1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

26 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach Starosta Stanisław Skaja, Wicestarosta Marek Szczepański, Skarbnik Powiatu Elżbieta Smaglinska oraz Burmistrz Brus Witold Ossowski i (...) więcej

28 kwietnia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z przedstawicielem Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „S-Bud” S.A. Lucjanem Jakubczakiem umowę na wykonanie zadania (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza dzieci klas 0 – 3 z terenu miasta i gminy Brusy  na bezpłatne zajęcia pn. „Akademia języka angielskiego dla dziecka (...) więcej

Gmina Brusy jako członek Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy” w dniach 24-25 kwietnia br. zaprezentowała się na XV Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2010, które odbyły się w (...) więcej

Aż 50 zawodników zgromadził na starcie IX Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus, który odbył się 24 kwietnia br. na sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w  Brusach. Do (...) więcej

23 kwietnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyła się VI edycja Przeglądu Szkolnych Spektakli Teatralnych. Zaprezentowało się 10 grup teatralnych. Jury w składzie: Maria (...) więcej

Przypominamy, że zbliżają się eliminacje powiatowe  XXXIX Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”, które odbędą się 30 kwietnia br. w (...) więcej

Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skarszewach organizuje kursy na młodszego ratownika WOPR i ratowników WOPR. Zgłoszenia lub egzamin odbędą się w dniach 4 lipca i 1 sierpnia br. (...) więcej

3 maja br. odbędzie się VIII Zaborski Rajd Rowerowy. Rajd wyruszy o godz. 14.00 sprzed Urzędu Miejskiego w Brusach. Dwudziestokilometrowa trasa wiedzie przez Brusy i Czarnowo – tam (...) więcej

Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chojnicach oraz Burmistrz Brus serdecznie zapraszają na Powiatowe obchody Dnia Strażaka, które w tym roku  odbędą się 2 maja w (...) więcej

Zakończyła się akcja zbierania elektrośmieci „Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”, która trwała w dniach od 22 do 24 kwietnia br. na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. (...) więcej

 21 kwietnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego z okazji dwusetnej rocznicy  urodzin Fryderyka Chopina  (...) więcej

1 maja br. na boisku Orlik w Brusach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus dla rocznika 1998 oraz młodszych. Rozpoczęcie o godz. 10.00 Zgłoszenia uczestników przyjmuje p. (...) więcej

22 kwietnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach miało miejsce otwarcie wystawy „Autorytety: Lech Bądkowski” oraz spektakl w języku kaszubskim „Sąd (...) więcej

Informujemy, iż w dniach 26 i 27 kwietnia br. (poniedziałek i wtorek), w związku z awarią sieci wodociągowej i prowadzonymi robotami naprawczymi na ul. Dworcowej w Brusach, mogą wystąpić przerwy (...) więcej

29 kwietnia br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie XXXI sesję Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji i (...) więcej

21 kwietnia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbył się pogrzeb Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia br. Był pierwszym Wojewodą Gdańskim, Marszałkiem Sejmu RP (...) więcej

Informujemy, iż zmieniła się godzina otwarcia wystawy „Autorytety: Lech Bądkowski” oraz spektaklu „Sąd nieòstateczny”. Rozpoczęcie nastąpi 22 kwietnia br. (...) więcej
2010-04-21 • Akcja "Radiobajowanie"

Radio RCH+ dzięki wsparciu Fundacji „Radość Dzieciom” przygotowało akcję zachęcającą do słuchania bajek. Dziennikarka Radia RCH+ Sylwia Tyborska i chojnicki aktor Grzegorz Szlanga (...) więcej

19 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Łęgu (gm. Czersk) swoją twórczość poetycką zaprezentowała Wiesława Kwinto - Koczan z Torunia, laureatka I miejsca na festiwalu poetyckim  (...) więcej

Urząd Miejski oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na :-   Bezpłatne badania słuchu-   Bezpłatne badania spirometryczne (badania (...) więcej

Biblioteka Publiczna w Brusach jako biblioteka wiodąca bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, którego celem jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej tych placówek. Program ten w (...) więcej

Informujemy, iż w niedzielę 18 kwietnia 2010 roku bruski kompleks boisk ORLIK będzie nieczynny z uwagi na odbywające się uroczystości pogrzebowe Prezydenta RP i jego więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli gry w szachy do wzięcia udziału w IX Zaborskim Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się 24 kwietnia br. w Powiatowym (...) więcej

