1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informujemy, iż z powodu złych warunków  pogodowych AKCJA POBORU KRWI w dniu 01.02.2010 została odwołana. O kolejnej AKCJI POBORU KRWI poinformujemy w późniejszym więcej

W środę, dnia 27 stycznia 2010 roku Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach po raz pierwszy po remoncie odbyła się lekcja języka kaszubskiego. Uczniowiez klasy I Gimnazjum w Brusach z panią (...) więcej

Informujemy, że od stycznia 2010 roku zmieniły się godziny udostępniania księgozbioru dla czytelników w bibliotece w Brusach i w filiach w Leśnie i Męcikale. Miejska Biblioteka Publiczna (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

Burmistrz  Brus podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, został wywieszony na okres 30 dni, tj. od dnia 28 (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

25 stycznia br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Archeologia wokół nas”. Zebrani na otwarciu goście mieli możliwość wysłuchania (...) więcej

25 stycznia br. odbyło się szkolenie dla rolników pt. „Dobrostan zwierząt, ustawa o ochronie zwierząt, a zasada wzajemnej zgodności”. Zebrani zostali poinformowani o wymogach (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

W dniach 14 - 15 stycznia 2010 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej (...) więcej

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku osoby chętne będą mogły podzielić się z innymi życiodajnym lekiem, jakim jest KREW. Poniżej przedstawiamy planowane terminy AKCJI (...) więcej

Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego podjęła 5 grudnia 2009 roku, na swym posiedzeniu w Toruniu, uchwałę, ustanawiającą rok 2010 – Rokiem Jana Karnowskiego. Z inicjatywą obrania (...) więcej

20 stycznia br. można było zwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach po remoncie.   Wśród zaproszonych gości były m.in. Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej (...) więcej
2010-01-21 • Szkolenie dla rolników

Informujemy, iż 25 stycznia br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się szkolenie dla rolników. Temat spotkania brzmi: „Dobrostan zwierząt, ustawa o (...) więcej

Trwa czas karnawału. Okres ten jest świetną okazją do wspólnych spotkań i zabaw w gronie znajomych i przyjaciół. 20 stycznia br. seniorzy oraz sympatycy Polskiego Związku (...) więcej

25 stycznia 2010 roku o godz. 13ºº w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się otwarcie wystawy „Archeologia wokół nas” oraz spotkanie autorskie z dr (...) więcej

            OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. (...) więcej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Brus (...) więcej

 Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

17 stycznia br. w PMDK w Brusach odbyło się spotkanie z reprezentantem Polski  w piłce nożnej Januszem Kupcewiczem z drużyny Antoniego Piechniczka oraz  z Mirosławem Beger redaktorem (...) więcej

Zimowa pogoda dopisuje, w związku z tym wszystkich wielbicieli białego szaleństwa zapraszamy do korzystania z lodowiska o powierzchni 600 m2, które zostało utworzone za budynkiem Szkoły (...) więcej

17 stycznia 2010 w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbył się VIII Przegląd Kaszubskich Zespołów Kolędniczych i Jasełek w języku kaszubskim. Łącznie na scenie zaprezentowało się 10 (...) więcej

11 stycznia 2010 r. w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt i chłopców. (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW  w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie więcej

Informujemy, iż 26 marca br. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbędzie się Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa” dla (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach, Urząd Miejski i MLKS „Tęcza” w Brusach zapraszają na spotkanie z reprezentantem Polski w piłce nożnej Januszem Kupcewiczem z drużyny (...) więcej

20 stycznia 2010 o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach po remoncie. Wśród zaproszonych gości będzie m.in. Dyrektor Wojewódzkiej (...) więcej

10 stycznia 2010 roku zakończyła się XI Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Wręczenia nagród, wyróżnień i podziękowań, których Burmistrz Brus Witold Ossowski (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza do wzięcia udziału w Balu Charytatywnym na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Brusy. Uroczystość, przeplatana atrakcjami i aukcją, (...) więcej

Podczas ostatniej XXIX Sesji Rady Miejskiej w Brusach radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2009 rok oraz uchwalili budżet gminy na rok 2010. Dochody gminy wynosić będą (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach ogłasza II Konkurs Fotograficzny „ZIMA W POWIECIE CHOJNICKIM”. W Konkursie może wziąć udział młodzież szkolna niezależnie od miejsca (...) więcej

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków, na "Karnawałowy Bal (...) więcej

Informujemy, iż 17 stycznia 2010 roku  w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbędzie się VIII Przegląd Jasełek w Języku Kaszubskim. Rozpoczęcie o godz. 14.00. Organizatoram są: Kaszubski (...) więcej

10 stycznia br. już po raz 18. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tej okazji na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbył się Turniej Siatkarski. (...) więcej

Burmistrz Brus w trosce o bezpieczeństwo zdrowia Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy zwraca się z prośbą, aby pamiętać o obowiązku odśnieżania terenu przy posesjach, a także, aby (...) więcej

Przypominamy, iż 30 grudnia 2009r. Burmistrz Brus ogłosił I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w roku 2010 w zakresie:   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO: (...) więcej

6 stycznia 2010 roku w Wiejskim Domu Kultury w Leśnie odbyło się Spotkanie Wigilijne dla emerytów, rencistów i osób samotnych, które było poprzedzone Mszą Św. w (...) więcej

Zakończono przebudowę wejścia do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak z Chojnic. Prace trwały od 5 listopada do 11 (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna informuje wszystkich czytelników, że w dniach 12-13 stycznia br.  biblioteki w Brusach, Męcikale, Leśnie i Małych Chełmach będą nieczynne z powodu (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie więcej

2 stycznia 2010 roku odbyła się I runda XI Halowej Ligi Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Brus. Wyniki ukształtowały się następująco: Drużyny (...) więcej

Zakończono budowę ul. Ogrodowej w Brusach. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”  mgr Marcin Kwiatkowski z miejscowości Charzykowy. W ramach prac (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!