1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informujemy, iż rozpoczęła się budowa ulic Myśliwskiej i Okrężnej. Przetarg na jej budowę wygrało „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski z (...) więcej

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Brusach rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2011 rok środków na fundusz sołecki. Radni podjęli uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek, które (...) więcej
2010-03-30 • Konkurs "Czytanie Remusa"

26 marca br. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się konkurs „Czytanie Remusa”. Organizatorami było Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w (...) więcej

Dnia 25 marca br. w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy  o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło udział 9  trzy - osobowych drużyn ze szkół (...) więcej

Informujemy, iż Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach w dniach 1 i 2 kwietnia br. czynna będzie w godz. 9.00 – 15.00. Natomiast w sobotę, 3 kwietnia br.  będzie nieczynna. Za (...) więcej

Przedszkole Nr 1 w Brusach przy ul. Ogrodowej 2 ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2010/2011. Karty zgłoszenia można składać w przedszkolu do dnia 20 kwietnia br.Poniżej (...) więcej

 20 marca br. pod hasłem „Ruch to zdrowie” odbył się Dzień Sportu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Brusach. Od samego rana na sali gimnastycznej Szkoły (...) więcej

21 marca br.  w Zespole Szkół na os. Wybickiego w Kartuzach odbył się Dzień Jedności Kaszubów. Na miejscu nie zabrakło przedstawicieli Miasta i Gminy Brusy -  wśród nich byli m.in.: (...) więcej

Informujemy, iż z dniem 29 marca br. zmieni się siedziba Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która dotychczas mieści się w Chacie Kaszubskiej  w Brusach Jagliach. Od tej pory rolnicy będą mogli (...) więcej

Udział szachistów Koła Szachowego PMDK Brusy w „X Regionalnym Turnieju Szachowym BAWMY SIĘ RAZEM – POMÓŻMY KACPERKOWI”, który odbył się 13 marca br.  okazał się (...) więcej

21 marca br. w Męcikale pod pomnikiem „Przy Szosie” odbyły się obchody związane z 66. rocznicą bitwy pod Męcikałem. Uroczystość poprowadził dowódca Stowarzyszenia Miłośników Gryfa (...) więcej
2010-03-23 • Prognoza pogody

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja konkursu na najładniejszą posesję na terenie miasta i gminy Brusy. Zgłoszeń można dokonywać w następujących kategoriach: - zagroda rolnicza (...) więcej
2010-03-23 • AKCJA POBORU KRWI

22 marca br. w mobilnym punkcie poboru krwi ustawionym przy Domu Strażaka przy ul. Gdańskiej 3a w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI.  Chęć oddania krwi zgłosiło 45 osób, jednak po (...) więcej

27 marca br.  (sobota) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach o godz. 16.00 odbędzie się Zaborski Turniej Gry w „Kaszubską Baśkę” o Puchar Burmistrza Brus. Zapisy w (...) więcej

25 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji i (...) więcej

W czwartek 25 marca br. o godz. 11.00 w PMDK w Brusach odbędzie się premiera reportażu  uczniów Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach pt. "Brusy Bez Barier". (...) więcej
2010-03-22 • Rajd Kaszubskiej Flagi

19 marca br. do Brus zawitali Marek Wantoch Rekowski i Henryk Telesiński, którzy tego dnia jeździli po Kaszubach i rozdawali flagi kaszubskie.  Rajd Kaszubskiej Flagi, bo tak została (...) więcej

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego oddział „Cis” w Męcikale zaprasza na obchody 66. rocznicy bitwy pod Męcikałem. Uroczystość odbędzie się 21 marca br. o godz. (...) więcej
2010-03-18 • Zebrania Osiedli Nr 1 i 2

    W dniach 11 i 12 marca br. odbyły się zebrania Osiedli Nr 1 i Nr 2. Zaproszenie przewodniczących osiedli – Marka Zblewskiego i Czesława Gierszewskiego przyjął (...) więcej

Informujemy, iż wydłużył się termin składania wniosków o dofinansowanie na usuwanie odpadów azbestowo – cementowych.     Osoby ubiegające się o dofinansowanie w 2010 r. (...) więcej

Informujemy, że zmieniło się miejsce, gdzie 19 marca br. będzie można nabyć flagę kaszubską. Flagi rozdawane będą pod pomnikiem Karnowskiego w Brusach. Tam też około godz. 10.45 nastąpi (...) więcej

