1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Sołtys i Rada Sołecka Czarniża zaprosili, 16 grudnia br., mieszkańców wioski do udziału w Spotkaniu Opłatkowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W Wigilii uczestniczyli m.in. Zastępca (...) więcej

Jeżeli dotąd nie podjąłeś decyzji na co przeznaczysz swój 1% podatku, Stowarzyszenie „Ty i Ja” zachęca do oddania go na rzecz osób niepełnosprawnych.  więcej

Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krëbane" zorganizował dla swoich członków, ich rodziców oraz sympatyków spotkanie opłatkowe. Członkowie Zespołu pod czujnym okiem Pana (...) więcej

Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 28 grudnia br., radni podjęli uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2013-2025 oraz (...) więcej

Kaszubski Wieczór Wigilijny był okazją dla mieszkańców miejscowości Czyczkowy do złożenia sobie życzeń oraz podzielenia się opłatkiem. Został zorganizowany 16 grudnia br. w świetlicy (...) więcej

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach było doskonałą okazją do podsumowania działań w roku 2012 oraz omówienia (...) więcej

Dnia 17 grudnia br., w świetlicy WDK Kosobudy odbyła się narada prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Brusy. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Brus Witold Ossowski i (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” zaprasza do wzięcia udziału w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się w sobotę, 29 grudnia br. w Szkole (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska składają najserdeczniejsze życzenia świąteczne. więcej

OGŁOSZENIE  w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie kulturyi ochrony (...) więcej

Zakończono realizację zadania pn. ”Rekultywacja zbiornika wodnego we wsi Zalesie”. Procedury odbiorowe dobiegły końca w połowie grudnia tego roku. Łączna wartość inwestycji wynosi (...) więcej

W najbliższy piątek, 28 grudnia br. odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Brusach. Posiedzenie odbędzie się o godz. 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach. Proponowany (...) więcej

W środowy wieczór, 19 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskie oddział w Brusach zorganizowało Spotkanie (...) więcej

Dnia 22.12.2012 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus. W rozgrywkach uczestniczyły (...) więcej

Od 19 grudnia w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach  można podziwiać wystawę pt. „Chronione krajobrazy Pomorza”. Ekspozycja jest związana (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o wysokości cen i stawek opłat na rok 2013. więcej

Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2013 roku.  Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 (...) więcej

W dniach 15 i 16 grudnia br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbył się II turniej Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy – edycja 2012 – 2013, w którym uczestniczyło (...) więcej

Informujemy, że w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013r. zostaną przeprowadzone badania geofizyczne, które dotyczyć będą terenów gmin: Brusy, Czersk, Dziemiany, Karsin. Udział gminy Brusy w (...) więcej

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań zleconych w 2013 roku w województwie pomorskim, które są  skierowane do organizacji (...) więcej

17 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach podsumowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2012, realizowaną  jako ogólnopolską akcję podejmującą problem profilaktyki (...) więcej

W niedzielne popołudnie, 16 grudnia br., w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył  się „Koncert Wigilijny”. Podczas występu zaprezentowało się (...) więcej

14 grudnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (...) więcej

W piątkowe popołudnie (14 grudnia br.) w Urzędzie Miejskim w Brusach wręczono nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami. (...) więcej

W dniu 18 grudnia br. odbyło się Samorządowe Spotkanie Wigilijne. Na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego, przybyli Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska wraz (...) więcej

W piątek, 14 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, Burmistrz Brus Witold Ossowski w imieniu Prezydenta RP, wręczył ośmiu parom medale za długoletnie (...) więcej

8 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach wystąpił Amatorski Zespół Teatralny działający przy Domu Kultury we Wielu. Spektakl „Posażna (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Brusy zaprasza członków i sympatyków na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 19:00 w Centrum Kultury i Biblioteki (...) więcej

W czwartek, 6 grudnia br., Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zorganizowało promocję najnowszego 5 numeru biuletynu „Ziemia Zaborska” Zaborskiego (...) więcej

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku informuje, że nastąpiła zmiana terminu Targów Rolno-Przemysłowych i Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu z 1-2 czerwca (...) więcej

Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” serdecznie zaprasza na Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły (...) więcej

W najbliższy piątek, 14 grudnia o godz. 17:00, w Urzędzie Miejskim w Brusach (p.18) odbędzie się wręczenie nagród w konkursie na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową, która (...) więcej

Informujemy, że w piątek, 14 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach o godz. 13.30 odbędzie się wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na uroczysty Koncert Wigilijny, który odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 16:00. Zapraszamy! więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej. Zapraszamy do udziału!   więcej

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Sołectwa Czarniż i Czyczkowy organizują przedświąteczne spotkania opłatkowe.   ·        (...) więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich powstały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013”. Jego (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach 18  grudnia br. (...) więcej

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA BRUS o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.   (...) więcej

Gmina Brusy ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w (...) więcej

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy „Wieś czy globalna wioska?”. W ramach badania (...) więcej

1 grudnia 2012 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach rozpoczęła realizację projektu „Chojnicki pomysł na biznes” współfinansowanego (...) więcej

Dnia 24.11.2012 r. odbył się II Bal Dobroczynny na rzecz Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Bal rozpoczął (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych turniejach Gminnej Ligii Tenisa Stołowego.   Turnieje zostaną rozegrane w następujących kategoriach: - Szkoły (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza mieszkańców gminy na miłe spędzenie przedświątecznego czasu. Pierwszy tydzień 6 grudnia, w czwartek, o godzinie (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza wszystkie chętne osoby do udziału w zajęciach z aerobiku. Spotkanie organizacyjne już w ten czwartek, (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach zaprasza do wzięcia udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 10 – 17 marca 2013 roku. Punktem (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na spektakl „Posażna jedynaczka” w wykonaniu aktorów teatru amatorskiego z Wiela. więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na wyjątkowego Sylwestra w stylu egipskim. Szczegóły na plakacie poniżej. Serdecznie Zapraszamy! więcej

W dniach 24 i 25 listopada br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbył się I turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy – edycja 2012-2013, w którym uczestniczyło (...) więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu systemowego pn. „Aktywność drogą do sukcesu” na lata 2012-2013. (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje, że 7 grudnia br. mija termin składania prac na konkurs plastyczny „Projekt pocztówki wigilijnej”. (...) więcej

Federacja Zielonych GAJA zaprasza na seminarium pn.: „Efektywna realizacja gminnych programów usuwania azbestu - możliwości i koszty oraz ograniczenie odpowiedzialności w zakresie (...) więcej

W środę 28 listopada br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej XVII Pomorskiego Konkursu Plastycznego (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!