1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

        Od początku lipca Uniwersytet Gdański prowadzi  badania archeologiczne przy pałacu w Wielkich Chełmach. Prace badawcze wykonywane są przez (...) więcej

               W związku ze zbliżającą się 68. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w celu upamiętnienia rocznicy tego (...) więcej

       Uwieńczeniem Wakacji z Folklorem – Brusy 2012 był Jarmark Kaszubski, który odbył się w niedzielę, na placu przy Centrum Handlowym „Skiba”. (...) więcej

W sobotę, w ramach Wakacji z Folklorem – Brusy 2012, występy rozpoczęły się od koncertów KZF „Krëbane” i zespołu „Paneszka”. Koncert dał także zespół grający (...) więcej

W miniony weekend (27 – 29.07.2012), mieszkańcy miasta i gminy Brusy oraz turyści bawili się podczas Wakacji z Folklorem – Brusy 2012. Jak sama nazwa imprezy wskazuje, nie zabrakło (...) więcej

        Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania funduszy europejskich, (...) więcej

          Młodzież z Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krëbane" w dniach 07  - 15.07.2012 brała udział w Międzynarodowym (...) więcej

         26 lipca zakończył się  „Letni Kurs Komputerowy. Komputer dla początkujących”, który zorganizowano w Centrum Kultury i (...) więcej

         W lipcu, dzieci z Brus mogły wziąć udział w cotygodniowych warsztatach muzycznych. Na spotkaniach bawiły się przy muzyce, śpiewie i tańcu. (...) więcej

Informujemy, że w maju 2012 roku Gmina Brusy przystąpiła do III edycji konkursu „Zdrowa Gmina” organizowanego przez Polską Unię Onkologii, celem którego jest zachęcenie  i (...) więcej

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2012 w klasach I-IV szkół podstawowych,  I klasach szkół ponadgimnazjalnych (...) więcej

        Burmistrz Brus informuje, że zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) (...) więcej

        Trwają prace związane z realizacją  inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej (...) więcej

        Informujemy, że zakończyła się budowa ul. Wykopaliskowej w Leśnie. W ramach prac wykonano sieć kanalizacji deszczowej, linii elektroenergetycznej (...) więcej

     Trwają prace nad budową nowej siedziby posterunku policji w Brusach. 19 lipca, na terenie budowy posterunku odbyło się spotkanie robocze Burmistrza Brus z (...) więcej

        Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice. Po (...) więcej

         Trwają prace związane z budową punktu postojowego przy Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach. Powstanie tu mała infrastruktura (...) więcej

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Chojnicach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy (...) więcej
2012-07-26 • Jarmark Kaszubski

       Informujemy, że w związku z wydarzeniem „Wakacje z Folklorem – Brusy 2012”, w dniach 27 – 28 lipca br. od godz. 17.00, boisko (...) więcej

       24 lipca br. grupa dzieci i młodzieży z koła plastycznego z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach uczestniczyła w warsztatach plastycznych zorganizowanych w (...) więcej

     Burmistrz Brus informuje, że przedsiębiorcy oraz rolnicy, którzy zamierzają świadczyć usługi hotelarskie, czyli wynajem miejsc noclegowych, są zobowiązani do zgłoszenia (...) więcej

Przychodnia Rodzinna „Thielemann i Wspólnicy” zaprasza na bezpłatne badania słuchu, które zostaną przeprowadzone przez firmę INTRA Diagnostyka Słuchu. Badania odbędą się 8 sierpnia (...) więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział w Brusach było organizatorem wycieczki dla osób niepełnosprawnych, która odbyła się 12 lipca br. Poniżej przedstawiamy relację (...) więcej

         W ramach projektu, realizowanego przez bruski oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej, a dofinansowanego m.in. przez (...) więcej

       Państwo Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają na Wernisaż wystawy poplenerowej VIII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego, który odbędzie się 28 lipca (...) więcej

      Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach oraz Regionalnym Punktem (...) więcej

