1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniu 21 listopada 2011 r. w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 odbyła się Konferencja, w trakcie której 400 uczniom szkół gimnazjalnych i (...) więcej

Nr więcej

 9 listopada 2011 roku komisja XVI Konkursu Plastycznego „Jesień na Kaszubach” w składzie: 1. Sławomir Mankiewicz  - przewodniczący komisji2. Zbigniew (...) więcej

więcej

W dniach 19 i 20 listopada br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kosobudach miały miejsce rozgrywki w ramach I turnieju Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy - edycja 2011 -2012, w którym (...) więcej

Informujemy, że z końcem  września br. Gmina Brusy zakończyła jedną z największych inwestycji z zakresu  ochrony środowiska realizowaną  w ostatnich latach pn.  (...) więcej
2011-11-28 • Mammobus w Brusach

23 listopada br. w Brusach (targowisko miejskie przy Urzędzie Miejskim) stacjonował  MAMMOBUS, w którym Paniom z terenu miasta i gminy Brusy wykonywano bezpłatną mammografię. Powyższą akcję (...) więcej

22 listopada br. ogłoszono wyniki konkursu w Programie "Równać Szanse 2011 - Regionalny Konkurs Grantowy". Na konkurs wpłynęło 512 wniosków. Decyzją czterech Regionalnych Komisji (...) więcej

Burmistrz  Brus podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, został wywieszony na okres 30 dni, tj. od dnia 23 (...) więcej

NZOZ „Ars Medica” informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku gabinet ginekologicznymieszczący się w ośrodku zdrowia w Brusach przy ul. Dworcowej 24  czynny będzie w (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza na spotkanie edukacyjne z psychologiem pn. „Świadomy rodzic” dla osób, które chcą  zwiększyć swoją świadomość (...) więcej

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. kończy kolejny rok wdrażania Funduszy Europejskich w województwie pomorskim, przeznaczonych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów (...) więcej

  Informujemy, że od 15 listopada br. strona internetowa Kaszubskiego Licem Ogólnokształcącego w Brusach jest redagowana w dwóch językach – polskim i kaszubskim. Aby przełączyć się (...) więcej
2011-11-21 • Mammobus w Brusach

23 listopada br. (środa) na targowisku miejskim (obok Urzędu Miejskiego przy ul. Na Zaborach 1) stacjonować będzie   specjalny MAMMOBUS, w którym Paniom z terenu miasta i gminy Brusy (...) więcej

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił Programy na rok 2012. Wnioski w pierwszym naborze należy składać do 30 listopada 2011, a w drugim - do 31 (...) więcej

 18 listopada 2011 roku w Brusach miała miejsce uroczystość poświęcenia i wmurowania „kamienia węgielnego” pod budowę Posterunku Policji w Brusach. Uroczystość rozpoczęła się (...) więcej

25 listopada br. na scenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach wystapi Zespół GOLDEN LIFE.   Czas trwania imprezy: 18.00 - 23.00. Wstęp - 10 zł. Rezerwacja biletów (...) więcej

18 listopada 2011 roku w Brusach odbędzie się uroczystość poświęcenia i wmurowania „kamienia węgielnego” pod budowę Posterunku Policji w Brusach. Uroczystość rozpocznie się o godz. (...) więcej

13 listopada br. w Domu Strażaka w Brusach odbyły się kolejne, bo IX Mistrzostwa Miejsko – Gminne w strzelaniu z karabinka pneumatycznego zorganizowane przez KM LOK z okazji Święta (...) więcej

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. W tym roku obchodziliśmy 93. rocznicę tego wydarzenia. 11 listopada 2011 roku  w kościele parafialnym pw. Wszystkich (...) więcej

  Już po raz czwarty ARP S.A. włączyła się w realizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, cyklicznej imprezy mającej na celu promocję kreatywności i przedsiębiorczości, zwłaszcza (...) więcej

  Zbliża się 93. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji 11 listopada br. (piątek) o godz. 11.00  w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach (...) więcej

Informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem „Rocznego programu współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na (...) więcej

W imieniu RDLP w Gdańsku zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych, które odbędą się 18-19. listopada br. (piątek-sobota). W załączeniu -  szczegółowe informacje o wydarzeniu. (...) więcej

              Szkoła Podstawowa w Męcikale informuje wszystkie szkoły podstawowe, które zgłosiły uczestników w kategorii (...) więcej

Informujemy, że w miesiącu listopadzie br. kompleks boisk „Moje Boisko Orlik” czynny będzie w następujących godzinach: poniedziałek – piątek (...) więcej

Informujemy, że 4 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie (...) więcej

Przypomnijmy! Od 1 marca br. zmieniły się zasady dotyczące udzielania nocnej i świątecznej opieki medycznej. Nowe przepisy spowodowały likwidację, dotychczas obowiązującej, rejonizacji. Od 1 (...) więcej

W imieniu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Poltransplantu oraz Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach informujemy, że w dniu 7 listopada br. (poniedziałek) od (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Brusach i Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach zapraszają na promocję Remusa - kaszubskiego audiobooka. „Życie i przygody Remusa” (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!