1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Świetna zabawa, a przy tym szczytny cel. Drużyna Gminy Brusy bierze udział w Turnieju Charytatywnym o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Koronowie. Cel? Zakup wózka do rugby dla Tomka (...) więcej

Jak co roku, uczniowie Gimnazjum w Lubni wraz z wychowawcami poszczególnych klas, aktywnie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2014”, przebiegającej w tym roku (...) więcej

W tym roku akcja ”Sprzątania Świata” w Czyczkowach odbyła się w dniach 18 – 21września. Hasło przewodnie to: „Turysto! Szanuj środowisko!” Organizatorem akcji na (...) więcej

  „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki (...) więcej

W dniu 18.09.2014r. dzieci z grup Iskierki oraz Promyki z Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Brusach wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”, której hasłem przewodnim było (...) więcej

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2014”. Sprzątano teren wsi, pobocza dróg (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przymuszewie  wzięli udział  w corocznej akcji "Sprzątania Świata - Polska 2014", która w tym roku przebiegała pod hasłem „Turysto! (...) więcej

„Nie daj szansy złodziejowi!” – pod takim hasłem odbyło się znakowanie rowerów w Brusach. Akcję przeprowadzono 22 września z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. (...) więcej

więcej

Informujemy, że 29 września br. o godzinie 11:00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w imieniu (...) więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2014r., poz. 518  z późń. zm.)   BURMISTRZ  BRUS  o g ł a (...) więcej

Łącznie XVIII Biegu „Gryfa” wzięło udział 578 dzieci, a zatem aż o 135 więcej niż w roku ubiegłym. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę pocieszenia, najlepsi zaś zostali nagrodzeni (...) więcej

Informujemy, że osoby dorosłe, chcące wziąć udział w akcji znakowania rowerów muszą posiadać ze sobą dowód osobisty. Osoby niepełnoletnie natomiast powinnym zgłosić się w towarzystwie osoby (...) więcej

Zakończono rozgrywki V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska w Brusach. W pierwszym dniu na Kompleksie Boisk "Moje Boisko Orlik 2012" zmierzyły się ze sobą trzy (...) więcej

Gmina Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach ogłaszają konkurs plastyczny pod hasłem: "Błogosławiony ks. Józef Jankowski - patron Miasta i Gminy Brusy". (...) więcej

OGŁOSZENIE     Na podstawie § 5 w związku z § 4 ust. 3 Uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym (...) więcej

Łącznie prawie 150 rowerzystów z gminy Brusy uczestniczyło w I Rajdzie Kaszubskiej Marszruty. Przejazd odbył się w minioną sobotę, 13 września. Zorganizowana grupa z Brus wyruszyła z placu (...) więcej
2014-09-16 • AKCJA ZBROJNA W LUBNI!

więcej
2014-09-16 • Dożynki w Starym Polu

Stare Pole było w niedzielę, 14 września br.,  gospodarzem dożynek samorządowo-diecezjalnych województwa pomorskiego. Wojewódzkie święto plonów rozpoczęło się mszą świętą polową na (...) więcej

15 września br. rozpoczęto rozgrywki V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Na Kompleksie Boisk "Moje Boisko Orlik 2012" zmierzyły się ze sobą trzy drużyny dziewcząt (...) więcej

Informujemy, że 18 września 2014 r. (czwartek) na stadionie miejskim w Brusach odbędzie się osiemnasta edycja Biegu "Gryfa":     godz. 9:50 - otwarcie zawodów (...) więcej
2014-09-12 • W sieci NGO

więcej

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) Marszałek (...) więcej

21 września br. w Brusach odbędzie się turniej o Super Puchar Pomorza – Mistrzostwa Ziemi Zaborskiej o Puchar Burmistrza Brus. Turniej będzie  rozgrywany wg obowiązujących przepisów (...) więcej

Szczegóły konkursu znajdują się w REGULAMINIE poniżej. więcej
2014-09-12 • Sprzątajmy świat!

Zachęcamy do udziału w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2014”, przebiegającej w tym roku pod hasłem "Turysto! Szanuj środowisko!". Finał akcji odbędzie się w dniach (...) więcej

Młodzi piłkarze SL Salos Brusy roczników 2004-2008 zostali pasowani na zawodników MLKS Tęcza Brusy. Wydarzenie miało miejsce w minioną sobotę, 6 września br. Rozpoczęto zbiórką na Kompleksie (...) więcej

Radni w Brusach podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kosobudach. Na mocy postanowienia placówka nosić będzie imię Księdza Kanonika Bolesława Śledzia. Wniosek w tej (...) więcej

