1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Podczas obrad X sesji Rady Miejskiej w Brusach: więcej

Informujemy, że zgłoszenia do Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "Razem Możemy Więcej", którego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, można składać (...) więcej

 Informujemy, że w dniu 30 grudnia br. kasa w Urzędzie Miejskim w Brusach czynna będzie do godz. 11.00.  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.  więcej
2011-12-28 • Akt mianowania nadany

  28 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nauczycielka z Gimnazjum w Brusach Pani Sabina Krzoska – Szreder odebrała z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akt nadania (...) więcej

Informujemy, że 29 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie (...) więcej

Burmistrz Brus informuje, iż w zgodnie z uchwałą Nr X-128/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułów (...) więcej

W  dniach od 9 do 11 grudnia 2011 w Poznaniu odbyło się szkolenie koordynatorów programu „Równać Szanse 2011”. Działania finansowane są z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. (...) więcej

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe21 grudnia br. odbyło się Samorządowe Spotkanie Opłatkowe. Na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego i Przewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Zblewskiej (...) więcej
2011-12-23 • Wigilia Wspaniałych Serc

16 grudnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbyło się spotkanie opłatkowe pn. „Wigilia Wspaniałych Serc”  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zorganizowane przez (...) więcej

15 grudnia br. w sali nr 1 odbyła się narada sołtysów i przewodniczących zarządów bruskich osiedli z Burmistrzem Witoldem Ossowskim. Podczas zebrania dyskutowano m.in. na temat zimowego (...) więcej

W dniach 10 i 11 grudnia br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbył się drugi turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy - edycja 2011 -2012, w którym wzięło (...) więcej

18 grudnia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczęła się XIII Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Poniżej prezentujemy krótki (...) więcej

9 grudnia 2011 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbył się VI Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego organizowany przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Kaszubskim (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” zaprasza do wzięcia udziału w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się we wtorek, 27 grudnia br. na sali gimnastycznej (...) więcej

W niedzielne popołudnie 11 grudnia 2011 roku w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu zorganizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu w (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach  informuje, że od 1 stycznia do 31 grudnia  2012 roku  na terenie miasta i gminy Brusy obowiązywać  będą nowe taryfy dla zbiorowego (...) więcej

13 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nastąpiło podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2011. Jest ona realizowana  jako ogólnopolska akcja podejmująca problem (...) więcej
2011-12-16 • Przeżyli razem 50 lat

13 grudnia 2011 roku  w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach  miała miejsce uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru tego dnia (...) więcej

Po raz trzeci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach zorganizowano kurs komputerowy dla seniorów. Tym razem możliwe to było dzięki dofinansowaniu z Fundacji Orange. Program szkolenia (...) więcej

  Informujemy, że Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/ Brusy zaprasza swoich członków i sympatyków na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 18.30 w Pizzerii (...) więcej

SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW: WIECZÓR WIGILIJNY W CZARNIŻU:   Spotkanie Opłatkowe członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/ Brusy odbędzie się 20 grudnia (...) więcej

 Informujemy, że 17 grudnia br. rusza XIII edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Rozpoczęcie - godz. 15.30 (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach). (...) więcej

Informujemy, że Gmina Brusy we  współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA” z Człuchowa, w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika, (...) więcej

W dniu 05 grudnia 2011 r. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Paweł Wolter wziął udział w uroczystej konferencji podsumowującej etap regionalny III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”  było organizatorem  Rodzinnego Turnieju Piłki Nożnej, który miał miejsce w sobotę, 03 grudnia br. na sali gimnastycznej (...) więcej

Dzisiaj obradują bruscy radni na IX sesji. Obrady rozpoczeęo o godz. 10.00. Planowane zakończenie - godz. 14.00. więcej

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca”, dzięki uprzejmości i pomocy ze strony Gminy Brusy, uczestniczył po raz pierwszy w międzynarodowych zawodach organizowanych  przez (...) więcej

Troje młodych bruszan zyskało uznanie w oczach Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Dominika Kiedrowicz, Damian Hoffmann oraz Michał Maciejewski – bo o nich mowa – (...) więcej

13 grudnia 2011 roku  o godz. 13:30 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach  odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru (...) więcej

Wraz z końcem października br. dokonano odbioru częściowego robót (zadanie 1) związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach – etap I”. (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza na spotkanie edukacyjne z psychologiem pn. „Świadomy rodzic” dla osób, które chcą  zwiększyć swoją świadomość (...) więcej

Końca dobiega tegoroczna edycja projektu pt. „Aktywność drogą do sukcesu”  -  realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, a (...) więcej

 Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. ZwyczajeW nocy z 5-go na 6-go grudnia ludzie obdarowują się prezentami. Dzieciom najczęściej podkłada się (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, które odbędą się na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. Turnieje rozgrywane sa w następujących (...) więcej

Informujemy, że 8 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie (...) więcej

Przychodnia Lekarska w Brusach ul. Dworcowa 3 („Szklany Dom”) zaprasza swoich pacjentów w dniu 08 grudnia 2011 roku o godz. 14.00 na bezpłatne konsultacje urologiczne. Podczas (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań aktywizujących lokalną społeczność w ramach Osi 4 PO Ryby 2007 – 2013. (...) więcej

W miesiącu grudniu 2011 roku spotkania odbywają się w Urzędzie Miejskim w Brusach (ul. Na Zaborach 1) sala nr 1.  DYŻURY:- w każdy czwartek w godz. 16.00-19.00 (dyżury  terapeuty ds. (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” zaprasza do wzięcia udziału w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się w sobotę, 03 grudnia br. na sali gimnastycznej (...) więcej

  Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy sp. j. w dniu 10 grudnia br. (sobota) zaprasza swoich pacjentów na następujące bezpłatne badania:- Hemoglobina HBA1C (pacjenci z cukrzycą lub (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!