1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach włącza się czynnie w przeżywanie zimowych ferii dla dzieci z naszego miasta i okolic. W tym roku zapewniono ciekawą alternatywę dla dzieci (...) więcej

Organizator turnieju: Burmistrz Brus, Stowarzyszenie ”Ziemia Zaborska” w Leśnie, Wiejski Klub Sportowy Brda Męcikał, Stowarzyszenie KosobudyTermin rozgrywek:  28 lutego (...) więcej

W dniach 20-21 lutego br. odbył się wspólny trening Grupy Truso, którego celem było opracowanie wspólnych komend na potrzeby pokazów oraz udziału w inscenizacjach bitew. Doskonalono również (...) więcej

Dobiegł końca I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Brusy w roku 2010 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Do konkursu ogłoszonego na (...) więcej
2010-02-24 • Prognoza pogody

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania słuchu oraz badania wydolności oddechowej płuc ( spirometria) . Badania (...) więcej

20 lutego br.  odbył się Zaborski Turniej Gry w „Kaszubską Baśkę” o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju wzięło udział 26 zawodników, w tym jedna kobieta. Oprócz uczestników z (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna informuje wszystkich czytelników, że w dniach 23-24 lutego br.  biblioteki w Brusach, Męcikale, Leśnie i Małych Chełmach będą nieczynne z powodu wyjazdu (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

13 lutego br. w stołówce Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się coroczny „Bal karnawałowy” dla dzieci sześcioletnich oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z (...) więcej

Zgodnie z Powiatowym Planem Kwalifikacji Wojskowej w dniach 16 – 19 marca br. w godz. 8.00 – 15.00  w Starostwie Powiatowym w Chojnicach na ul. 31 Stycznia 56  odbędzie się (...) więcej

Gmina Brusy informuje, iż zadanie pn.: Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu gminy Brusy – edycja 2009 zostało objęte dofinansowaniem dotacją celową z WFOŚiGW w (...) więcej

6 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Główczewicach odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych mieszkańców. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką Główczewic. Na (...) więcej

10 lutego br. w PMDK w Brusach odbył się bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu chojnickiego – z Brus, Czerska i Chojnic. Było to (...) więcej
2010-02-16 • Narada sołtysów

11 lutego br. w sali nr 1 odbyła się narada sołtysów i przewodniczących osiedli. Podczas zebrania dyskutowano m.in. na temat realizacji funduszu sołeckiego, realizacji programu usuwania wyrobów (...) więcej

Od poniedziałku w województwie pomorskim rozpoczynają się ferie zimowe. Poniżej prezentujemy ofertę wybranych placówek, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzić ten zimowy czas. Ferie w SP w Leśnie (...) więcej

Informuje się, że do dnia 18 lutego br. osoby zainteresowane mogą zgłaszać zarzuty do obowiązującego od 25 listopada 2009 roku nowego operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszarów wiejskich (...) więcej

W związku z długim okresem zimowej aury, Burmistrz Brus zwraca się z prośbą do Mieszkańców Brus, by nie pozostawiali swoich samochodów wzdłuż ulic w strefie zamieszkania. Pojazdy pozostawione (...) więcej

Informujemy, iż 21 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na Osiedlu Wybickiego w Kartuzach odbędzie się V Dzień Jedności Kaszubów i kaszubski rekord Polski w jednoczesnej grze na (...) więcej
2010-02-11 • Światowy Dzień Chorego

Dzisiaj, 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW  w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej
2010-02-10 • Kulig w Główczewicach

W niedzielne popołudnie, 7 lutego br., Ochotnicza Straż Pożarna, Sołtys i Rada Sołecka z Główczewic przygotowali niecodzienną niespodziankę dla dzieci i młodzieży. Był to kulig zakończony (...) więcej

W sobotę, 6 lutego br. odbył się bal karnawałowy – Integracyjne Walentynki,   zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”. W balu (...) więcej

Informujemy, iż 10 lutego br.  w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się integracyjny  Bal Karnawałowo – Walentynkowy, na którym spotkają się uczestnicy (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zachęca wszystkich mieszkańców naszej gminy, a szczególnie wszystkich czytelników do udziału w konkursie "Spotkajmy się w bibliotece". Konkurs ma (...) więcej

4 lutego br. nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie „Na najładniej udekorowaną posesję na  Święta Bożego Narodzenia”.  Do konkursu zgłoszono 47 posesji z 20 (...) więcej

Związek Biur Porad Obywatelskich dokonał dwukrotnej oceny jakości udzielanych porad w Zaborskim Biurze Porad Obywatelskich. Porady wprowadzone do związkowej bazy porad w miesiącu listopadzie i (...) więcej

Zaborskie Towarzystwo Naukowe poszukuje kandydatów na stażystę/tkę Minimalne wymagania wobec kandydatów/tek:1.    Przynajmniej średnie wykształcenie;2.    (...) więcej
2010-02-05 • Bal Charytatywny

30 stycznia br. odbył się II-gi Bal Charytatywny Burmistrza Brus, z którego dochód zostanie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Brusy. (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

W najbliższą sobotę, 6 lutego odbędzie się uroczystość z okazji 50 – lecia powstania Koła Łowieckiego nr 147 „SOKÓŁ” z Giełdonu. W programie uroczystości m.in.: Msza (...) więcej

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnicach zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 10 lutego br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach. Tematyka (...) więcej

Dzisiaj, 2 lutego mija 90. rocznica wkroczenia Wojska Polskiego do Brus. I wojna światowa, po której Polska odzyskała niepodległość zakończyła się w 1918 roku. Jednak dopiero w 1919 roku (...) więcej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” serdecznie zaprasza członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, a przede wszystkim wszystkie osoby (...) więcej

"Dziękuję za wspaniałe doznania estetyczne i miłą atmosferę" -  tak brzmiał jeden z wpisów do kroniki szkolnej na temat IV Wieczoru Kaszubskiego, który odbył się 29 (...) więcej

27 stycznia br w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach uroczyście zainaugurowano Rok Jana Karnowskiego. Z inicjatywą obrania takiego patrona na rok 2010 wystąpił oddział Zrzesznia (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!