1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2014-12-30 • Uwaga marznące opady!

Położone wśród lasów i jezior Brusy znów zostały docenione przez internautów i wybrane jesienną stolicą Kaszub! Organizatorami plebiscytu „4 Stolice Kaszub” są portale (...) więcej

Iwona Kosiedowska zwyciężyła w „Konkursie na tradycyjną potrawę wigilijną”, zorganizowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką Zalesia. Łącznie zgłoszono aż 30 różnych potraw świątecznych, (...) więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialny Zespół Caritas, katecheci oraz pracownicy parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach przełamali się opłatkiem na przedświątecznym spotkaniu (...) więcej

"Dzisiaj w Betlejem", "Wśród nocnej ciszy" i wiele innych kolęd zaśpiewano podczas spotkania opłatkowego Sołectwa Czyczkowy. W "Wigilii" uczestniczyli mieszkańcy (...) więcej

Prezenty od Gwiazdora cieszą nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Tak było także w Czarniżu podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Sołtysa Józefa Gierszewskiego i Radę Sołecką, gdzie (...) więcej

Bożonarodzeniowe życzenia składali sobie członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Brus oraz ministranci bruskiej parafii. Spotkanie opłatkowe, podczas którego składano sobie (...) więcej

Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia, 17 grudnia br., spotkali się ze sobą seniorzy i chorzy parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Spotkanie miało charakter spotkania opłatkowego, (...) więcej

więcej

więcej

Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24.12) i w Sylwestra (31.12) kasa Urzędu Miejskiego w Brusach czynna będzie w godzinach 8.00 - 11.30. Zmiana spowodowana jest krótszym czasem pracy (...) więcej

Termin: 27 grudnia 2014 r., godz. 14.00 Miejsce: sala sportowa w Szkole Podstawowej w Brusach  Cel: - zacieśnianie i utrwalanie więzi rodzinnych,  - popularyzacja zdrowego (...) więcej
2014-12-22 • Bana w Brusach

14 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach spotkali się przyjaciele Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy”. Tym razem członkowie Teatru z Danutą (...) więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia spotkali się również ze sobą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale. 17 grudnia br. (...) więcej
2014-12-22 • Kieruj w dobrym stylu

11 i 12 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące pilotażowy program Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek. Program realizowany był przez Szkołę (...) więcej

12 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brusach odbyło się spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.  Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia (...) więcej

18 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nauczyciel Gimnazjum w Brusach Patryk Nita odebrał z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akt nadania stopnia awansu zawodowego, tym samym (...) więcej

18 grudnia br. odbyło się Samorządowe Spotkanie Wigilijne. Na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego, przybyli m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska wraz z (...) więcej

14 grudnia br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się III Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus. W rozgrywkach uczestniczyły cztery żeńskie (...) więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na Koncert Wigilijny! Wydarzenie odbędzie się 21 grudnia o godzinie (...) więcej

Już w najbliższą niedzielę, 21 grudnia, dowiemy się kto zrobił najpiękniejszy stroik świąteczny na stół wigilijny w Czyczkowach. Konkurs na stroik rozstrzygnięty zostanie podczas Spotkania (...) więcej

Występy dzieci, wspólne kolędowanie i moc słodkich upominków to zaledwie kilka atrakcji, które czekają na mieszkańców Sołectwa Czarniż na zbliżającym się spotkaniu opłatkowym. Sołtys i Rada (...) więcej

Już jutro, 20 grudnia br., rozstrzygnie się „Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną” zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką Zalesia. Wszystkich mieszkańców sołectwa, chcących (...) więcej

16 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach na „Wigilii” spotkali się ze sobą emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy Brusy. Wszystkie te osoby należą (...) więcej

Podsumowano rozgrywki Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy - edycja 2014/2015. Po zakończeniu IV turnieju rozgrywek ogłoszono ogólne wyniki z rozgrywek i wręczono nagrody i puchary wg (...) więcej

W dniach 13 i 14 grudnia br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się IV turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2014/2015, w którym uczestniczyło 58 (...) więcej

Punkt konsultacyjny (Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14) w miesiącu grudniu 2014 roku czynny jest w następujące dni:   Poniedziałki- dyżur PSYCHOLOGA: p. Monika Stobiecka  (...) więcej
2014-12-17 • Gala Wolontariatu 2014

6 grudnia 2014 r w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku. Gala Wolontariatu była (...) więcej
2014-12-17 • Mistrzostwa MK LOK Brusy

Członkowie Miejskiego Koła Ligi Obrony Kraju w Brusach strzelali o pierwsze miejsce podczas mistrzostw 14 grudnia br. Strzelanie odbywało się w gminnej strzelnicy przy Gimnazjum w Brusach i (...) więcej

