1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna  i Zaborski Park Krajobrazowy zapraszają wszystkich na wystawę zdjęć lotniczych prezentującą urokliwe zakątki Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Wystawa czynna (...) więcej

Od 26 czerwca 2009r. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach można podziwiać dwie wystawy. Autorami ekspozycji są Blanche Krbechek oraz rodzina państwa Świerczek. Pierwsza wystawa to prace (...) więcej
2009-06-29 • "Noc w bibliotece"

W ramach imprez dla dzieci Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zorganizowała „Noc w bibliotece”. Odbyła się ona z 19 na 20 czerwca i przeznaczona była dla najmłodszych (...) więcej

Dnia 20 czerwca 2009 roku na półwyspie w Męcikale odbył się Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej, podczas którego nastąpiło  podsumowanie warsztatów kulinarnych pt. (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia  26 czerwca 2009r.  Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. (...) więcej

      O G Ł O S Z E N I E Burmistrza  Brus z dnia   26 czerwca 2009r.             Na (...) więcej

W środę 24 czerwca br. przy środkowym stawie w Czyczkowach odbyła się Uroczystość Świętego Jana. Impreza rozpoczęła się konkurencjami dla dzieci. O godzinie 19:30 ks. Franciszek Pielecki (...) więcej

W niedzielę 21 czerwca br. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w  Zalesiu odbyły Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Brusy. Zawody (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Dnia 21 czerwca 2009 uczennica Gimnazjum w Brusach uczestniczyła w uroczystym rozdaniu certyfikatu Najlepszego  Absolwenta Gimnazjum z Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa (...) więcej

20 czerwca 2009 roku w lesie nieopodal Męcikała (dawne siedlisko poległych partyzantów TOW Gryf Pomorski - tzw. Ameryka) odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy (...) więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity (...) więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity (...) więcej

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów oraz Burmistrz Brus serdecznie zapraszają na V Międzynarodowy Festyn Archeologiczny do Leśna, który odbędzie się w dniach 27-28 czerwca (...) więcej
2009-06-24 • OSTRZEŻENIE O BURZACH!

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

18 czerwca 2009r. w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbyło się wręczenie nagród  XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, pod hasłem  (...) więcej

16 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu (...) więcej

Brusy, 2009-06-19 Nr IRG 7625-9/09   OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), w związku z (...) więcej

  Informujemy, że 30 czerwca 2009 r. ( wtorek ) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXIII sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  Trwają prace projektowe związane z zadaniem pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”, na (...) więcej

   Informujemy, że w miesiącu lipcu br. gabinet ginekologiczny doktora M.A. Shaha mieszczący się w Przychodni Lekarskiej w Brusach, ze względu na okres urlopowy, będzie nieczynny. (...) więcej

  Informujemy, że Gmina Brusy rozpoczęła realizację kolejnego etapu  Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”,  realizowanego w ramach (...) więcej

  W niedzielę 21 czerwca br. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w  Zalesiu odbędą się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy (...) więcej

  W środę 24 czerwca br. przy środkowym stawie w Czyczkowach odbędzie się Uroczystość Świętego Jana. Organizatorami imprezy są: Gmina Brusy, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie (...) więcej

Stowarzyszenie „Kobiet nad Brdą” w Męcikale serdecznie zaprasza na Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej, podczas którego nastąpi  podsumowanie warsztatów (...) więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2009 roku (sobota) Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach będzie nieczynna. Za wszelkie utrudnienia z tym związane więcej

Informujemy mieszkańców gminy Brusy, że na podstawie obowiązujących przepisów, Starosta Chojnicki wszczął postępowanie w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji (...) więcej

Informujemy, że zakończyła się procedura konkursowa związana z wyłonieniem zwycięzców konkursu promocji zdrowia pt. „Wyścig po zdrowie”. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie (...) więcej

         Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca br. w okolicy Męcikała (dawne siedlisko poległych partyzantów TOW Gryf Pomorski - tzw. (...) więcej

  10 czerwca br. 11 osób z koła plastycznego z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach odebrało nagrody i wyróżnienia w tym nagrodę główną na etapie (...) więcej

Od nowego roku szkolnego do dyspozycji uczniów i kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej w Kosobudach  oddana zostanie nowa sala gimnastyczna. Prace na tym obiekcie trwają od (...) więcej

  W ramach I etapu prac przy szkole w Czyczkowach dobudowano nowy budynek (skrzydło), w którym w przyszłości mieścić się będzie m.in. biblioteka z czytelnią, 2 sale lekcyjne, sala (...) więcej

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się kolejna letnia edycja konkursu pn. „Najładniejsza posesja na terenie miasta i gminy Brusy w 2009 roku", organizowana przez Burmistrza (...) więcej

W dniach 8 i 9 czerwca 2009 roku 12 osób koła fotograficznego i dziennikarskiego z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach działającego przy ZSP Nr 3 w Chojnicach wzięło udział (...) więcej

  14 czerwca br. na boisku sportowym w Główczewicach odbyła się impreza z okazji DNIA DZIECKA. Organizatorem jej była Rada Sołecka Sołectwa Główczewice, Gmina Brusy oraz (...) więcej

