1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  28 marca 2009 roku na terenie kompleksu boisk „Orlik 2012” w Brusach odbędzie się I Turniej Piłki Nożnej Młodzików pod nazwą "Brusy szukają młodych (...) więcej

Brusy, 2009-03-24 Nr IRG 7625-28/08          OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

  Po licznych staraniach władz samorządowych, Gmina Brusy uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 100.000 złotych na realizację zadania pn. (...) więcej

     Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia (...) więcej

  22 marca br. przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" odbył się Apel Poległych z okazji 65 rocznicy bitwy (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich MGW w Gdyni przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

  Bruszanie razem z setkami Kaszubów i Pomorzan 22 marca br. w Bytowie obchodzili „Dzień Jedności Kaszubów”. Tego dnia do Bytowa pojechali m.in. przedstawiciele (...) więcej

  22 marca 2009 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się VIII Mistrzostwa Kobiet Gminy Brusy w strzelaniu z broni pneumatycznej. W zawodach wzięło udział 19 (...) więcej

  22 marca w Czyczkowach odbyła się impreza pn. „Dzień Zdrowia”, którą rozpoczął mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy drużynami „Perła Czyczkowy” Seniorzy i (...) więcej

W niedzielę 22 marca br. w Czyczkowach odbędzie się już po raz trzeci „Dzień dla zdrowia”, którego organizatorami są: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

26 marca 2009 r. ( czwartek ) o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i (...) więcej

Kilka dni temu zakończono, trwające od 9 lutego br., zebrania sołeckie i osiedlowe na terenie miasta i gminy Brusy. Zakończyły je spotkania z mieszkańcami Czyczków, Brus Wybudowania oraz (...) więcej

  W najbliższą niedzielę, tj. 22 marca br. w Bytowie odbędzie się Dzień Jedności Kaszubów. Przez cały dzień w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Domańskiego 13 odbywać się będą (...) więcej

  Tegorocznej, V edycji Powiatowych Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, które odbyły się 19 marca br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach,  (...) więcej

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia – obchodzonym piąty już raz 24 marca oraz Dniem Świętości Życia – obchodzonym od wielu lat 25 marca, zwracamy się uwzględnienie (...) więcej

  21 kwietnia 2009 roku o godz.10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędą się eliminacje powiatu chojnickiego w XXXVIII Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej (...) więcej

  11 marca br. o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Kosobudach  odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przy słodkim poczęstunku i miłej atmosferze, zaproszone panie mogły (...) więcej

"Ku Przyszłości" - takie hasło przyświecać będzie tegorocznej V edycji Powiatowych Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów. Ideą targów jest zgromadzenie w jednym (...) więcej

W sobotę 14 marca br odbył się już po raz siódmy Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O naszyjnik Księżniczki Gerd z Leśna”. W tegorocznej edycji wzięło (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

14 marca br. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się finał VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich ”O Naszyjnik Księżniczki Gerd z (...) więcej

Informujemy, że z powodu awarii samochodu do wywozu śmieci - pozostającemu  na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach -  trwają utrudnienia w usuwaniu nieczystości (...) więcej

  W dniu 12 marca 2009 r. w Hali Parku Wodnego w Chojnicach odbył się III Turniej Halowej Piłki Nożnej organizowany przez Wyborcze Forum Samorządowe. Patronat nad turniejem objął Poseł na (...) więcej

7 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach  odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, przygotowane przez panów ze Stowarzyszenia Rozwoju wsi Czyczkowy „Zaboracy” (...) więcej

10 marca br. w Przedszkolu nr 1 w Brusach Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Urzędzie Miejskim w Brusach, przy współudziale Rejonowej Rady Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w (...) więcej

Zarząd Klubu MLKS ”Tęcza” Brusy zawiadamia, że zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy Junior B grupa III – rundy wiosennej sezon 2008/2009 rozegrane zostaną na Stadionie (...) więcej

  1. W 2009 r. producent rolny może składać do Burmistrza Brus wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości (...) więcej

  10 marca br.  w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbyła się AKCJA POBIERANIA KRWI. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Klub Honorowych Dawców Krwi (...) więcej

   1. Nabór wniosków w ramach Działania 8.2 Programu Innowacyjna Gospodarka 23 lutego 2009 oku ogłoszono konkurs w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania (...) więcej

  Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych powstałego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt czynny jest : • w dni nauki (...) więcej

  7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Orliku odbył się II Turniej Strzelecki Sołectwa Orlik. Organizatorem turnieju była Gmina Brusy, Rada Sołecka Sołectwa Orlik oraz KM LOK Brusy. (...) więcej

6 marca w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczystość zawieszenia wieńca na konstrukcji dachu powstającej sali gimnastycznej. W ten sposób  uwieńczono kolejny ważny etap (...) więcej

  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach zaprasza na V Powiatowe Spotkania z Muzyką Kameralną „Dni instrumentów dętych”,  które odbędą się w dniach 6-8 (...) więcej

  21 marca br. o godzinie 17:00 w Męcikale przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji "Gryf Pomorski" z oddziałami niemieckimi  (...) więcej

  Zbliża się 8 marca – dzień od wielu lat uznawany za święto wszystkich Pań – czyli tradycyjny „Dzień Kobiet”. Wiele sołectw oraz stowarzyszeń z terenu gminy (...) więcej

  Zbliża się VII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich ”O Naszyjnik Księżniczki Gerd z Leśna”. Tegoroczna edycja turnieju odbędzie 14 marca. Głównym (...) więcej

  3 marca br. ogłoszono przetarg na równanie i naprawę dróg gruntowych pozostających w zarządzie Gminy Brusy. W ramach zamówienia w 2009 roku przewiduje się m.in. (...) więcej

  22 marca 2009 roku o godz. 14.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach (wejście boczne) odbędą się VIII Indywidualne Mistrzostwa Kobiet Gminy Brusy w strzelaniu z (...) więcej

  7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Orliku odbędzie się II Turniej Strzelecki Sołectwa Orlik. Organizatorem turnieju jest Gmina Brusy, Rada Sołecka Sołectwa Orlik oraz KM LOK Brusy. (...) więcej

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie (...) więcej
2009-03-03 • Kolejna AKCJA POBORU KRWI

  W dniu 10 marca br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorami  akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie (...) więcej

  Informujemy, że mieszkaniec Huty p. Antoni Ciemiński wspólnie z Zaborskim Towarzystwem Naukowym z Brus zamierza wydać publikację opisującą historię i teraźniejszość wsi Huta, (...) więcej

W Brusach dobiegł końca I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Brusy w roku 2009 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Do konkursu (...) więcej

  27 lutego br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa części ul. Ks. Czarnowskiego w Brusach”.  Realizacja zadania powinna (...) więcej

Trwają  prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Józefa Jankowskiego w Czyczkowach oraz w szkole Podstawowej w Kosobudach. Dotychczas w  ramach I etapu (...) więcej

  Informujemy, że zakończyły się prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach i Gimnazjum w Brusach. Zakończył się, trwający kilka miesięcy remont bloku E, w (...) więcej

Od grudnia 2008 roku do końca stycznia 2009 roku na terenie gminy Brusy trwał konkurs na „Najładniej udekorowaną posesję na Święta Bożego Narodzenia”. Celem organizacji konkursu (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!