Informujemy, iż w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej zmienił się termin otwarcia wystawy „Autorytety: Lech Bądkowski” oraz spektakl w języku kaszubskim w wykonaniu Teatru (...) więcej

W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zgodnie z przepisami powinny być selektywnie gromadzone i oddawane (...) więcej

9 kwietnia br. w Kaszubskim LO odbył się VII Zaborski Konkurs Ekologiczny o „Złote Kocanki Piaskowe” . Organizatorami byli Kaszubskie LO, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  w (...) więcej
2010-04-13 • KOMUNIKAT POLICJI

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania funduszy europejskich, które odbędą się 27 kwietnia br. w Urzędzie (...) więcej

Uczniowie gimnazjów z terenu naszej gminy mogą poszczycić się sporymi sukcesami w dziedzinie działalności artystycznej. Uczennica klasy III a Gimnazjum w Lubni - Dorota Meller  została (...) więcej

Informujemy, że 28 sierpnia br. w Gdańsku odbędzie się II Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy pod Honorowym Patronatem Prezydenta Lecha Wałęsy. Maraton ten jest jedyną tego rodzaju imprezą (...) więcej

Od 1 kwietnia br. Punkt Interwencji Kryzysowej w gabinetach Przychodni Lekarskiej w Brusach, przy ul. Dworcowej czynny jest w następujące dni:- w każdy czwartek w godz. 16.00-19.00- w każdy (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zakończył rekrutację uczestników w ramach projektu „Aktywność drogą do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w (...) więcej

W tym roku Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” z Brus obchodzi 30 – lecie swojej działalności. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, które odbędą się w dniach (...) więcej

Informujemy, że od dnia 6 kwietnia br. Gmina Brusy i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Brusmed” zapraszają mieszkańców miasta i gminy Brusy na bezpłatne świadczenia (...) więcej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyjazdem pracowników na szkolenie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach i filie w Małych Chełmach, Męcikale i Leśnie w (...) więcej

W dniach 28 kwietnia, 5, 7, 11 maja w godz. od 15.00 – 17.00 w Centrum Kształcenia znajdującym się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się szkolenie z zakresu podstaw obsługi (...) więcej

Decyzją Zarządu Klubu MLKS „Tęcza” Brusy, od 2 kwietnia br. do nazwy drużyny seniorów została dodana nazwa sponsora – „Dobry Dach”. W związku z tym drużyna seniorów (...) więcej

30 kwietnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach o godz. 9.30 odbędą się eliminacje powiatu chojnickiego do Turnieju Finałowego XXXIX Konkursu Recytatorskiego Literatury (...) więcej

Dnia 12 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Autorytety: Lech Bądkowski” oraz spektakl w (...) więcej

Informujemy, iż zmieniły się adresy e-mail oraz stron internetowych Zaborskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zaborskiego Biura Porad Obywatelskich. Poniżej zamieszczamy nowe dane do (...) więcej

Gmina Brusy wzięła udział w I etapie Konkursu „MODERNIZACJA ROKU 2009”. Do I etapu konkursu  zostały zgłoszone następujące zadania: w kategorii: obiekty użyteczności publicznej (...) więcej

Informujemy, iż w dniach 3 – 5 kwietnia br. z uwagi na Święta Wielkanocne, boisko Orlik będzie nieczynne. Natomiast od wtorku, 6 kwietnia br. z boiska będzie można korzystać codziennie do (...) więcej
2010-04-02 • ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Dnia 24 marca br. miało miejsce spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich z przedstawicielami lokalnych władz oraz dyrekcją i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. (...) więcej

27 marca br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się Zaborski Turniej Gry w „Kaszubską Baśkę”. Łącznie w turnieju wzięły udział 32 osoby. Rozgrywki prowadzono do (...) więcej

Akordeon to znowu cieszący się wielkim zainteresowaniem instrument muzyczny przeznaczony nie tylko do gry solowej (rozreklamowany przez Marcina Wyrostka w programie Mam Talent), ale również, a (...) więcej

W minioną niedzielę, 28 marca br. Warsztat Terapii Zajęciowej zorganizował swoją pierwszą wystawę prac. Barwne stoisko stanęło przy sklepie KŁOS w Brusach. Podczas kilkugodzinnej wystawy można (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!