1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Innowator został przedłużony do dnia 23 listopada br. Wszelkie informacje dot. zgłoszeń: - jednostek samorządowych (kategorie: gmina, (...) więcej

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy biznesplan przedsięwzięcia innowacyjnego „Chojnickie PI 2012”.Autor zwycięskiego biznesplanu (...) więcej

Informujemy, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2011” zostało zakończone. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji ze (...) więcej

Dzień Wszystkich Świętych (Festum omnium Sanctorum), obchodzony 1 listopada,  jest chrześcijańską uroczystością ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych i męczenników, którzy są w (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na wystawę poplenerową VIII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego - Męcikał 20-29 lipiec 2012’ do Chaty Kaszubskiej w (...) więcej

26 października br.  był ważnym dniem dla mieszkańców Czapiewic. Tego dnia został uroczyście otwarty i  poświęcony budynek świetlicy wiejskiej. Symboliczną wstęgę przecięli: (...) więcej

4 października 2012 roku w Lubni odbyły się Mistrzostwa Gminy w  Sztafetowych Biegach Przełajowych. Trasa biegu, której dystans dla dziewcząt wynosił 600 a dla chłopców 800 metrów jak co (...) więcej

Od początku października trwa  modernizacja drogi transportu rolnego w Czarnowie. Zadanie to otrzymało 50 % dofinansowania ze środków budżetu Województwa Pomorskiego, w ramach Programu (...) więcej

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/289/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub (...) więcej

Zapraszamy na zabawy taneczne do  Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Czas trwania – od godz. 20.00 – 4.00. Cena biletu: 20 zł/ osoby. Uwaga! Osoby (...) więcej

  W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia  budynku świetlicy wiejskiej w Czapiewicach. Poniżej zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia. Więcej informacji (...) więcej

Informujemy, że w  poniedziałek 29 października br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach.  Proponowany porządek (...) więcej

26 października 2012 roku odbędzie się otwarcie i poświęcenie budynku  świetlicy wiejskiej w Czapiewicach. Rozpoczęcie uroczystości – godz. 12.00. W programie m.in.:- powitanie (...) więcej

Bardzo dobre wyniki osiągnęli członkowie „Koła szachowego” CKiB Brusy uczestniczący w XII Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Czerska, który odbył się 21października w Łęgu. Nasi (...) więcej

Tegoroczne obchody rocznicy nadania patronatu Bł. Ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy odbyły się w niedzielę 21 października w Kościele Filialnym pw. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

W dniu dzisiejszym 93. urodziny obchodzi mieszkanka Czyczków Pani Wanda Kiżewska – lokalna społeczniczka, m.in. założycielka Teatru Ludowego „Zaboracy” z Czyczków. W imieniu (...) więcej

12 października br. miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody dla Dawida Molskiego z bruskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej, który zajął III miejsce w etapie wojewódzkim X edycji Ogólnopolskiego (...) więcej

„Chcę zdobyć dla Boga wiele dusz.Chcę być wielkim apostołem,ale to jest możliwe tylko przy wielkiej miłości Boga”. więcej

Burmistrz Brus oraz Zaborskie Towarzystwo Naukowe zapraszają do udziału w Konkursie na pracę, licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami.Celem Konkursu jest zebranie i (...) więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przypomina, że przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji (...) więcej

16 października br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień ten obchodzony jest na pamiątkę (...) więcej

10 października br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się zebranie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Polskiego Związku (...) więcej

16 października 1978 roku arcybiskup krakowski został wybrany Papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. Jego pontyfikat wywarł szczególny (...) więcej

Informujemy, że 16 października br. (wtorek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach rozpoczną się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji (...) więcej

Informujemy, że zebranie Osiedla Nr 1 i 2  odbędzie się 18 października 2012 r. o godz. 18.00 (czwartek) w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.W przypadku braku quorum drugi termin (...) więcej

Informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem „Rocznego programu współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na (...) więcej

Przed piciem alkoholu niewiadomego pochodzenia ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. W związku z zatruciami w Czechach alkoholem metylowym polskie służby sanitarne z regionu przygranicznego (...) więcej

1 października  br. na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się Jesienny Turniej Piłki Nożnej. Organizatorami rozgrywek było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”, (...) więcej

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza na Dni Otwarte Inkubatora Technologicznego w CEW w dniach 15-16 października.15.10 (poniedziałek) Jak założyć działalność gospodarczą, czyli (...) więcej

Zakończono prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach. W lipcu nastąpił jej rozruch technologiczny.Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i (...) więcej

25 września br. w Dworze Artusa odbył się finał wojewódzki konkursu „Piękna Wieś 2012”, któremu przewodniczył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W powyższej (...) więcej

27 września 2012 r. na stadionie miejskim w  Brusach, kilkaset dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Brusy rywalizowało w XVI edycji Biegu „Gryfa”. Z (...) więcej

Grupa Badawcza  Ptaków Wodnych KULING oraz Grupa LOTOS serdecznie zapraszajądo udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym„Pozdrowienia z Mewiej Łachy”organizowanym w (...) więcej

W kwietniu 2012 roku ruszyła kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Tematyka prac (...) więcej

3 października br w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy (...) więcej
2012-10-04 • Różaniec w Czernicy

W najbliższą niedzielę, 07 października br. o godz. 15.00 przy kapliczce w Czernicy odbędzie się różaniec w intencji kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Na wspólną modlitwę zaprasza (...) więcej

Zapraszamy na zabawy taneczne do  Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zabawy taneczne. Czas trwania – od godz. 20.00 – 4.00. Cena biletu: 20 zł/ osoby. (...) więcej

 Informujemy, że zmieniły się godziny funkcjonowania Chaty Kaszubskiej w Brusach – Jagliach. Chata Kaszubska w okresie 01 października 2012 roku - 30 kwietnia 2013 roku czynna (...) więcej

Informujemy, że do 31 października 2012 roku w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach można składać prace w XVII Pomorskim Konkursie Plastycznym „Jesień na (...) więcej

Informujemy, że Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie realizują projekt: „MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES (...) więcej

Informujemy, że 3 października br. (środa) o godz. 11.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach odbędzie się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!