1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich. Zapraszamy! więcej

Wszystkich chętnych gospodarzy z terenu gminy Brusy zachęcamy do uczestnictwa w konferencji dotyczącej aktualności w hodowli bydła mlecznego. Szczegóły spotkania znajdują się na plakacie (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/ Brusy informuje, że tegoroczne Czytanie Remusa odbędzie się 20 kwietnia br. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubni. Rozpoczęcie imprezy – (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w „Dniu Kobiet” organizowanym przez Radę Sołecką i Sołtysa Sołectwa Żabna. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej. więcej

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” z Brus oraz Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają na koncert prezentujący zawartość płyty (...) więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSOBUDACH OGŁASZA VI KONKURS POETYCKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY BRUSY O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSOBUDACH (...) więcej

W Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach,  20 lutego 2013 roku, odbył się wykład o bocianach białych, który referował Zbigniew Gierszewski z Zaborskiego (...) więcej

W pierwszym tygodniu ferii budynek Centrum Kultury i Biblioteki był wypełniony muzyką, śpiewem, śmiechem oraz okrzykami dziecięcej radości. Wszystko to za sprawą zimowisk, które Centrum (...) więcej

Centrum Edukacyjne zachęca do uczestnictwa w kursie z języka angielskiego lub matematyki. Zajęcia są prowadzone w różnych grupach wiekowych i w różnym stopniu zaawansowania. Szczegóły (...) więcej

Szczegóły dotyczące imprezy znajdują się na plakacie poniżej. Zachęcamy wszystkie panie do uczestnictwa! więcej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest (...) więcej

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do (...) więcej

Zapraszamy na Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w Tenisa Stołowego, „Mężczyźni OPEN”, które odbędą się w niedzielę, 24 lutego br. na sali sportowej w Kosobudach. W mistrzostwach (...) więcej

21 lutego br. o godzinie 16.00  w czytelni Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI. Tematem przewodnim spotkania (...) więcej

Informujemy wszystkie chętne drużyny o możliwości wzięcia udziału w VI Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Amatorów w Futsalu POMERANIA CUP. Poniżej zamieszczamy plakat dotyczący (...) więcej

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zaprasza na konferencję. Szczegóły spotkania znajdują się na niżej zamieszczonym plakacie. więcej

We  wtorek,  12  lutego br., w  Centrum  Kultury  i  Biblioteki  im. Jana Karnowskiego w Brusach  odbył  się   Bal  (...) więcej

W minioną środę, 13 lutego br. 95 mieszkanek miasta i gminy Brusy skorzystało z bezpłatnej mammografii. Badania przeprowadzane były w mammobusie, który tego dnia stacjonował w Brusach. (...) więcej

  Zapraszamy na wykład Zbigniewa Gierszewskiego o bocianach białych, który odbędzie się 20 lutego 2013 roku o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. więcej

W sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach, 10 lutego br., odbył się VII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brus. W rozgrywkach uczestniczyli zawodnicy i (...) więcej

W piątek, tj. 8 lutego br. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbyło się spotkanie promocyjne nowego podręcznika do nauki języka kaszubskiego autorstwa Felicji Baska - (...) więcej
2013-02-13 • Ostatnie pożegnanie…

W poniedziałek, 11 lutego br. zmarł Alojzy Liedtke, aktywny działacz i społecznik gminy Brusy. Owdowiały w 1998 roku, po 48 latach małżeństwa z żoną Marią, pozostawił córkę Donatę, synów Jacka (...) więcej

Informujemy, że w trosce o zdrowie swoich mieszkanek, Gmina Brusy w dniu  13 lutego br. zaplanowała kolejne stacjonowanie MAMMOBUSU w Brusach – plac przy Urzędzie Miejskim w (...) więcej

Dokładnie 25 lat temu, 12 lutego 1988 r., Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski wręczył na ręce ówczesnego Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej Henryka Narlocha akt (...) więcej

W Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach, 5 lutego br., młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lubni miała okazję zapoznać się z kulturą Kaszub. Umożliwił jej to Teatr Obrzędu Ludowego (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na przedstawienie teatralne pt. „Pinokio” w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych (...) więcej
2013-02-12 • Kulinarnie w Orliku

W minioną sobotę, 9 lutego br., w świetlicy wiejskiej w Orliku Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali konkurs kulinarny skierowany do dzieci oraz promujący kulturę kaszubską. Wśród konkursowych (...) więcej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy został rozstrzygnięty. Dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyznano (...) więcej

W dniu wczorajszym, tj. 7 lutego br., w Urzędzie Miejskim w Brusach Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Paweł Wolter podpisał umowę z Krzysztofem Chwaliszem, właścicielem (...) więcej

Zapraszamy na VII Gminny Turniej Tenisa  Stołowego o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się 10 lutego br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Rozpoczęcie rozgrywek o (...) więcej

Ruszyła przebudowa ośrodka zdrowia w Brusach. W związku z prowadzonymi pracami wykonawczymi przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji. Termin zakończenia prac (...) więcej

W piątek, tj. 8 lutego br. o godzinie 16:00 w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbędzie się promocja nowego podręcznika do nauki języka kaszubskiego autorstwa Felicji (...) więcej

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na konsultacje dot. funduszy unijnych. Szczegóły znajdują się poniżej. więcej

Zakończono Gminną Ligę Tenisa Stołowego – edycja 2012/2013. Oficjalne podsumowanie rozgrywek odbyło się w niedzielę, 3 lutego br. Nagrody i puchary zwycięzcom wręczali: Burmistrz Brus (...) więcej

W dniach 2-3 lutego br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbył się IV ostatni turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy – edycja 2012 – 2013, (...) więcej

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, Chata Kaszubska w Brusach-Jagliach oraz Biblioteki Filialne w Leśnie, Męcikale (...) więcej

Jutro, tj. 7 lutego br. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się wieczór wspomnień Polskiego Związku Emerytów, Rencistów (...) więcej

W ostatnim dniu stycznia oraz pierwszym dniu lutego bieżącego roku, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, odbyły się dwa wieczorki muzyczne, podczas których (...) więcej

Firma energetyczna Enea informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej planowanej na 6 lutego br. w godzinach 7:30 – 14:00. Wyłączenie energii obejmie teren Brusy-Wybudowanie (...) więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 (...) więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza wszystkie dzieci na bal karnawałowy. Szczegóły na plakacie poniżej. Zapraszamy! więcej

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Brusy oraz trybu oraz zakresu (...) więcej

Bruski Punkt Konsultacyjny (PIK) oferuje pomoc osobom nadużywającym alkohol, uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, a także innym osobom oczekującym (...) więcej

6 drużyn, 30 rozegranych meczy, 226 strzelonych bramek – tak liczbowo można podsumować XIV Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Zakończenie rozgrywek odbyło się wczoraj, (...) więcej

2 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Główczewicach odbyła się zabawa karnawałowa, w której udział wzięło 48 dzieci. Była to doskonała okazja do przeprowadzenia kilku konkursów, m.in. na (...) więcej

30 stycznia br. o godzinie 18.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyła się prelekcja pt. „Tradycyjne ogrody przyjazne naturze (...) więcej

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego zapraszają na konferencję „Rola odmiany w nowoczesnym (...) więcej

2 lutego br. mija 93. rocznica wkroczenia Wojska Polskiego do Brus. I wojna światowa, po której Polska odzyskała niepodległość zakończyła się w 1918 roku. Jednak dopiero w 1919 roku decyzją (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!