1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informujemy, że Narodowy Spis Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r., według stanu na dzień 31 (...) więcej

  Informujemy, że na dzień 31 grudnia 2010 roku ogółem na pobyt stały zameldowanych w mieście i  gminie Brusy było 13.955 osób. Jako ciekawostkę podajemy także ilość zawartych w 2010 (...) więcej

  Dnia 23 lutego br.  już po raz drugi odbył się Bal Karnawałowo – Walentynkowy zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej W Brusach. Organizatorzy mieli zaszczyt gościć (...) więcej

  Organizatorem III Konkursu Fotograficznego „ZIMA W POWIECIE CHOJNICKIM” jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach.W Konkursie może wziąć udział młodzież szkolna (...) więcej

  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach serdecznie zaprasza śpiewające dzieci i młodzież do udziału w XI PRZEGLĄDZIE PIOSENKI „NA POWITANIE WIOSNY”. Opracowanie: PMDK więcej
2011-02-28 • Warcaby w Konarzynach

  Turniejem warcabowym o Puchar Wójta Konarzyn została zainaugurowana współpraca Ośrodka Kultury w Konarzynach z  Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Brusach.  Od lutego tego (...) więcej

  Od początku lutego br. w gminie Brusy trwają zebrania sołeckie. Dotychczas odbyły się one już w 16 sołectwach. Są to zebrania sprawozdawczo-wyborcze podczas których sołtysi przedstawiają (...) więcej

13 lutego br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się V Gminny w Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Brus. Uczestniczyli w nim zawodnicy i zawodniczki po ośmiu (...) więcej

    Kaszubska Telewizja CSBTV zwiększa swoją obecność w południowej części Kaszub - od 15 lutego stacja jest dostępna dla abonentów telewizji kablowej TelSat z Brus. To kolejny (...) więcej
2011-02-23 • UWAGA! Mammobus w Brusach

Informujemy, że 14 marca 2011 roku w Brusach (przy Urzędzie Miejskim) stanie specjalny MAMMOBUS, w którym będzie można wykonać bezpłatną mammografię  (prześwietlenie piersi). Bezpłatnymi (...) więcej

Zapraszamy  na Indywidualne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego, Radnych Rady Miejskiej w Brusach oraz Radnych Powiatowych, które odbędą się (...) więcej
2011-02-23 • Z PIT-em do urzędu

Informujemy, że w każdy piątek - od 4 marca do 29 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Chojnicach. W godzinach od 9.00 – 14.00 będzie (...) więcej

     Informujemy, że każda Polka pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, która w ciągu 3 ostatnich lat nie miała wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ, (...) więcej

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy do XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w (...) więcej

    Od stycznia w bibliotece w Brusach i filii bibliotecznej w Leśnie rozpoczęły się spotkania w ramach projektu „Młodzież po kaszubsku” dofinansowanego z (...) więcej

  Miejska Biblioteka Publiczna w Brusachserdecznie zaprasza wszystkich Bruszan (i nie tylko)na spotkanie DKKpoświęcone książce„Dom Augusty” Majgull Axelsson,które odbędzie się2 (...) więcej

  W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Brusach w roku 2011 odbywać się będzie cykl spotkań z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy Brusy. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w czwartek 17 (...) więcej

  17 lutego br. mieszkaniec Czapiewic p. Jacek Zblewski podpisał w Gdańsku z przedstawicielami Zarządu Województwa Pomorskiego umowę na doposażenie miejscowej świetlicy. Na zakup sprzętów (...) więcej

  17 lutego br. nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie „Na najładniej udekorowaną posesję na  Święta Bożego Narodzenia”.  Do konkursu zgłoszono17 (...) więcej

  17 lutego w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Brusach miało miejsce spotkanie 6 par  z 50 – letnim stażem małżeńskim. Jubilaci zostali uhonorowani medalami Prezydenta RP (...) więcej

  Od początku lutego br. w gminie Brusy trwają zebrania sołeckie. Dotychczas odbyły się one już 10 sołectwach. Są to zebrania sprawozdawczo-wyborcze podczas których sołtysi przedstawiają (...) więcej

  Informujemy, że końca dobiega ogłoszona w ubiegłym roku edycja konkursu na „Najładniej udekorowaną posesję na Święta Bożego Narodzenia”. Zgłoszono do niej łącznie 17 posesji (...) więcej

