1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

 BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU Urząd Miejski w Brusach oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania słuchu. Badanie odbędą się w budynku (...) więcej

  Dobiegła końca realizacja projektu systemowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejska w (...) więcej

19 grudnia 2008 o godzinie 17.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się wigilia członków Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”. Spotkanie rozpoczęła (...) więcej
2008-12-24 • Jasełka w Czyczkowach

  Dnia 21 grudnia 2008 roku o godz. 14 w Czyczkowach odbyły się Jasełka. Wielu gości nie zabrakło, tak jak przyjemnej i świątecznej atmosfery. Świętujących przywitał i obdarował (...) więcej

  Moc Świąt obiegła Świetlicę Wiejską w Męcikale. Spotkanie wigilijne, zorganizowane 22 grudnia 2008 roku o godz. 17.00, było idealną okazją, aby wspólnie z sąsiadami rozłamać opłatek i (...) więcej
2008-12-24 • Piłka wpadła do kosza

  Wybuch koszykarskiego żywiołu miał miejsce 20 grudnia 2008 roku. Bezpardonowa walka i zimny pot dały się we znaki uczestnikom Turnieju Koszykarskiego o Puchar Burmistrza Brus. W (...) więcej

19 grudnia br. o godz. 15.00 rozpoczął się Turniej Siatkarski Czwórek Nauczycieli. W zawodach brały udział trzy drużyny reprezentujące  trzy placówki szkolne - Szkołę Podstawową im. Jana (...) więcej

30 grudnia 2008 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się  XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji (...) więcej

  W niedzielę, 21 grudnia br.  w Domu Strażaka w Czarniżu, odbył się Wieczór Wigilijny, podczas którego dzieci zaprezentowały wcześniej przygotowane jasełka. Wszystko (...) więcej

  Dnia 19 grudnia b.r. dokonano oficjalnego otwarcia kompleksu boisk sportowych, budowanych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wśród obecnych na (...) więcej

Jako pliki graficzne - także do pobrania - zamieszczamy taryfy obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. więcej

  Dnia 18 grudnia 2008 roku o godz. 17.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, odbyło się Samorządowe Spotkanie Opłatkowe, na którym gościli radni Rady Powiatu Chojnickiego, radni Rady (...) więcej

  W dniu dzisiejszym, o godz. 14.30 przy Stadionie Miejskim w Brusach odbędzie się uroczyste otwarcie boiska budowanego w ramach programu Orlik 2012. Program uroczystości uświetni pokazowy (...) więcej

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kosobudach, skupiona wokół powstającej aktualnie sali gimnastycznej wraz z zapleczem, przebiega bez opóźnień.  Od dnia 15 września 2008 roku, kiedy (...) więcej

  Regionalna nuta dopisała uczestnikom VI Zaborskiego Przeglądu Kolędy Kaszubskiej. Na deskach Domu Kultury w Leśnie stanęli zarówno wykonawcy solowi, jak i szkolne duety (w łącznej (...) więcej

  Informujemy, że 20 grudnia 2008 roku  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Burmistrza Brus – (...) więcej

  Dwudziestu jeden uczniów z ośmiu szkół województwa pomorskiego przystąpiło 12 grudnia 2008 roku do swoistego sprawdzianu z wiedzy ornitologicznej. Nadszedł czas na podsumowanie przebiegu (...) więcej

  W niedzielę, 21 grudnia br. o godz. 16.00 w Domu Strażaka w Czarniżu, odbędzie się Wieczór Wigilijny. W programie przewidziano wspólne śpiewanie kolęd, jasełka, przekazanie (...) więcej

19 grudnia br. o godz. 15.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej „czwórek” Nauczycieli o Puchar Burmistrza (...) więcej

21 grudnia 2008 roku o godz. 14.00 w sali świetlicy wiejskiej w Czyczkowach odbędzie się Kaszubski Wieczór Wigilijny, organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej
2008-12-17 • Opłatek samorządowy

