1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

OBWIESZCZENIE   Burmistrz Brus, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267),   zawiadamia, (...) więcej

Informujemy, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2013” zostało zakończone. Realizacja zadania była możliwa dzięki (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do  sprzedaży                         Na (...) więcej

Zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na szkolenie z cyklu Akademia Active Citizens. Jest to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami (...) więcej

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/289/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub (...) więcej

„Tu wiedno mògã poetycko rézowac pò Kaszëbach” - taki wpis w kronice zostawiła jedna z jurorek Kaszubskiego Konkursu Poetyckiego (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na rozstrzygnięcie konkursu „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”. Podsumowanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 13:00 w Centrum Kultury (...) więcej

Dobiega końca realizacja projektu „Aktywność drogą do sukcesu” na lata 2012/2013 organizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach. W ramach programu (...) więcej

W piątek 22 listopada 2013 roku w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej XVIII Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Jesień na (...) więcej

Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach informuje, że spotkania członków związku od 1 grudnia br. będą odbywać się w drugi i czwarty czwartek (...) więcej

Miękki, puchaty, brązowy, bez wyjątku. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka - Pluszowy Miś. Z tej okazji maskotka Miasta i Gminy Brusy - Brusek odwiedza przedszkola i szkoły (...) więcej

Zachęcamy do głosowania na film Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach. Placówka bierze udział w konkursie „Talent do niemarnowania” zorganizowanym (...) więcej

Zespół Staccato z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach miał przyjemność wystąpić podczas otwarcia historycznej wystawy, poświęconej XX-leciu (...) więcej

Pierwszy turniej Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2013/2014 odbył się w weekend 16 i 17 listopada br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. Rozgrywki zgromadziły (...) więcej

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Gminnej Ligi Tenisa Stołowego – Brusy 2013/2014. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Kosobudy” oraz Gmina Brusy. (...) więcej

Zachęcamy do zapoznania się z oferta programów dotacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.   Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok więcej

Gmina Brusy ogłasza nabór do projektu  Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych  realizowanego przez Fundację Aktywizacja (...) więcej

Informujemy, że 22 listopada br. o godzinie 19:00 w budynku socjalno-sportowym przy ulicy Armii Krajowej w Brusach, odbędzie się spotkanie prezesów oddziałów Zrzeszenia (...) więcej
2013-11-19 • NOWY OBIEKT W CZYCZKOWACH

Była Zlewnia Mleka w Czyczkowach stała się nowym zapleczem socjalnym dla zawodników i osób odwiedzających tamtejsze centrum sportowo-rekreacyjne. Samorząd zagospodarował walący się dotychczas (...) więcej

Krzysztof  Orzech  - zawodnik  KSPZ „Szara Wilczyca” zdobył  tytuł II Wice Mistrza Polski  w kategorii C2  podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski (...) więcej

Prawie 300 tys. złotych kosztowała modernizacja drogi gminnej w sołectwie Brusy – Wybudowanie, stanowiącej przedłużenie ul. Targowej w Brusach. Na 835 metrowym odcinku została wylana (...) więcej
2013-11-18 • Rodzinna piłka nożna

W niedzielę, 10 listopada 2013r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Rodzinny Turnieju Piłki Nożnej. Rozgrywki zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza na bezpłatny e-learningowy (komputerowy) kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero (...) więcej

Dyrektor Grzegorz Leszczyński i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Męcikale zapraszają opiekunów i uczniów nagrodzonych w konkursie poezji własnej oraz zgłoszonych do konkursu w kategorii (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowany na spotkanie informacyjne, dotyczące funduszy Unijnych, dobrych praktyk instytucji otoczenia biznesu oraz zwrotnych form wsparcia przedsiębiorczości   (...) więcej

Od 18 do 21 listopada potrwają tegoroczne obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach. W tym roku zapraszamy w szczególności (...) więcej

W poniedziałkowe popołudnie, 11 listopada, w Brusach zorganizowano X Mistrzostwa Miejsko-Gminne w strzelaniu z karabinka pneumatycznego z okazji 95. rocznicy Odzyskania (...) więcej

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Męcikale połączono z uroczystością wciągnięcia flag na maszty. Przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci lokalnych stowarzyszeń oraz (...) więcej

Gminne Obchody 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Uroczystej Liturgii w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. (...) więcej
2013-11-12 • Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE   Burmistrz Brus, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 (...) więcej

Sołtys, Rada Sołecka Sołectwa Męcikał oraz Burmistrz Brus zapraszają na uroczystość wciągnięcia flagi na maszt oraz oddanie hołdu poległym partyzantom w walce z okupantem hitlerowskim. (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w X Mistrzostwach Miejsko-Gminnych w strzelaniu z karabinka pneumatycznego z okazji 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zawody odbędą się 11 listopada (...) więcej

W najbliższy poniedziałek, 11 listopada, obchodzić będziemy 95. rocznicę Odzyskania Niepodległości. W ramach Gminnych Obchodów święta, o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. Wszystkich (...) więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o (...) więcej

Termin: 10 listopada, godz. 15.30 Miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Brusach  Cel: - zacieśnianie i utrwalanie więzi rodzinnych, - popularyzacja zdrowego trybu życia (...) więcej

Po raz kolejny w Brusach, 6 listopada, odbyły się bezpłatne badania mammograficzne. Wzięło w nich udział 40 pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały (...) więcej

więcej

    OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Brusy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do uczestnictwa w corocznym konkursie plastycznym „Projekt pocztówki wigilijnej”. Konkurs rozstrzygany jest (...) więcej

Gmina Brusy i Medica zapraszają na bezpłatne badania mammograficzne, kobiety 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie. Badania odbędą się  6 (...) więcej

Przypominamy! Jeśli jesteś miłośnikiem poezji, sam komponujesz muzykę, a twórczość Jana Karnowskiego nie jest ci obca, zgłoś się do konkursu pt. „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”. (...) więcej
2013-11-04 • TRWAJĄ REMONTY ULIC

Jeszcze w tym roku zakończą się remonty kolejnych dróg w Brusach. Tym razem naprawione zostaną  ulice: Ogrodowa, Młyńska i Targowa. Wcześniej gmina w tym miejscu zbudowała kolektory (...) więcej

Informujemy! Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie utraty jego ważności. O wymianę dokumentu należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem (...) więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza wszystkie osoby powyżej 50 roku życia na spotkanie dotyczące m.in. możliwości otrzymania wsparcia ze środków unijnych oraz (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ogłasza        USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY   na sprzedaż następujących  (...) więcej
2013-11-01 • Z żałobnej karty…

W poniedziałkowy ranek, 28 października, zmarł były premier Tadeusz Mazowiecki. Urodzony 18 kwietnia 1927 r. w Płocku przeżył 86 lat.   Tadeusz Mazowiecki na zawsze wpisał się w karty (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!