1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Urząd Miejski w Brusach informuje, że dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych (...) więcej

Zakończyły się, trwające na terenie gminy Brusy od początku września, zebrania sołeckie. Główną tematyką poruszaną podczas zebrań były przedsięwzięcia, które mieszkańcy zamierzają realizować w (...) więcej

Informujemy, że z dniem 1 września 2012r. ruszyła Akcja Tematyczna „Alimenty”, która prowadzona jest przez Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Chojnicach. Celem (...) więcej

13 i 14 września br. członkowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Gdańska i Gdyni. Wśród licznych atrakcji, jakie czekały na nich było m.in. (...) więcej

  Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału (...) więcej

  Dnia 16 września br. grupa „Gwiżdże” z zespołu KZF „Krëbane”, działająca przy Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, występowała w (...) więcej

27 września br. po raz szesnasty w Brusach zostanie zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach Bieg „Gryfa”. W biegu mogą wziąć udział uczniowie posiadający (...) więcej

Brusy, 2012-09-20 Nr GP.6343.5.2012 OGŁOSZENIE Na podstawie § 5 w związku z § 4 ust. 3 Uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zasad (...) więcej

16 września br. na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” odbyły się gminne eliminacje do III Turnieju Orlików o Puchar Premiera Donalda Tuska. Rozgrywki (...) więcej

       Chata Kaszubska w Brusach-Jagliach  podjęła się zebrania informacji o fotografach i zakładach fotograficznych działających na terenie gminy Brusy w (...) więcej

  17 września br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał  z przedstawicielem firmy „POL-DRÓG Chojnice” Spółka z o.o. Przemysławem (...) więcej

Zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice”.  W ramach zadania dokonano (...) więcej

W dniu 12 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Pomorskiego (...) więcej

16 września br., w ramach XV Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu, odbyły się Samorządowo – Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. (...) więcej

W  Sejmie RP trwają prace nad projektem zmian w ustawie o ochronie przyrody dotyczących tworzenia i zmiany granic parków narodowych. Zgodnie z założeniami projektu lokalne samorządy, a tym (...) więcej

Brusy, 2012-09-11 Nr GP.6220.2.2012 OBWIESZCZENIEBurmistrz Brus, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w (...) więcej

Brusy, dnia 12 września 2012 r. Nr GP.6720.3.2012 O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (...) więcej

Informujemy, że na terenie miasta i gminy Brusy rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjno-zdrowotnego „Wyprzedź cukrzycę” oraz programu szczepień ochronnych przeciwko (...) więcej

9 września 2012 roku w Rytlu odbyły się Zawody Strzeleckie w Strzelaniu Myśliwskim o Puchar Starosty Chojnickiego. W zawodach udział wzięły 34 osoby. Wyniki  prezentują się następująco: (...) więcej

        Trwa realizacja inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem (...) więcej

               Jeszcze w październiku tego roku, bruska jednostka OSP będzie korzystać z odnowionego budynku remizy. (...) więcej

Informujemy, że 16 września br. (niedziela) na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Brusach odbędą się gminne eliminacje do  III Turnieju Orlików o (...) więcej

Sieć informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" zaprasza mamy wraz z dziećmi na bezpłatne seminarium "Mama może wszystko - możliwości, jakie dają fundusze europejskie (...) więcej

W minioną niedzielę, 9 września br. rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i działkowcy z terenu miasta i gminy Brusy obchodzili doroczne święto plonów. Zaborskie Dożynki Gminne rozpoczęły się Mszą Św. (...) więcej

W miniony czwartek, 6 września br. nad Jeziorem w Ostrowite (w gminie Czersk) odbyła się impreza pn. Zakończenie Lata. Organizatorzy - Warsztaty Terapii Zajęciowej z Czerska, zaprosili do (...) więcej

Pan Jan Kozłowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, zaprasza na  konferencję "Moja Praca - sięgając po możliwości", która odbędzie się 12 października br. w Gdańskim Parku (...) więcej

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Brusy, a w szczególności rolników i ich rodziny, do uczestnictwa w tegorocznych Zaborskich Dożynkach Gminnych, które odbędą się 9 września br. (...) więcej

  Informujemy, że w dniach 15-16 września br. w Lubaniu k. Kościerzyny  odbędzie się XV KASZUBSKA JESIEŃ ROLNICZA.  W programie (od godz. 10.00 – 17.00): - wystawa oraz (...) więcej
2012-09-07 • V Noc w Bibliotece

Po raz piąty zorganizowano w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego „Noc w  Bibliotece”. Nocne zajęcia rozpoczęły się w piątek 31 sierpnia br. o godzinie (...) więcej

  Zakład Gospodarki Komunalnej  w Brusach organizuje akcję zbierania elektrośmieci z terenu gminy Brusy pn. „Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”. Zbiórka odbędzie (...) więcej

Trwa wymiana tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Brusy. Dotychczas wymieniono je w 9 sołectwach: Czyczkowach, Brusach-Wybudowaniu, Żabnie, Brusach-Jagliach, Gacniku, Hucie, Zalesiu, (...) więcej

  Na terenie gminy Brusy trwają zebrania sołeckie. Pierwsze spotkania odbyły się – 3 września br. z mieszkańcami Sołectwa Przymuszewo i Sołectwa Skoszewo.  Po nich, 4 września (...) więcej

Przychodnia Rodzinna Theielann i Wspólnicy Sp. j. informuje swoich pacjentów o możliwości wykonania w ośrodku zdrowia w Brusach (ul. Dworcowa 24) odpłatnych badań na OSTEOPOROZĘ. Szczególne (...) więcej

W minioną sobotę, 1 września br. na półwyspie w Męcikale spotkali się członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (...) więcej

  6 września br. o godz. 17.00  w ogródku mieszczącym się przy Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI. więcej

W minioną sobotę, 1 wrzesnia br.  grupa "Młodzi Krëbane" i "Krëbane" uświetniły swymi występami dożynki gminne w Przechlewie. Młodzież z bruskiego zespołu (...) więcej

27 sierpnia br. członkowie  Klubu Miłośników Biblioteki w Męcikale udali się na pieszą wycieczkę nad pobliskie jeziora - Dybrzk i Kosobudno. Pomimo rannego deszczu, pogoda dopisała. (...) więcej

                       04 września br.  Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał w (...) więcej

Informacje o Gminie Brusy zawarte w MULTIMEDIALNEJ PREZENTACJI POMORZA ORAZ PUBLIKACJI PT. "POMORSKIE. ROZWÓJ I TRENDY GOSPODARCZE": więcej
2012-09-03 • Akty mianowania nadane

  31 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach 4 nauczycieli z terenu miasta i gminy Brusy  odebrało z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego, (...) więcej

  O świcie w dniu 1 września w 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę z lądu, morza i powietrza. Niemiecki plan podboju zakładał wojnę błyskawiczną, której efektem miało być (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!