  Wigilia to wieczór wypełniony wyjątkową radością i ciepłem rodzinnym. Warto jednak podzielić się opłatkiem także przed 24 grudnia, poza gronem najbliższych. W związku z powyższym, (...) więcej

  Dnia 2 grudnia 2008 roku w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jaglie odbyła się konferencja z udziałem gości z Ukrainy. Wśród obecnych znaleźli się ukraińscy uczniowie w towarzystwie swych (...) więcej

  Funkcjonujący w Brusach od ponad roku zespół folkowy „Bubliczki Cashubian Klezmer Band” odniósł w miniony weekend wielki sukces. Na międzynarodowym konkursie „Mikołajki (...) więcej

  6 grudnia 2008 roku o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczęto X edycję Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus Brusy (...) więcej

 Poniżej, jako plik do ściągnięcia, zamieszczamy projekt "Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Brusy na lata 2008-2013". Gorąco zachęcamy do zapoznania się z więcej

  Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chojnickiego na seminarium informacyjne pt. „Podstawy ekonomii społecznej”. (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z (...) więcej

  Przyjazd gości z Ukrainy - młodzieży wraz z 3 opiekunami na Kaszuby był okazją, aby zainteresować się zwyczajami świątecznymi na Ukrainie. Grupa 11 uczniów z Ukrainy z Kompleksu (...) więcej

  W dniach od 1.12.2008 do 6.12.2008 roku w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Brusach gościła grupa 11 uczniów wraz z 3 nauczycielami -opiekunami  ze szkoły prywatnej z Połtawy. (...) więcej

  Już w najbliższą niedzielę, tj. 14 grudnia 2008 roku o godzinie 16.00, Wiejski Dom Kultury w Leśnie odda się radosnym śpiewom wraz z uczestnikami VI Zaborskiego Konkursu Kolędy (...) więcej

  Na ogólnopolskiej konferencji „400 miast 2006-2008” Burmistrz Brus Witold Ossowski podsumował udział Gminy Brusy w projekcie profilaktycznym dotyczącym układu sercowo – (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brusz dnia  9  grudnia 2008r. Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.z (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 9 grudnia 2008r.  Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.z 2004r. (...) więcej

  W środę, 17grudnia br. o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach (mała sala) odbędzie się Spotkanie Opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i (...) więcej

  12 grudnia br. o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach (sala widowiskowa) odbędzie się III Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego. Konkurs skierowany jest do (...) więcej
2008-12-08 • Fundusz dla Przyrody

  Informujemy, że rusza „Fundusz dla Przyrody” - wspólna inicjatywa Grupy ENERGA i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”. Przedsięwzięcie to o (...) więcej

  Tego jeszcze nie było! Słyszałeś “Remusa” po polsku i kaszubsku.   Ale czy wiesz jak brzmi największe arcydzieło literatury kaszubskiej po angielsku, włosku, (...) więcej

Burmistrz  Brus podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, został wywieszony na okres 30 dni, tj. od dnia 3 (...) więcej

  Sukcesem zakończył się udział naszej gminy w konkursie „Lokalna infrastruktura ochrony  środowiska – w Subregionie Południowym”. Zarząd Województwa Pomorskiego (...) więcej

  Burmistrz Brus i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują na sali gimnastycznej szkoły podstawowej X Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus.Turniej (...) więcej

  Ukończyła 60 lat, a wcale nie czuje się stara. Co więcej, w jej przypadku oznacza to dopiero czas rozkwitu, który zamierza potrwać kolejne dziesięciolecia. Jednak czy owe doniesienia nie (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, że od dnia 1 – 5 grudnia 2008 r. rozpoczynawydawanie wniosków dla osób bezrobotnychchcących uzyskać dotację finansową na (...) więcej

  Solą w oczach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach oraz Gimnazjum w Brusach od wielu lat był stan toalet, bez wątpienia odbiegający od przyjętych obecnie standardów. Upływ (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!