1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

więcej

więcej

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2013 roku PUNKT KONSULTAACYJNY (dyżury terapeuty ds. uzależnień, grupa wsparcia, dyżury psychologa i prawnika) przeniesiony zostaje do siedziby Warsztatu (...) więcej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brusy, właściciele nieruchomości zamieszkałych, administratorzy i zarządcy budynków mieszkalnych.   Informuję, iż w związku z wdrożeniem nowego (...) więcej

Sołtysi oraz Rady Sołeckie Gminy Brusy zapraszają mieszkańców swoich sołectw do uczestnictwa w obchodach Dnia Dziecka.   Sołectwo Lubnia Data: 31 maja 2013 roku Godzina: 11.00 (...) więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w III Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej (...) więcej

więcej

W piątek 24 maja 2013 roku w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach nagrodzono i wyróżniono 54 laureatów XIII Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Ziemia Kaszubska Słoneczna i (...) więcej

21 maja br. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach – Mieczysław Spierewka i Agnieszka Drzewicka oraz uczennice klasy Ic Gimnazjum w Brusach – (...) więcej

W dniach 16-20 maja br., bruska reprezentacja uczestniczyła w 11. edycji Międzynarodowego Turnieju WV-HEDW w Holandii. Łącznie w jego rozgrywkach udział wzięły 24 drużyny. Mecze zostały (...) więcej

Jak co roku w maju w gminie Brusy odbył się Rajd Rowerowy szlakiem Anny Łajming. Tegoroczna, 16-kilometrowa trasa przejazdu prowadziła z Leśna przez Przymuszewo do Wysokiej Zaborskiej, (...) więcej

więcej

W gminie Brusy już po raz siódmy uczniowie szkół podstawowych, początkujący poeci stanęli w szranki walcząc o miano najlepszego poetyckim słowem. Tematyka wierszy miała nawiązywać do (...) więcej

więcej

więcej

W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Wszystkim samorządowcom życzymy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń oraz by kolejny rok nastrajał do wytrwałej i pełnej (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/w Brusach zapraszają na otwarcie wystawy   "Pasierbowa Europa Ducha" (...) więcej

27 maja 2013 roku o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbędzie się otwarty turniej warcabowy zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Serdecznie (...) więcej

Dnia 16 maja 2013 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się już 42. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” dla (...) więcej

OBWIESZCZENIE   Burmistrz Brus, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z art. (...) więcej

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia (...) więcej

W niedzielę 19 maja br. odbyło się otwarcie nowej strzelnicy przy Gimnazjum w Brusach. Wydarzenie poprzedziło Indywidualne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej dla mieszkańców miasta i (...) więcej

Firma Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. zaprasza na pokaz polowy ciągników rolniczych marki New Holland oraz światowego lidera maszyn zielonkawych – firmy POTTINGER. Pokaz odbędzie (...) więcej

Wczoraj tj. 16 maja br. obchodziliśmy 127. rocznicę urodzin poety i działacza kaszubskiego Jana Karnowskiego. Jan Karnowski  (csb: Jan Karnowsczi, pseudonim "Wôś (...) więcej
2013-05-17 • Ostatnie pożegnanie…

We wtorek, 14 maja br., zmarł Zenon Skwierawski, sołtys sołectwa Główczewice w latach 1986-1998. Funkcję tą objął po swoim ojcu Bolesławie Skwierawskim, zmarłym w roku 1986. Urodził się 23 (...) więcej

Trwa realizacja projektu systemowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach pn. „Aktywność drogą do sukcesu”. W projekcie uczestniczy 16 kobiet (...) więcej

więcej

W piątek 10 maja 2013 r. odbył się Piknik Europejski, podczas którego ponad 80 aktywistów z różnych organizacji pozarządowych, ze wszystkich gmin województwa pomorskiego, zostało (...) więcej

W ubiegłym tygodniu, 8 maja br., Mini Orkiestra z Centrum Kultury i Biblioteki miała okazję zaprezentować się przed wypełnioną po brzegi salą Chojnickiego Domu Kultury. Dziecięca (...) więcej

Reprezentanci Gminnej Ligi Tenisa Stołowego w Brusach uczestniczyli w XIII Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego „Bawmy się razem – Pomóżmy Tymkowi”, który odbył się (...) więcej