Uczniowie z Czyczków pod opieką p. Krystyny Teca, mają za sobą szereg sukcesów w turniejach tenisa stołowego. Tej jesieni rozegrali wiele meczy, które okazały się bardzo owocne.   (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do udziału w XI Konkursie Jasełek w Języku Kaszubskim, który odbędzie się 18 stycznia 2014 roku w sali (...) więcej

Od piątku 12 grudnia do niedzieli 14 magazyn Szlachetnej Paczki w Brusach codziennie wypełniał się i opróżniał. Ponad 20 wolontariuszy działających w gminie Brusy przyjmowało paczki od (...) więcej

Wspólne śpiewanie kolęd rozpoczęło w sobotę, 13 grudnia br., spotkanie opłatkowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach. Śpiewali nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale także (...) więcej

Informujemy, że 19 grudnia br., tj. w piątek, o godzinie 10.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Brusach   Proponowany porządek (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Brusy po raz drugi zaprosiło miłośników kaszubszczyzny do wspólnej zabawy językiem kaszubskim w duchu Jana Karnowskiego. W minioną sobotę, 13 grudnia br. odbył (...) więcej

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbyła się promocja książki Felicji Baska–Borzyszkowskiej „Ùsôdzczi na wdôr..." W spotkaniu uczestniczyli (...) więcej
2014-12-14 • Piłkarskie Mikołajki

Mikołajki to także okazja do aktywnej zabawy, dlatego 6 grudnia w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłkarski. Mecze rozegrali młodzi piłkarze SALOS (...) więcej

Członków bruskiego oddziału Ligi Obrony Kraju zapraszamy Mistrzostwa MK LOK w Brusach w strzelaniu z karabinka pneumatycznego, W najbliższą niedzielę 14 grudnia br. o godz. 10:30 w gminnej (...) więcej

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnym turnieju Gminnej Ligii Tenisa Stołowego w Brusach.Mecze zostaną rozegrane w kategoriach:- Szkoły Podstawowe: (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłasza      USTNY    PRZETARG     OGRANICZONY na sprzedaż  (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłasza        USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY (...) więcej

Medal Stolema to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawana osobom, organizacjom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do pomnożenia dorobku i osiągnięć kultury (...) więcej

więcej
2014-12-10 • Konkursowo z opłatkiem

Już w najbliższą sobotę, 13 grudnia br. o godzinnie 13.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu „Mój Jan Karnowski z (...) więcej

6 grudnia br. Mikołaj odwiedził Brusy. Na placu Jana Pawła II zorganizowano Mikołajki dla dzieci z całej gminy. Setki maluchów tuliło się, zdradzało swoje świąteczne marzenia i robiło sobie (...) więcej

Już w najbliższy weekend - 13-14 grudnia br. nastąpi finał akcji Szlachetna Paczka! Wciąż 4 rodziny czekają na Twoją mądrą pomoc. Wybierz rodzinę i spełnij jej oraz swoje marzenia o (...) więcej

Podtrzymując mikołajkową tradycję Sołtys wraz z Radą Sołecką Sołectwa Żabno zorganizował dla najmłodszych mieszkańców spotkanie z Mikołajem. Miało to miejsce w świetlicy wiejskiej w (...) więcej

Stowarzyszenie  Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”  oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku serdecznie (...) więcej

W niedzielę 14 grudnia o godzinie 16:00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się zakończenie projektu pt.: „Teatr twórców ludowych – polskie bajki (...) więcej

więcej

więcej

OBWIESZCZENIE  Burmistrz Brus, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 (...) więcej

  Jest to konkurs o zasięgu gminnym, który cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Do udziału w Konkursie przystąpiło 8 drużyn trzyosobowych ze szkół podstawowych gminy Brusy z (...) więcej
2014-12-05 • Mikołajki w Żabnie

więcej

Informujemy, że 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w małej sali Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Brusach.   Proponowany (...) więcej

Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” serdecznie zaprasza na III Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej (...) więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki (...) więcej

OGŁOSZENIE  w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony (...) więcej

W czwartek 20 listopada 2014 roku w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się wernisaż XIX Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Jesień na Kaszubach”. W konkursie wzięło (...) więcej
2014-12-03 • GALA WOLONTARIATU 2014

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku zaprasza wszystkich zaangażowanych w działalność wolontariacką: wolontariuszy, młodzieżowych liderów wolontariatu, organizatorów i koordynatorów (...) więcej

28 listopada br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brusach, podczas której 15 radnych VII kadencji złożyło uroczyste ślubowanie.  Przewodniczącą Rady Miejskiej w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!