1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, (...) więcej

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Na Drodze do Bezpieczeństwa 2014”. Konkurs jest inicjatywą mającą na celu wyłonienie (...) więcej

więcej

Informujemy o konkursie fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - organizację pozarządową zajmującą się m.in. tworzeniem (...) więcej

Zachęcamy do udziału w pierwszym konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach P FIO. Działasz lub chcesz (...) więcej

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na (...) więcej

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku w gminie Brusy realizowany jest Rządowy program pod nazwą „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski  o (...) więcej

Wybierano najładniejszy wieniec, najatrakcyjniejsze stoisko i pojazd, występowała Biesiada Sarmacka i Gang Marcela - wszystko to podczas Dożynek Powiatowych w Brusach. Impreza odbyła się w (...) więcej

XXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 29 sierpnia br. (piątek) o godzinie 10:00 w małej sali Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Proponowany porządek (...) więcej

23 sierpnia, rolnicy z całego powiatu chojnickiego będą świętować zakończenie zbiorów podczas Dożynek Powiatu Chojnickiego i Gminy Brusy. Wydarzenie rozpocznie uroczysta Msza św. o godzinie (...) więcej

Przypominamy! Portal Piękne Kaszuby, Puls Kaszub oraz Pomorska TV postanowili zorganizować cykliczny plebiscyt o nazwie “4 Stolice Kaszub”, związany z czterema porami (...) więcej
2014-08-21 • Śliwkowo w Leśnie

16 sierpnia br. na boisku sportowym w Leśnie odbył się coroczny Festyn Śliwkowy. Imprezę rozpoczął mecz piłki nożnej, w którym drużyna Grom Leśno zmierzyła się z drużyną Producenci Mleka. Mecz (...) więcej
2014-08-19 • Zebrania wiejskie 2014

  Zbliżają się terminy tegorocznych zebrań wiejskich w gminie Brusy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z ich szczegółowym terminarzem, zamieszczonym w zakładce (...) więcej

  Powstało nowe boisko sportowe w Główczewicach. Przedsięwzięcie zrealizowało Sołectwo Główczewice we współpracy z Gminą Brusy i Nadleśnictwem Przymuszewo. Na miejscu dawnego piaszczystego (...) więcej

W sobotę 9 sierpnia br. na kompleksie boisk ,, Moje Boisko Orlik 2012” odbył się turniej piłki nożnej chłopców roczników 1998-2001 o puchar  Burmistrza Brus. W turnieju wzięły udział (...) więcej
2014-08-18 • Król Stefan Skwierawski!

Już po raz 17. strzelano o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Brusach. Gromkie „Wiwat Król!” popłynęło w kierunku Stefana Skwierawskiego – dotychczasowego prezesa (...) więcej

Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz nowo powstałego budynku świetlicy wiejskiej w Leśnie. Prace zakończą się jeszcze w sierpniu tego roku. W efekcie końcowym, na miejscu dawnego obiektu, (...) więcej

Kolejne 1,7 km dróg w gminie Brusy zostanie zmodernizowane. Tym razem mowa o ulicach Nad Brdą i 3-go Maja w miejscowości Męcikał i Męcikał-Struga. Jak dotąd w ramach zadania wykonano (...) więcej

Ulica Konarskiego łączy ze sobą ulice Bema i Myśliwską w Brusach. Do niedawna była to droga utwardzona jedynie piaskiem i kamieniami. Teraz na około 133-metrowym odcinku wyłożono kostkę (...) więcej

77 nowych miejsc parkingowych powstanie w efekcie prac modernizacyjnych, trwających przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Wśród miejsc postojowych, aż 7 zostanie przystosowanych dla osób (...) więcej

Dzień 9 sierpnia 2014 roku (sobota) na stałe zapisze się w historii Sołectwa Lubnia. Wszystko to za sprawą niecodziennego wydarzenia jakim było „Otwarcie świetlicy wiejskiej”. (...) więcej

więcej

W sobotę, 9 sierpnia 2014 roku na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus rocznika 1998-2001. Rozpoczęcie turnieju o (...) więcej

więcej

W minioną sobotę, 2 sierpnia br. mieszkanka Lubni, Pani Julianna Warsińska obchodziła swoje 100-ne urodziny. Życzenia w imieniu władz samorządowych oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy złożył (...) więcej

Już po raz 17 niewielka wieś Widno zamieniła się w stolicę chleba. Wszystko to za sprawą mającego miejsce w minioną sobotę tj. 2 sierpnia „Pieczenia Chleba”, imprezy cyklicznej, (...) więcej

więcej

Galeria Oczko w Męcikale (ul. Długa 10) zaprasza na Warsztaty  Plastyczne 2-4 sierpnia br. w godzinach 10:00 - 18:00. Miłośnicy sztuki będą mogli skorzystać z porad Artystów w zakresie (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają do zwiedzania wystawy prac Blanche Krbechek "Gryfs at Play – Gryfy się bawią", znajdującej się (...) więcej

Trwa rekrutacja do XIII edycji „Programy Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2014/2015 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie (...) więcej

Główny Inspektorat Weterynarii informuje!   Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspektorat Weterynarii przy zwalczaniu (...) więcej
2014-08-01 • Sprawni niepełnosprawni

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” z Brus zaprasza osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu chojnickiego i kościerskiego do udziału (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!