Zarząd Klubu MLKS „Tęcza” Brusy zaprasza członków i sympatyków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Programowe, które odbędzie się w dniu 20 marca 2010 roku (sobota) o godz. 18.00 (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach informuje, iż zakończyła się procedura przyjmowania sprzętu teleinformatycznego z Programu Rozwoju Bibliotek. Od marca we wszystkich placówkach zwiększyła (...) więcej
2010-03-17 • Prognoza pogody

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

Dnia 28 marca br. (niedziela) na placu przy sklepie „Kłos” na ul. Gdańskiej w Brusach w godzinach od 8.00 do 13.00 odbędzie się pierwsza wystawa prac uczestników Warsztatu Terapii (...) więcej

Dzień 19 marca obchodzony jest przez Kaszubów jako Dzień Jedności. Tego dnia w 1238 roku w bulli papieża Grzegorza IX pojawiła się pierwsza wzmianka o Kaszubach. Z tej okazji 19 marca br. Marek (...) więcej
2010-03-15 • Prognoza pogody

Informujemy, iż z badań mammograficznych można korzystać do 12 marca br. Mammografia przeprowadzana jest w specjalnym mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Przypominamy, iż (...) więcej

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu szkolenia dla rolników. Nie odbędzie się ono 15 marca br. tak jak wcześniej zaplanowano. Zamiast tej daty wyznaczono dzień 22 marca br. o godz. 10.00 w (...) więcej

Dnia 8 marca br. w Dzień Kobiet, sołtys wsi Czyczkowy wraz z Radą Sołecką zorganizował miłą niespodziankę dla kobiet. Panie zostały zaproszone na uroczystość do Wiejskiego Domu Kultury w (...) więcej
2010-03-10 • AKCJA POBORU KRWI

Informujemy, iż uległy zmianie planowane terminy akcji poboru krwi, o których informowaliśmy w styczniu br. O następnych akcjach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Miasta i (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

Informujemy, iż rozpoczęły się badania mammograficzne, które potrwają do 11 marca br. Badania prowadzone są w specjalnym mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Bezpłatnymi (...) więcej

Przypominamy, że do 15 marca można zgłaszać chętnych do wzięcia udziału w Konkursie "Czytanie Remusa", który odbędzie się 26 marca o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach prowadzi rekrutację do projektu „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego (...) więcej
2010-03-05 • Szkolenie dla rolników

Informujemy, iż 15 marca br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się szkolenie dla rolników. Tematem spotkania będzie Program Rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007 (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  w Brusach serdecznie zaprasza do udziału w X Przeglądzie Piosenki "Na Powitanie Wiosny". Celem konkursu jest: rozbudzanie i rozwijanie (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach serdecznie zaprasza do udziału w VI Powiatowych Spotkaniach z Muzyką Kameralną „Dni muzyki akordeonowej”. Kolejna już 6 edycja jest (...) więcej
2010-03-04 • Zebrania Osiedli Nr 1 i 2

Zebranie Osiedla Nr 1 odbędzie się 11 marca br. (czwartek) o godz. 18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania został wyznaczony tego (...) więcej

Informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Brusach  będzie można otrzymać druki i złożyć zeznania roczne za rok 2009. Pracownicy Urzędu Skarbowego dyżury będą pełnić  w każdy piątek od 5 (...) więcej

W ubiegłą niedzielę, 28 lutego br.  na sali gimnastycznej w Kosobudach odbyły się IV Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Brus. Łącznie w turnieju wzięło udział 79 (...) więcej

W dniach 23 – 24 lutego 2010 r. w Koczale odbyło się trzecie z kolei szkolenie wyjazdowe w ramach Programu Rozwoju Bibliotek czwartej grupy, w której skład wchodzą dwie biblioteki wiodące (...) więcej

Szpital specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach oraz NZOZ Mammo –Med centrum diagnostyki i usług medycznych zapraszają na bezpłatne badania mammograficzne. Mammobus zostanie (...) więcej

Informujemy, iż od 1 marca br. bruski kompleks boisk ORLIK ponownie jest czynny po przerwie zimowej. Szkoły mogą korzystać z boiska:od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00Pozostali (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!