1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zgodnie z przepisami powinny być selektywnie gromadzone i oddawane (...) więcej

  O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z  dnia  28 września  2009r.       Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o (...) więcej

  O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z  dnia  28 września  2009r.          Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 (...) więcej
2009-09-28 • XIII Biegu Gryfa

  23 września 2009r. w piękne jak na tę porę roku, słoneczne przedpołudnie zebrało się kilkaset dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy Brusy, aby rywalizować w XIII Biegu (...) więcej
2009-09-25 • Sprzątaliśmy Świat

  Przez ostatnie kilka dni cała Polska sprzątała świat  w ramach akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja Sprzątania świata odbywała się w ramach Kampanii na rzecz (...) więcej

  3 października 2009 roku  w Czarnowie odbędzie się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę  śmierci wybitnego poety kaszubskiego Jana Karnowskiego. Rozpoczęcie – godz. (...) więcej

  22 września br. Ministerstwo Środowiska zorganizowało akcję promującą Europejski Dzień bez Samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Kampania (...) więcej

  Od 8 września br. trwają zebrania sołeckie na terenie gminy Brusy. Dotychczas spotkania odbyły się z mieszkańcami 19 sołectw. W poniedziałek, 28 września br. debatować będą mieszkańcy (...) więcej

  20 września br. w Lubaniu odbyły się Dożynki Diecezji Pelplińskiej. Rozpoczęły się one Mszą Św. koncelebrowaną przez J.E. Ks. Bp Jana Bernarda Szlagę. Po niej ulicami Lubania na plac (...) więcej

  30 września 2009 r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXV sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i (...) więcej

    29 września br. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach obchodzić będzie X rocznicę nadania imienia szkole. Z tej okazji o godz. 10.30 w Kościele p.w. (...) więcej
2009-09-22 • Kolejni dyplomowani

  17 września br. w Sali Widowiskowej im. L. Szocińskiego w Kościerzynie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Z terenu (...) więcej

  Nr IRG więcej

  21 września br. w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się uroczystość podsumowująca Wojewódzki Konkurs „Piękna Wieś” 2009, podczas której ogłoszono m.in. (...) więcej

    Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach informuje, że ze względu na rozpoczynający się remont budynku Filii bibliotecznej w Męcikale, obiekt ten będzie nieczynny do 30 (...) więcej

    15 września br. uczestnicy projektu systemowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach wraz z rodzinami uczestniczyli w wyjeździe integracyjno - edukacyjnym (...) więcej

    1 września br. na terenie gminy Brusy rozpoczęła się realizacja projektu „Mikroprzesdszkola na terenie gminy Brusy – szansą na równy start w (...) więcej

12 września br.  chojnickim ratuszu odbyła się promocja nowego Przewodnika po Kaszubskim Szlaku Turystycznym im. Juliana Rydzkowskiego. Po niej uczestnicy spotkania  wyruszyli w (...) więcej

  26 września 2009 roku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” z Brus organizuje na Półwyspie w Męcikale  „Integracyjne (...) więcej

  Informujemy, że Stowarzyszenie „Nasza Wieś Będźmierowice” organizuje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z powiatu chojnickiego konkurs plastyczny pn. (...) więcej

  Do końca  2011 roku skanalizowane zostaną kolejne miejscowości gminy Brusy: Zalesie, Orlik i Lamk oraz Lubnia,w której wybudowana zostanie dodatkowo sieć wodociągowa na (...) więcej
2009-09-14 • Szkoliliśmy sprzedawców

10 czerwca br, w dniu obchodów  III Ogólnopolskiego Dnia Odpowiedzialnej Sprzedaży w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów (...) więcej

    Trwa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Do połowy października br.  na terenie gminy Brusy powstanie ich aż 23 sztuki. Koszt budowy oczyszczalni pokryje (...) więcej

  Gmina Brusy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodym mieszkańcom wsi Czarniż, przeprowadziła renowację płyty tamtejszego boiska sportowego. Nawieziono kompost, wykonano szereg prac (...) więcej

  Na terenie gminy Brusy trwają zebrania sołeckie. Pierwsze spotkania odbyły się – 8 września z mieszkańcami sołectw Brusy Wybudowanie i Gacnik.   Dzisiaj o godz. 17.00 (...) więcej

  Informujemy, że niebawem rozpoczną się rozgrywki w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej - JESIEŃ 2009. Pierwsze mecze zaplanowano na niedzielę - 13 września 2009 roku.  (...) więcej

  Informujemy o trwającym naborze wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu "Równać Szanse 2009". W Regionalnym Konkursie Grantowym o dotacje (...) więcej

  Osoby powyżej 65 roku życia, które zgłosiły swój udział w programie szczepień ochronnych przeciwko grypie, prosimy o zgłaszanie się do Przychodni Lekarskiej w Brusach w (...) więcej

  Gmina Brusy, po dwuletnich staraniach związanych z przygotowaniem dokumentów formalnych, pozyskała z Unii Europejskiej ponad 11 mln zł na budowę kolektora deszczowego z Brus do (...) więcej

  3 września br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyło się spotkanie poświęcone wprowadzeniu na terenie gminy Brusy dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim. (...) więcej

  6 września br. w Brusach odbyły się Zaborskie Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Brusach. (...) więcej

    24 sierpnia br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach  odbyło się szkolenie z procedury zakładania stowarzyszenia ubiegającego się o status Lokalnej Grupy (...) więcej

  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach po raz drugi odbyły się nocne zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Spotkanie rozpoczęło się w piątek 28 sierpnia 2009r. o godz. 21.00 i (...) więcej

  30 sierpnia 2009 roku na stawie w okolicy boiska sportowego w  Zalesiu odbył się Turniej Wędkarski Wsi Zalesie. Wzięło w nim udział łącznie 19 zawodników. Każdy z (...) więcej

30 sierpnia br. odbyły się  Dożynki Sołeckie w Wsi Kosobudy. Rozpoczęły się one  o godz. 11.00 uroczystą Mszą Św. dziękczynną, która odbyła się w kościele p.w. Najświętszego (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!