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Brusy, interesanci M-GOPS i Biura PUP!   Informujemy, że z dniem 17 maja 2013 roku siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy (...) więcej
2013-05-16 • Ostatnie pożegnanie…

W środę, 15 maja br., zmarł Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź, duszpasterz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach. Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. Ks. (...) więcej

Informujemy, że Burmistrz Brus ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego  w Wielkich Chełmach.Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu (...) więcej

OGŁOSZENIE   w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań Gminy Brusy w 2013 roku (...) więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 (...) więcej

W minioną sobotę, 11 maja br., 36 mieszkanek miasta i gminy Brusy skorzystało z bezpłatnej mammografii. Badania przeprowadzane były w mammobusie, który tego dnia stacjonował w Brusach. (...) więcej

Gabinet Promocji Zdrowia „GEMINI” zaprasza osoby niesłyszące lub niedosłyszące do udziału w bezpłatnym spotkaniu edukacyjnym z udziałem tłumacza języka migowego pn. (...) więcej

Dnia 12 maja 2013r. na boisku sportowym w Czyczkowach spotkali  się wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach piłkarskich "GLPNSzP". Nagrody i dyplomy wręczyła przewodnicząca (...) więcej

W miniony piątek, tj. 10 maja br., Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej obchodziło 178. rocznicę istnienia. Z tej okazji o godzinie 19.00, w klasztorze (...) więcej
2013-05-10 • Gang Marcela w Orliku!

więcej

więcej

Rozpoczyna się 20. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska 2013. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – (...) więcej

Utwór "Namowa blues" grupy Karno Zaraz Wracam zagościł na liście przebojów warszawskiego radia klasycyrocka.pl i tym samym wyszedł poza lokalne kręgi medialne. Rozgłośnia ta jest (...) więcej

Dnia 3 maja br. odbyły się obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczystości Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one mszą św. w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brusach z (...) więcej

W czwartek, 2 maja br. na kompleksie boisk ,,Orlik 2012” odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców o puchar Burmistrza Brus. Zawodniczy zagrali w dwóch kategoriach: rocznik (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach i Centrum Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach informują, że w czwartek 16 maja br. o godz. 9.30 w sali widowiskowej (...) więcej

Gmina Brusy i Medica zapraszają na bezpłatne badania mammograficzne, kobiety 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie. Badania odbędą się 11 maja (...) więcej
2013-05-06 • XI Zaborski Rajd Rowerowy

W tegorocznym XI Zaborskim Rajdzie Rowerowym udział wzięło aż 150 uczestników. Tym samym udało się pobić zeszłoroczny wynik 137 osób. Licząca ok. 30 km trasa wiodła przez Czarnowo, (...) więcej

Trwają półfinały programu “Must Be The Music”. Za nami pierwszy odcinek. Wśród półfinalistów walczących o przejście do finału znalazł się również zespół Bubliczki. Grupa zaprezentuje (...) więcej
2013-05-02 • Ekipa 4x4 dla Papieża

O godzinie 15:30, 1 maja br., z placu przykościelnego wyruszył III przejazd terenówek z okazji II rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Organizatorami rajdu byli: Parafia i Rada (...) więcej
2013-05-02 • Akcja zbrojna w Brusach!

Wczoraj, 1 maja br., Brusy zostały przeniesione w czasy II wojny światowej. Wszystko to dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „CIS” Męcikał, które we (...) więcej

W najbliższy czwartek, 2 maja br., o godzinie 10.00 na boisku Orlik odbędzie się turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców o puchar Burmistrza Brus. Zawodnicy zagrają w następujących (...) więcej
2013-05-02 • XI Zaborski Rajd Rowerowy

Gmina Brusy, już po raz jedenasty, zaprasza do uczestnictwa w Zaborskim Rajdzie Rowerowym. Licząca ok. 30 km trasa wiedzie fragmentem malowniczego szlaku Zbrzycy. Różnorodny pejzaż (...) więcej

3 maja br. mija 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a 4 maja przypada Dzień Strażaka. Z tych okazji, w piątek, 3 maja o godz. 11.00 odbędzie się uroczysta msza św. (...) więcej
2013-05-01 • Akcja zbrojna w Brusach!

więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!