1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) podaje się do wiadomości zainteresowanych stron, że (...) więcej

więcej

We wtorek, 1 października br. o godz. 1000 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach  po raz dziesiąty zostaną wręczone stypendia Burmistrza Brus (...) więcej

Absolwentka Gimnazjum w Brusach Hanna Różek została laureatką nagrody głównej  w konkursie plastyczno-literackim „Dzielę się pięknem” zorganizowanym w ramach tegorocznej (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach uprzejmie  przypomina, że 16 września br. minął termin płatności za trzeci kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. opłaty śmieciowej. W związku z (...) więcej

W świetlicy wiejskiej w Czapiewicach, 24 września 2013r., miała miejsce XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach.  Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2013 rok, (...) więcej

Trwają prace budowlane w ośrodku zdrowia w Brusach. Więcej na temat inwestycji: kliknij więcej

Członkowie Miejskiego Koła Ligi Obrony Kraju w Brusach mieli okazję zaprezentowania swoich umiejętności strzelniczych podczas II Tury XII Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy (...) więcej

więcej

OGŁOSZENIE     Na podstawie § 5 w związku z § 4 ust. 3 Uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym (...) więcej

więcej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku i Gmina Brusy zapraszają do uczestnictwa w kolejnej edycji Regionalnego Konkursu Grantowego 2013 oraz zachęcają do (...) więcej

Ruszyły prace budowlane na ulicy Ogrodowej w Brusach. Nie jest to jednak jedyny remontowany odcinek drogi w mieście, bowiem roboty są realizowane w ramach dwóch przedsięwzięć. Pierwszego (...) więcej

W najbliższy wtorek, 24 września 2013r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Czapiewicach odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach. *  Proponowany porządek obrad: (...) więcej

więcej

Zachęcamy wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy Brusy do uczestnictwa w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy "Szlakiem pomorskich baśni i legend". W I edycji konkursu wzięło udział aż (...) więcej

Drwale z całej Polski spotkali się po raz pierwszy w Kielcach 14 i 15 września br. na Mistrzostwach Polski Drwali. 30 zawodników wyłonionych w eliminacjach zmierzyło się (...) więcej

14 września br. na cyplu w Męcikale po raz kolejny w tym roku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach. Spotkanie odbyło się w (...) więcej

W miniony weekend (14-15.09.2013r.) na kompleksie sportowym „Orlik  2012” w Brusach  rozegrano IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. W zmaganiach piłkarskich (...) więcej

Przepiękne wieńce, swojskie wyroby i liczne wystawy to coroczny krajobraz  Kaszubskiej Jesieni Rolniczej. Impreza ta jednoczy wszystkich rolników z Pomorza i jest szczególnym świętem (...) więcej

Wędkowali, bawiąc się przy tym znakomicie. Mieszkańcy Zalesia wzięli udział w kolejnym Otwartym Turnieju Wędkarskim o Puchar Sołectwa Zalesie. Zawody odbyły się 15 września przy stawie obok (...) więcej

„Nie od razu Polskę zbudowano” – pod takim hasłem przebiega tegoroczna akcja Europejskich Dni Dziedzictwa 2013, w której uczestniczy m.in. Wejherowo.   Wśród atrakcji, (...) więcej

W sobotę, 7 września 2013 r., w parku w Brusach odbyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Akcja ma na celu promocję polskiej kultury, zachęcenie do lektury (...) więcej

Już w najbliższą niedzielę, 15 września br., miłośnicy wędkarstwa będą mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami, biorąc udział w Otwartym Turnieju Wędkarskim o Puchar Sołectwa Zalesie. (...) więcej

8 września obchodziliśmy Zaborskie Dożynki Gminne. Jak co roku uroczystość rozpoczęto mszą św. dziękczynną w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach, której przewodniczył ks. proboszcz (...) więcej

Dnia 15 września 2013 roku (niedziela) o godz. 13:00 na kompleksie boisk sportowych "Orlik 2012" w Brusach odbędzie się IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej. (...) więcej
2013-09-06 • Ostatnie pożegnanie...

W dniu wczorajszym zmarł pan Józef Mikołajczyk, zamieszkały w Małych Chełmach, Radny Rady Miejskiej w Brusach kadencji 1990-1994. Pozostawił żonę Jadwigę oraz dwie córki Bernadetę i Krystynę. więcej

Mobilna wystawa eksperymentów zawita do naszego miasta już 10 września. Ekspozycja będzie dostępna w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych – cyklu (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, że w dniu 6 wrzesnia br. tj. piątek w godzinach 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Brusach przy (...) więcej

więcej

Z  pewnością do większości z Państwa domów dotarł już, drogą pocztową, biuletyn inwestycyjny Gminy Brusy. Publikacja zawiera opis najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych, na (...) więcej

więcej

25 lipca br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach oraz Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej w Chojnicach serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Brusy (...) więcej
2013-09-05 • Zaborskie Dożynki Gminne

więcej

W minioną sobotę mieszkańcy Męcikała i okolic świętowali na XI Festynie Grzybowym. Obchody rozpoczęło wspólne piątkowe grzybobranie. Uczestnicy zbierali runo leśne do tradycyjnej już zupy (...) więcej

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami (...) więcej

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (...) więcej

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA BRUS   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (...) więcej

więcej

Punkt konsultacyjny  Miejsce: świetlica Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach (ul. Armii Krajowej 1) W miesiącu wrześniu 2013  roku czynny jest w następujące dni: Poniedziałki- (...) więcej

Przypominamy o rozpoczynających się zebraniach sołeckich. Szczegółowy terminarz spotkań zamieszczamy poniżej, a także w zakładce "Zebrania sołeckie i osiedlowe", znajdującej się z lewej więcej

Jesteś mieszkańcem gminy Brusy lub miłośnikiem jej pięknych, zaborskich zakątków? A może chętnie spędzasz tutaj wakacje? Polub nas na facebooku, a będziesz mieć dostęp do najświeższych (...) więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 (...) więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z (...) więcej

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy  z organizacjami (...) więcej

W miniony piątek, 30 sierpnia br., w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach 6 nauczycieli z terenu miasta i gminy Brusy  odebrało z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akty nadania (...) więcej

Już dziś, po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie wracają do szkoły. Zakończył się właśnie okres wypoczynku i czas wrócić do nauki. Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się mszą (...) więcej

W sobotę 31 sierpnia odbywały się Dożynki Powiatowe. Tegorocznym gospodarzem powiatowego święta plonów była Gmina Czersk. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14:00 Mszą Św. dziękczynną w (...) więcej

1 września 1939 roku stał się dla Polaków dramatyczną lekcją patriotyzmu, lekcją, którą do dziś wspominamy. Dziś mija 74. rocznica ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę z lądu, morza i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!