy w gimnastyce dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły drużyny ze (...) więcej

więcej
2015-04-16 • Pożegnanie Jana Zbrzycy

8 kwietnia br. pożegnaliśmy pisarza, publicystę i poetę wywodzącego się z Ziemi Zaborskiej Stanisława Pestkę. Data znamienna, bowiem tego samego dnia minęła 86. rocznica urodzin twórcy. Msza św. (...) więcej

Pod patronatem honorowym burmistrza Brus Witolda Ossowskiego i prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Brusach, rozegrano turniej sportowy o Puchar Polski gry w baśkę. Karciane zawody odbyły (...) więcej

więcej

Punkt konsultacyjny Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14     W miesiącu kwietniu 2015 roku czynny jest w następujące dni: Poniedziałki- dyżur PSYCHOLOGA:p. Aldona (...) więcej
2015-04-15 • Gesek w Brusach

więcej
2015-04-15 • "Rodnô Mòwa" 2015

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Brusach i Centrum Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach informują, że w piątek 8 maja br. o godz. 9.30, odbędą się eliminacje (...) więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Otwieram działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi”. Spotkanie (...) więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze. zm.) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus Nr (...) więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Organizacje pozarządowe a Fundusze Europejskie 2014 - 2020”. Spotkanie (...) więcej

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale zaprosili do przyłączenia się do ogólnopolskiej zbiórki darów żywnościowych dla kombatantów II wojny (...) więcej

więcej
2015-04-13 • Uwaga silny wiatr!

10 kwietnia br. minęła 5. rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji przy rondzie im. Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego oddano hołd ofiarom tragicznego wydarzenia, które miało (...) więcej

więcej

Baśkarze z całej Polski przyjadą 12 kwietnia do Brus, by rywalizować z sobą o Puchar Polski w Baszka Méster Sport. Rozgrywki odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana (...) więcej

więcej

10 kwietnia br. mija V rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji o godz. 11:00 przy rondzie im. Marszalka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego zostanie oddany hołd ofiarom tragicznego (...) więcej

  Rekrutacja do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 . Zapraszamy do zapoznania się z więcej
2015-04-06 • Radosnego Alleluja!

3 kwietnia 2015 roku, w Wielki Piątek, odbyła się Droga Krzyżowa. Nabożeństwo zorganizowała Parafia Wszystkich Świętych w Brusach. Modlitwę prowadził ks. Karol Misiurski - wikariusz bruskiej (...) więcej

31 marca 2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (...) więcej

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji   Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej

W związku z nadchodzącymi Świętami Zmartwychwstania Pańskiego informujemy, ze zmianie ulegają godziny funkcjonowania Kompleksu Boisk "Moje Boisko Orlik 2012" na następujące: sobota, 4 (...) więcej
2015-04-03 • Brusy pamiętają...

2 kwietnia zmarł Jerzy Treder, wybitny profesor, historyk języka polskiego, znawca kaszubskiego i aktywny członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także współinicjator powstania (...) więcej
2015-04-02 • Brusy pamiętają...

Zmarł Stanisław Pestka - pisarz, publicysta i poeta wywodzący się z Ziemi Zaborskiej, tworzący pod pseudonimem Jan Zbrzyca i Kreban z Milachowa. Stanisław Pestka urodził się 8 kwietnia 1929 (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!