1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

    Co roku w tym szczególnym dniu ruch na ulicach wzmaga się.  Aby go usprawnić, a także zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom podążającym na groby swoich zmarłych, (...) więcej

  Z uwagi na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych w najbliższą sobotę- 31 października br. oraz  w niedzielę – 1 listopada br.  boisko ORLIK w Brusach będzie więcej

  Do zmagań przystąpili uczniowie z 9 szkół powiatu chojnickiego. Spośród 105 prac, które wpłynęły, wybrano te, które najpełniej odzwierciedliły tematykę (...) więcej

    30 października br. w Brusach gościł będzie Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski. O godz. 15.30 dokona on uhonorowania dwóch mieszkańców gminy Brusy – Teresę (...) więcej

   Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brusy. W 2009 roku  powstało ich 23 sztuki. Koszt budowy oczyszczalni obciążył budżet lokalnego (...) więcej

  Informujemy, iż 5 listopada 2009 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXVII sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Informujemy o naborze do kolejnej edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Jest to już jego XV edycja. Oprócz 4 nagród głównych, do których zostanie (...) więcej

    Prace prowadzone na obiekcie odbywają się w ramach realizacji projektu pn. „Remont budynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem oferty o czytelnię z pracownią komputerową (...) więcej

  27 października 2009 roku odbyło się otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 powitaniem (...) więcej

    Z końcem października ukończona zostanie trwająca od ponad tygodnia modernizacja drogi transportu rolnego Kinice – Czarniż. Stanowi ona I etap inwestycji zaplanowanej w (...) więcej

  24 października 2009 roku należał do Banku Spółdzielczego w Koronowie. Tego dnia  w Hali Widowiskowo – Sportowej w Koronowie odbyła się uroczystość otwarcia (...) więcej

  Informujemy, że w okresie od 3 do 24 listopada br. do wglądu mieszkańców gminy Brusy udostępniony zostanie operat opisowo – kartograficzny ewidencji gruntów i (...) więcej

    22 października br. w Czyczkowach miała miejsce uroczystość oddania i poświęcenia nowej części szkoły podstawowej oraz poświecenia kapliczki z tablicą upamiętniającą obecność Bł. (...) więcej

    Informujemy, że Gmina Brusy, w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi, organizuje dla mieszkanek miasta i gminy Brusy powyżej 20. roku życia  BEZPŁATNE BADANIA (...) więcej

  27 października 2009 roku odbędzie się otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. Rozpoczęcie uroczystości – godz. 11.00. W (...) więcej
2009-10-20 • Uwaga rolnicy! SZKOLENIE

  Informujemy, że w piątek 23 października br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW z zakresu identyfikacji i rejestracji (...) więcej

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sukcesem zakończyły się starania bruskiego samorządu o pozyskanie (...) więcej

  Już od 30 października br. w budynku socjalno-sportowym przy ul. Armii Krajowej w Brusach funkcjonować będzie Biuro Porad Obywatelskich. Każdy – bez względu na wiek, płeć, (...) więcej
2009-10-20 • Poświęcą nowy obiekt

  22 października 2009 roku odbędzie się uroczystość oddania i poświęcenia nowej części Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Program uroczystości: (...) więcej

  Informujemy wszystkich czytelników, że od 20 października do końca listopada 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach będzie nieczynna z powodu remontu. Na powyższy (...) więcej

  W miniony weekend Miasto i Gmina Brusy obchodziły JUBILEUSZ V-LECIA NADANIA PATRONATU BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO MIASTU I GMINIE BRUSY. Z tej okazji w dniach 16-18 (...) więcej

  Z końcem października ukończony zostanie I etap modernizacji drogi transportu rolnego Kinice – Czarniż. Obejmować ona będzie odcinek o długości  1 km. W ramach prac  (...) więcej

  15 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie z parami małżeńskimi, które wspólnie przeżyły 50 lat. Burmistrz Brus - Witold Ossowski wręczył (...) więcej

    Od grudnia br. osoby niepełnosprawne z miasta i gminy Brusy będą miały możliwość zdobywania nowych umiejętności w ramach działających Warsztatów Terapii Zajęciowej, (...) więcej

  Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest na pamiątkę uczczenia daty powołania do życia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty: (...) więcej

                      „Chcę zdobyć dla Boga wiele dusz. (...) więcej
2009-10-14 • Uwaga! Silny wiatr

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

    9 października br. ogłoszone zostały 2 przetargi na budowę bruskich ulic. Pierwszy dotyczył  budowy ul. Myśliwskiej ze skrzyżowaniami z ulicami: Rzemieślniczej, Traugutta i (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

  Zakończono budowę ulicy Karnowskiego w Brusach. Jej odbiór odbył się 12 października br. W ramach, długo oczekiwanej przez mieszkańców tego osiedla inwestycji, utwardzona (...) więcej

   12 października br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorem akcji był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim (...) więcej

3 października 2009 roku w Brusach miały miejsce obchody 70 rocznicy śmierci Jana Karnowskiego. Był to drugi dzień zorganizowany w ramach "Spotkań na Gochach i Zaborach Tuchomie – (...) więcej

  15 października 2009 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 1) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru (...) więcej

    Informacja Urzędu Miejskiego w Brusach tel: (052) 3969300, (052) 3969301, (052) 3969302; fax: (052) 3969303 e-mail: um@brusy.pl www.brusy.pl BRUSY 1. PORADNIA OGÓLNA (...) więcej
2009-10-08 • Ostrzeżenie o burzach!

  13 października br. o godz. 13.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach rozpoczną się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie (...) więcej

  We wrześniu br. zakończono, trwający od początku lipca, remont świetlicy wiejskiej w Orliku. Obejmował on zarówno salę główną, jak i sanitariaty. W sali m.in. zamontowano (...) więcej

  5 października br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie Stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i (...) więcej

  Alicja Frymark z Kosobud okazała się najlepszą maturzystką z języka kaszubskiego – tym samym  zdobywając tytuł  „Kaszëbsczi Maturant 2009 Roku” oraz (...) więcej

  29 września 2009 roku Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach obchodziła 10 rocznicę nadania jej imienia Stanisława Sikorskiego. Obchody jubileuszu rozpoczęły się o 10.30 mszą świętą w (...) więcej

  Zakończono remont filii bibliotecznej w Leśnie.   Obywał się on w ramach zadania pn.  „Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia dla MBP w Brusach”, na (...) więcej

  Dobiegł końca cykl szkoleń przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dla potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony (...) więcej

  28 września 2009 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się gminny etap Olimpiady promocji zdrowego stylu życia. Jej organizatorem była Gmina Brusy – w (...) więcej

  W dniu 12 października br. W Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorami  akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy (...) więcej

  Informujemy wszystkich czytelników, że od 15 października 2009 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach rozpocznie się remont, w związku z powyższym nastąpią utrudnienia w (...) więcej

    Z wiôlgą redoscą dôwómë Wama do wiédzë, że w sobòtã, 7 smùtana 2009 rokù w Gimnazjum w Serakòjcach mdze (...) więcej

9 października 2009 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  Z myślą o osobach niepełnosprawnych i dla ich przyjaciół Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach 26 września 2009 r. na Cyplu w (...) więcej

 W poniedziałek, 05 października br. o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II   w Brusach odbędzie się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus (...) więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią    Zgodnie z art. 43 ustawy z (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!