  17 maja br. obchodziliśmy „Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego”, który w tym roku odbył się pod hasłem „Bezpieczeństwo dzieci w (...) więcej

  Wiadomo już, że Gmina Brusy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na budowę ulicy Karnowskiego w Brusach otrzyma pełną kwotę o którą (...) więcej

  Od połowy maja br. trwa budowa ulicy. Ks. Czarnowskiego w Brusach. Wykonawcą robót  jest Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych  „EL-DRO” z (...) więcej
2009-06-15 • Lubią bibliotekę

  Już po raz drugi bibliotekę w Brusach odwiedziły „Słoneczka Boże” - dzieci z Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Brusach z paniami Wioletą Miller, Katarzyną (...) więcej

  14 czerwca 2009 roku na kąpielisku gminnym w Czernicy odbył się IV Piknik integracyjny, na którym spotkały się osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele oraz wolontariusze (...) więcej

  Czwarty tydzień maja obfitował w kolejne odwiedziny dzieci z Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Brusach. W poniedziałek 25 maja 2009  roku  Miejską Bibliotekę (...) więcej

  Urząd Miejski w Brusach oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania słuchu. Badania odbędą się w budynku Przychodni Lekarskiej (...) więcej

30 maja 2009 roku na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” odbył się Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Gminę Brusy oraz Salezjańską Organizację (...) więcej

  13 czerwca 2009 roku (sobota) o godzinie 16.00 na terenie kompleksu boisk ORLIK w Brusach odbędzie się Turniej Rodzinnej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus przeznaczony dla (...) więcej

  Informujemy, że rozpoczęły się prace przy przebudowie i rozbudowie budynku socjalno - sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach”, w którym od grudnia  br. mają (...) więcej

  Zaborskie Towarzystwo Naukowe zakończyło realizację projektu „Mały mistrz obserwacji przyrody” finansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego i (...) więcej

  2 czerwca 2009 roku na boisku sportowym w Czyczkowach podsumowano Gminną Ligę Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy. Rozgrywki prowadzono w dwóch etapach. Jesienią (...) więcej

  9 czerwca 2009 roku o godzinie 17.00 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie promujące książkę pt.: „Na ścieżkach wspomnień”, (...) więcej

  8 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach obyła się konferencja poświęcona rolnictwu i rolnikom oraz polskiej wsi pt. „Pomorska wieś w Unii Europejskiej – podsumowanie (...) więcej

  Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza na wystawę połączoną z zakończeniem  projektu „Biblioteka drogą do wiedzy i sukcesu” finansowanego przez (...) więcej

  13 czerwca br. w godz. 10.00 – 15.00 na plaży gminnej w Czernicy odbędzie się IV Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych, na który zapraszamy osoby (...) więcej

  Z uwagi na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w najbliższy czwartek - 11 czerwca - boisko ORLIK w Brusach będzie więcej

W dniach 29 – 30 maja 2009 roku w Brusach odbywał się IV Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej.   W ramach kongresu w kościele p.w. (...) więcej

  7 czerwca 2009 roku mieszkańcy naszej gminy, podobnie jak mieszkańcy całej Polski i pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej, wybierali osoby, które przez (...) więcej

    Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej
2009-06-05 • Kopali w Amsterdamie

    W miniony weekend  po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Turniej Piłkarski Drużyn Amatorskich w Amsterdamie. W tym roku Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia (...) więcej

W sobotę 30 maja br. na bruskim kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” odbyły się Integracyjne Rozgrywki Sportowe Osób Niepełnosprawnych pn. (...) więcej

  31 maja 2009 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbył się III Gminny Turniej Gry w Petanque Boule Drużyn Mieszanych (kobieta + mężczyzna). Do rywalizacji stanęło 30 par, które (...) więcej

31 maja 2009 roku w  świetlicy wiejskiej odbyła się impreza dla dzieci z Sołectwa Orlik z okazji Dnia Dziecka. W programie imprezy były m.in. gry i zabawy, grill oraz  zabawa (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

  1 czerwca br. na stadionie miejskim w Brusach odbył się finał XXXVIII Konkursu „Ludowe Talenty”. Organizatorami imprezy  byli: - Kaszubskie  Liceum (...) więcej

    Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Poseł Na Sejm RP Zdzisław Czucha zapraszają wszystkich rolników z terenu gminy Brusy na konferencję dot. możliwości pozyskania (...) więcej

  Informujemy, że 29 maja 2009 roku Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z przedstawicielem Firmy „WYSOCCY” z Chojnic Wiesławem Wysockim umowę na realizację zadania pn. (...) więcej

    Z inicjatywy Gminy Brusy rozszerzono działalność, funkcjonującego w Przychodni Lekarskiej w Brusach przy ul. Dworcowej, „Punktu konsultacyjnego dla osób (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

Informujemy, że Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach zapraszają na finał projektu „Mały mistrz obserwacji przyrody” finansowanego przez (...) więcej

  29 maja 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się III Konkurs Kaszubski „Czytamy Remusa” zorganizowany przez Zrzeszenie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!