1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS   o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.    Na podstawie art. 39 ustawy z dnia (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 (...) więcej

             Informujemy, że w związku ze śmiercią JE Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w (...) więcej

          25 kwietnia 2012 r. o godz. 6.25 w szpitalu św. Jana w Starogardzie Gdańskim zmarł Ks. Biskup Pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard (...) więcej

          W środę 9 maja br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, odbędą się eliminacje powiatowe 41. Konkursu (...) więcej

W środę, 2 maja br. o godz. 10.00 na boisku Orlik, odbędzie się turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Brus następujących roczników: - chłopcy 1999 – 2000 - chłopcy 2001 i młodsi - (...) więcej

         Mamy przyjemność poinformować, że zmodernizowany obiekt kompleksu budynków szkół przy ul. Ogrodowej 2 w Brusach został zakwalifikowany do listy I (...) więcej

             1 maja br. przy Centrum Handlowym Skiba odbędą się „Dni majowe”. Wśród atrakcji m.in. karaoke, konkursy dla (...) więcej

Informujemy, że Burmistrz Brus ogłosił konkurs na stanowisko dyrektorów: - Szkoły Podstawowej w Kosobudach- Szkoły Podstawowej w Męcikale- Gimnazjum w Brusach  Szczegóły zamieszczamy w (...) więcej

             24 kwietnia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z firmą Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch z (...) więcej

         24 kwietnia br. odbyła się akcja poboru krwi. Do mobilnego punktu krwiodawstwa, ustawionego przy Domu Strażaka w Brusach zgłosiło się 37 osób. (...) więcej

Informujmy, że Gmina Brusy, wspólnie z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach, ogłosiła konkurs (...) więcej

           Informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2012 roku przyjmujemy zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu na najładniejszą posesję na terenie (...) więcej

          Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że w dniach od 29.04.2012 r. do 06.05.2012 r. prowadzone będzie szczepienie (...) więcej

            11 kwietnia odbył się po raz drugi Poświąteczny Marsz NORDIC WALKING, organizowany przez Gimnazjum w Brusach. W imprezie (...) więcej

         19 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Brusach. Podczas obrad, Radni podjęli uchwałę ws. zmian w budżecie Gminy Brusy. Jedną ze zmian (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na zabawy i dyskoteki. Poniżej szczegóły. więcej

          12 maja br. w godzinach 9.00 – 13.00 odbędzie się dzień otwarty w PWSH Pomerania w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10. Kandydaci będą (...) więcej

                  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub (...) więcej

          14 kwietnia br. do Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach zjechali miłośnicy książki Aleksandra Majkowskiego (...) więcej

           Informujemy, że PUNKT KONSULTACYJNY Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzony przez Agencję Rozwoju (...) więcej

          Informujemy, że  19 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XII sesja Rady (...) więcej

         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach 28 marca 2012 roku gościła w swych progach rodziców dzieci sześcioletnich uczęszczających do (...) więcej

         15 kwietnia 2012 r. w Starogardzie Gd. zostanie otwarte „Okno życia”. Będzie to pierwsze „okno” na terenie Diecezji (...) więcej

           Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zaprasza na IV Targi Ogrodnicze w Lubaniu k/Kościerzyny, które odbędą się w dniach 21 (...) więcej

        W środę, 11 kwietnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyła się audycja muzyczna dla dzieci pt.: „Na (...) więcej

             Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach w miesiącu kwietniu zaprasza na zabawy. Odbywają się one w (...) więcej

          Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach ogłasza nabór dzieci i młodzieży do Orkiestry Dętej. Bezpłatne zajęcia (...) więcej

            Dzisiaj, 10 kwietnia mija 2. rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Zginęli w niej wszyscy pasażerowie (...) więcej

  Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2000r. (...) więcej

          Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje, że w dniach 11 i 12 kwietnia br. (środa, czwartek) biblioteki w (...) więcej
2012-04-06 • Życzenia Wielkanocne
2012-04-05 • Marsz Nordic Walking

            11 kwietnia br. o godz. 16.00 odbędzie się Marsz Nordic Walking. Trasa obejmie ok. 12 km. Wymarsz sprzed stadionu. Na trasie (...) więcej

                     Informujemy, że w sobotę (7 kwietnia br.) od godz. 16.00 oraz w Święta (...) więcej

             Ochotnicza Straż Pożarna w Czyczkowach wzbogaciła się o nowy samochód strażacki. Został on zakupiony ze środków Gminy (...) więcej

         Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy został rozstrzygnięty. Dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie (...) więcej

         3 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie uczniów KLO z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim. Uczniowie, członkowie Szkolnego Klubu (...) więcej

           Kaczka w gruszkach z czerwoną kapustą gospodyń z Zalesia i kurczak w złocie – potrawa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach (...) więcej

          Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że w dniach od 2 do 16 kwietnia 2012 roku na terenie województwa pomorskiego zostanie (...) więcej

        Informujemy, że LGR Mòrénka zamieściła na swojej stronie internetowej interaktywną mapę obszaru działania tj. gmin: Brusy, Chojnice (...) więcej

         Informujemy, iż w sobotę, 14 kwietnia br. o godz. 10.00 w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbędzie się Konkurs czytelniczy w języku (...) więcej

          31 marca br. na cmentarzu w Brusach pożegnaliśmy Pana Pawła Pałuczaka – długoletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Brusach, osobę (...) więcej

          Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na bezpłatne zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży. 17.00 – (...) więcej

            Informujemy, że 9 maja br. odbędą się Metropolitarne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczościw Amber Expo w (...) więcej

          Jakie wartości powinni wyznawać Pomorzanie żeby nasz region rozwijał się jak najlepiej? Jakich wartości powinno być w życiu publicznym (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!