14 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Burmistrz Brus podpisał umowę z Firmą Ekomel Sp. z o.o. z Chojnic na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w (...) więcej
2011-02-14 • III Bal Charytatywny

  W minioną sobotę, 12 lutego br. odbył się III Bal Charytatywny Burmistrza Brus, z którego dochód zostanie przekazany rodzinie poszkodowanej w listopadowym pożarze w Rolbiku. (...) więcej

  17 lutego 2011 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 18) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.Honoru tego dostąpi (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza do wzięcia udziału w III Balu Charytatywnym Burmistrza Brus na rzecz rodziny poszkodowanej w listopadowym pożarze w Rolbiku. Do organizacji tegorocznego (...) więcej

  Zapraszamy na V Gminny Turniej Tenisa  Stołowego o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się 13 lutego 2011 roku na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Rozpoczęcie (...) więcej

  Zakończyły się rozgrywki Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2010/2011. Klasyfikacja końcowa po czterech turniejach jest następująca: kat. szkoły podstawowe dziewczęta (...) więcej

W dniach 5 i 6 lutego 2011 roku odbył się IV turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2010/2011 w którym uczestniczyło 68 zawodników.Jego zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (...) więcej

Informujemy, że wystawę pt. „Jan Karnowski – Sumienie Ruchu Kaszubskiego” w dniach 7-21 lutego br. można podziwiać w fili bibliotecznej w Męcikale. Wszystkich zainteresowanych (...) więcej

  Od początku lutego br. w gminie Brusy trwają zebrania sołeckie. Dotychczas odbyły się one już w  Leśnie, Wielkich Chełmach, Czyczkowach oraz Kosobudach. Są to zebrania (...) więcej

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. Najpiękniejsze Krajobrazy Pomorza”, organizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku. Celem konkursu jest (...) więcej

  4 lutego br. w sali świetlicy wiejskiej w Męcikale odbył się „V Wieczór kaszubski" zorganizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Męcikale. Jak co roku był on (...) więcej

  Informujemy, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem (...) więcej

W 2011 r. producent rolny może składać do Burmistrza Brus wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu (...) więcej

  2 lutego 2011 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach była gospodarzem mistrzostw powiatu w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt przeprowadzonych w ramach (...) więcej

  Ferie zimowe w województwie pomorskim już dobiegły końca. Filia biblioteczna w Małych Chełmach zaplanowała dla dzieci szereg zajęć, aby w ciekawy sposób mogły spędzać wolny czas. Każdego (...) więcej

  30 stycznia 2011 o godzinie 16.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się „Koncert zimowy”, podczas którego uczestnicy zajęć prowadzonych przez panią Annę (...) więcej
2011-02-03 • Ferie z biblioteką

  Jak co roku, bruska biblioteka nie zapomniała o dzieciach spędzających zimowe ferie w mieście. Zaproponowane zajęcia bardzo się spodobały dzieciom. Między 24 a 28 stycznia br. oddziały (...) więcej
2011-02-03 • Ferie zimowe w Leśnie

  Filia biblioteczna w Leśnie zapewniła w tym roku ciekawą alternatywę dla dzieci pozostających w czasie ferii w domu. W dniach od 20 do 28 stycznia w świetlicy w Leśnie zorganizowano (...) więcej

  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbyło się pierwsze spotkanie biblioterapeutyczne z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Brusach. Tematem zajęć był Świat bajek i (...) więcej

  W środę, 26 stycznia br. odbył się tradycyjny Bal karnawałowy seniorów. W tegorocznej edycji  uczestniczyło ponad 80 osób. Byli to zarówno członkowie bruskiego koła terenowego (...) więcej

  29 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w Orliku odbył się Konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską dla dzieci i młodzieży. Impreza zorganizowana była z okazji Dnia Babci i Dziadka. (...) więcej

  4 lutego  br. o godz. 16.00 w sali świetlicy wiejskiej w Męcikale odbędzie się V Wieczór Kaszubski, organizowany przez Szkołę Podstawową w Męcikale. W programie m.in. (...) więcej

  W dniach 28 i 30 stycznia 2011 roku odbył się III turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2010/2011 w którym uczestniczyło 64 zawodników. Jego zwycięzcami w poszczególnych (...) więcej

2 lutego br. mija 91. rocznica wkroczenia Wojska Polskiego do Brus.I wojna światowa, po której Polska odzyskała niepodległość zakończyła się w 1918 roku. Jednak dopiero w 1919 roku decyzją (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!