Podczas 20. Chojnickiej Nocy Poetów Nagrodą Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej doceniono poetkę z Brus. Laureatkę doceniono za zasługi dla kultury polskiej: oryginalną twórczość poetycką i (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska.   Zasady: Turniej Orlika organizowany jest dla zawodniczek i zawodników w dwóch (...) więcej

Łącznie 8 zawodników wzięło udział w I Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach. Po bardzo zaciętej walce zwyciężył Józef Cysewski. Zaraz za nim na podium uplasował się Adam Cupa. III miejsce zajął (...) więcej

Dawne stroje, wystrzały z muszkietów, certyfikaty i inne niespodzianki na Narodowym Czytaniu w Brusach. W piątek, 6 września br., przy Centrum Handlowym Skiba odbyła się już 3. edycja (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Gminnej Lidze Tenisa Stołowego edycja 2014/2015. W harmonogramie rozgrywek zaplanowano 4 turnieje w ramach Gminnej Ligi Tenisa (...) więcej

Wędkowali, bawiąc się przy tym znakomicie. Mieszkańcy Zalesia wzięli udział w kolejnym Otwartym Turnieju Wędkarskim o Puchar Sołectwa Zalesie. Zawody odbyły się 7 września 2014 roku przy (...) więcej

7 nauczycieli z terenu miasta i gminy Brusy odebrało z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego, tym samym uzyskując tytuł nauczyciela (...) więcej

Nowy rok szkolny 2014/2015 zainaugurowano 1 września br. Mszą św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Eucharystia dla uczniów z Brus miała miejsce o godzinie 8:00, a jej (...) więcej
2014-09-08 • Grzybobranie w Męcikale

Już po raz XII świętowano Festyn Grzybowy w Męcikale Obchody jak co roku rozpoczęło wspólne piątkowe grzybobranie. Grzybiarze zbierali runo leśne do, tradycyjnie podawanej podczas festynu, zupy (...) więcej

                                &n (...) więcej

Trwają prace modernizacyjne przed Urzędem Miejskim w Brusach. Przed budynkiem powstaje nowy parking dla interesantów i pracowników instytucji. W efekcie prac budowlanych powstanie 77 nowych (...) więcej

Rajd promujący atrakcję turystyczną powiatu, jaką jest Kaszubska Marszruta, zaplanowano na 13 września. Uczestnicy ruszą z różnych miejsc by spotkać się o godzinie 15:00 na plaży w (...) więcej

31 sierpnia br. mieszkańcy Parafii Kosobudy obchodzili Dożynki Parafialne. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną o godzinie 11.00 w tamtejszym kościele. Starostami tegorocznych (...) więcej

W niedzielę, 31 sierpnia br., w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie odbyły się coroczne Dożynki Parafialne. Za zebrane plony dziękowano uroczystą Mszą św. w leśnieńskim kościele. (...) więcej

SL Salos Brusy oraz MLKS Tęcza Brusy zapraszają sympatyków piłki nożnej na Mszę św. w intencji zawodników SL Salos Brusy i MLKS Tęcza Brusy rozpoczynających rozgrywki ligowe w Gdańsku. (...) więcej

Drużyna Miejskiego Koła Ligi Obrony Kraju w Brusach wzięła udział w XXII Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich KŻR LOK w Bietowie. Drużynowo reprezentantom Brus udało się wywalczyć I miejsce w (...) więcej

W Punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Brusach pracuje 2 terapeutów ds. uzależnień, 3 psychologów oraz radca prawny. Zadaniem Punktu jest zdiagnozowanie problemów (...) więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach organizuje konkursy dla podmiotów gospodarczych na organizację stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska (...) więcej

więcej

Zapraszamy osoby powyżej 65 roku życia do wzięcia udziału w profilaktycznym programie szczepień ochronnych przeciw grypie. Bezpłatnym szczepieniom zostanie poddanych 100 osób. Grypa to ostra (...) więcej

Zapraszamy na Sołeckie Zawody Wędkarskie. Zmagania odbędą się 7 września br. o godzinie 15:00 przy Wiejskim Domu Kultury w Zalesiu. Organizatorami wędkarskich zmagań są: Sołtys i Rada (...) więcej

więcej

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział Stare Pole serdecznie zaprasza na XX Jesienne Targi Ogrodniczo Nasienne oraz na Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego w (...) więcej

W związku ze zbliżającymi się terminami płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że stawki opłaty w III kwartale 2014 r. nie uległy zmianie, natomiast począwszy od IV (...) więcej

1 września 1939 roku stał się dla Polaków dramatyczną lekcją patriotyzmu, lekcją, którą do dziś wspominamy. Dziś mija 75. rocznica ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę z lądu, morza i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!