 W niedzielę (22.07.2012) mieszkańcy sołectwa Czyczkowy spotkali się na Festynie Wsi. Organizatorzy – Rada Sołecka, a także Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” (...) więcej

            Na początku wakacji odbył się drugi spływ kajakowy sołectwa Wielkie Chełmy. Wzięło w nim udział 48 osób. Trasa spływu wiodła (...) więcej
2012-07-23 • „Dziady” w Gacniku

        21 lipca w Gacniku odbyły się „Dziady” - impreza integracyjna połączona z konkursem o staropolskich sianokosach. Wśród obecnych był także (...) więcej

      W ubiegłą sobotę (21.07.), w Wielkich Chełmach, Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali dla swoich mieszkańców Festyn Jagodowy.      Główną (...) więcej

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. J. informuje,  że od 01.08. 2012 r.  uruchamia dla swoich pacjentów w soboty, dyżur lekarski w godz. 9.00 - 11.00 (Brusy, ul. Dworcowa (...) więcej

          Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. J. informuje, że od 01.01.2013 r. w  Przychodni w Leśnie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 26, (...) więcej

       Zaborskie Towarzystwo Naukowe w ramach projektu „Ziemia Zaborska słoneczna i czysta” proponuje bezpłatne usługi mobilnego animatora (...) więcej

       Od 11 do 16 lipca Kaszubski Zespół Folklorystyczny Paneszka z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach uczestniczył w bardzo popularnym i prestiżowym w (...) więcej

        Wczoraj, 19 lipca br., mieszkańcy Sołectwa Czyczkowy wybrali nowego Sołtysa – została nim Bernadeta Niebrzydowska. Zebranie wyborcze zostało (...) więcej

       W najbliższą sobotę, 21 lipca mieszkańcy sołectwa Wielkie Chełmy będą mogli zawalczyć o nagrodę w konkursie na najlepszą potrawę jagodową podczas Festynu (...) więcej
2012-07-20 • Festyn Wsi w Czyczkowach

                     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” i Rada Sołecka (...) więcej

Informujemy, że 21 lipca 2012 r. o godz. 9.00 z Brus wyrusza rajd rowerowo-pieszy Literackim Szlakiem Turystycznym im. Anny Łajming do Somin. Zbiórka przy pomniku Jana Karnowskiego w Brusach. (...) więcej

        16 lipca br. zakończyły się główne prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach. Nastąpił także jej rozruch technologiczny. (...) więcej

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach realizuje przedsięwzięcie związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej na Osiedlu Gryfa w (...) więcej

       W związku z trąbą powietrzną, która przeszła nad Polską w ubiegłą sobotę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swojej stronie (...) więcej

        W niedzielę, 15 lipca br. w Leśnie miał miejsce pokaz nowoczesnego sprzętu ratownictwa wodnego, które od niedawna jest w posiadaniu OSP Leśno. Z (...) więcej
2012-07-16 • Festyn Letni w Lubni

       Mieszkańcy Sołectwa Lubnia integrowali się podczas Festynu Letniego w Lubni, który odbył się 14 lipca na boisku przy szkole. Nie zabrakło rozgrywek (...) więcej

       Informujemy, że pan Henryk Januszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Czyczkowy. W dniu 10 lipca zebranie wiejskie przyjęło tę (...) więcej

  Informujemy, że w związku z niestabilną pogodą, termin X Igrzysk Plażowych w Czernicy został przesunięty na 12 sierpnia 2012 r.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. więcej

         Proponujemy Państwu skorzystanie z bezpłatnej informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, realizowanych inwestycjach na terenie gminy (...) więcej
2012-07-13 • Festyn Letni w Lubni

Zapraszamy na Festyn Letni w Lubni, który odbędzie się 14 lipca br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Lubni. W programie m. in.  rozgrywki sportowe, konkurencje dla dzieci i dorosłych (...) więcej

        Stowarzyszenie Zielona Krajna  z Sępólna Krajeńskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dot. kolektorów słonecznych, które odbędzie się 18 lipca (...) więcej

       W czwartek, 12 lipca br. w Centrum Kultury i Biblioteki odbyły się otwarte zajęcia muzyczne pt.: "Pomuzykujmy razem...". W spotkaniu uczestniczyło (...) więcej

       Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do zabawy na konsoli Nintendo WII. Zapisać się na konsolę będzie można w dniach od 24 (...) więcej

          10 lipca br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach rozpoczął się kurs z podstaw obsługi komputera. Zajęcia odbywają się z dwóch grupach, (...) więcej

Brusy, dnia 11 lipca 2012 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    Na podstawie art. 17 pkt. (...) więcej

Brusy, dnia 11 lipca 2012 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    Na podstawie art. 17 pkt. (...) więcej

        Gmina Brusy pozyskała 70 tys. zł dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na (...) więcej

       W dniach od 11 do 16 lipca Kaszubski Zespół Folklorystyczny PANESZKA z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach koncertuje w Estonii.   (...) więcej

        Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka informuje o rozpoczęciu kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie (...) więcej

Burmistrz Brus apeluje o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji, nad wodą, na drogach, przy pracach polowych. więcej

          Gmina Brusy pozyskała 382.091,00 zł  dofinansowania na przebudowę byłej zlewni mleka w Czyczkowach. Stanowi to 80% kosztów (...) więcej

Tuż po rozdaniu świadectw szkolnych grupa PURTKI z Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krëbane" pod opieką Pań Eweliny Styp Rekowskiej i Marii Gierszewskiej pojechała na biwak (...) więcej

W ramach projektu „Rozwój sieci biur porad prawnych i informacji obywatelskiej w województwie pomorskim”, zostały utworzone trzy Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej: w (...) więcej

W tegorocznym XIV Zjeździe Kaszubów, który odbył się 7 lipca br. w Sopocie uczestniczyło ok. 500 mieszkańców miasta i gminy Brusy. W skład delegacji weszli m.in.: przedstawiciele bruskiego (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłasza       USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na sprzedaż (...) więcej

       Burmistrz Brus informuje, że jeszcze dzisiaj do godz. 17.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach można nabywać bilety na Transcassubię na XIV Zjazd (...) więcej
2012-07-04 • Festyn Jana w Zalesiu

W sobotę, 7 lipca na boisku przy Szkole Podstawowej w Zalesiu odbędzie się Festyn Jana. Rozpoczęcie – godz. 16.00. W programie: - 17.30 – przeprowadzenie zawodów wiejskich dla (...) więcej

         Wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów oraz turystów odwiedzających Chatę Kaszubską, informujemy, że obecnie trwają prace związane z budową (...) więcej

       Informujemy, że w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach można nabyć bilety na Transcassubię na XIV Zjazd Kaszubów do Sopotu, które są (...) więcej

         W ubiegły weekend Leśno stało się stolicą dawnego rzemiosła i pokazów walk Słowian, Wikingów, Prusów i Bałtów, a to za sprawą VIII Festiwalu (...) więcej

         Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego było realizatorem projektu „Z prostego coś WIELKIEGO”. Uroczyste podsumowanie (...) więcej

        W piątek, 22 czerwca w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się uroczysty koncert podsumowujący rok szkolny 2011/2012. W koncercie wzięli (...) więcej

        Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie w ramach Programu Równać Szanse realizowało projekt pt.: „Myśląc, pokonasz rywali” (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego O/Brusy Stanisław Kobus zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy do udziału w XIV Zjeździe Kaszubów, który (...) więcej

Z uwagi na organizację na stadionie miejskim w Brusach imprezy zamkniętej - festynu sportowego dla członków i sympatyków  MLKS "Tęcza" Brusy, informujemy, że w najbliższą sobotę (...) więcej

Zapraszamy do korzystania w okresie letnim z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt  w okresie wakacji czynny jest : • od poniedziałku do (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje, że w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach otwarto wystawę obrazów na szkle w wykonaniu uczniów  kl. IV i VI Szkoły (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje, że w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia br. Biblioteka w Brusach czynna będzie od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!