1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Stowarzyszenie „Grupa Młodych Archeologów” rozumie potrzebę organizacji konferencji w ramach wymiany doświadczeń. Jako autorzy dorocznego Festynu Archeologicznego w Leśnie, (...) więcej

  Kronika ma wielką moc - nie pozwala odejść w zapomnienie latom bogatej historii, przywołując ją na każde polecenie czytelnika. I chociaż nasza pamięć posiada równie wspaniałe (...) więcej

  Nie od dziś wiadomo, że nasi lokalni krwiodawcy zdecydowanie przepadają za swoim towarzystwem. Organizowane przez nich spotkania przeszły już do tradycji, uzyskując tym samym status (...) więcej

  Dnia 21 listopada o godz. 17, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach jak co roku ugościł w swoich progach Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E  Burmistrz Brus informuje, że w dniu 5 listopada 2008r. Gmina Brusy rozpoczęła prace nad aktualizacją Programu ochrony środowiska miasta i gminy Brusy na lata 2005-2008 (...) więcej

Burmistrz Brus działając na podstawie art. 32 ust. 1i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. (...) więcej

22 listopada 2008 roku o godz. 18.00 w Restauracji Kaszubska w Brusach odbędzie się coroczne spotkanie bruskich krwiodawców, którzy skupieni są w Klubie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie (...) więcej

  9 grudnia br. (wtorek) w godzinach 10.00-13.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach dyżur poselski pełnić będzie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Stanke.Spotkanie mieszkańców (...) więcej
2008-11-21 • Bal Seniora w Brusach.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w Brusach organizuje, jak co roku, Bal Seniora, który odbędzie się 21 listopada 2008 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu (...) więcej

Dnia 20 listopada br. o godz 11:00 w Chacie Kaszubskiej odbyło się sympozjum z okazji 70-lecia wybuchu II wojny światowej oraz 65 rocznicy bitwy pod Męcikałem oddziału Tajnej Organizacji (...) więcej

  Klub MLKS „Tęcza Brusy” w sezonie 2008/09 zgłosił do rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej drużynę seniorów w klasie B- grupa VI. Drużyna seniorów rozegrała 9 spotkań w (...) więcej

21 listopada 2008 roku (piątek) o godzinie 8.00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  W tych dniach chciałoby się rzec, że Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach jest jak długowieczny kwiat. Proces jej rozkwitu trwa nieprzerwanie od dziesięcioleci, sprzeciwiając się (...) więcej

  Zalążków projektu związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków należy dopatrywać się w zeszłym roku, kiedy to przyjęte do realizacji zostały pierwsze 24 wnioski pochodzące od (...) więcej

  Burmistrz Brus i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują na sali gimnastycznej szkoły podstawowej X Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus.Turniej (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

Gromki wiwat niósł się nad Brusy Jaglie, kiedy 15 listopada 2008 roku pan Józef Chełmowski przekroczył bramę swojej posesji. Drewniane figury zaprosiły gospodarzy do wspólnego tańca, a przykryte (...) więcej

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w (...) więcej

  Klub MLKS „Tęcza” Brusy  w sezonie rozgrywkowym 2008/2009 zgłosił do rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki  Nożnej drużynę w klasie Junior B rocznik 92-93. W  (...) więcej

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. Tego dnia podpisano z Niemcami porozumienie o zawieszeniu broni, w konsekwencji czego I wojna światowa ostatecznie (...) więcej

Informujemy, że na 19 listopada br. planowany jest przyjazd do Gdańska delegacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich – członków grupy Royal Group. Royal Group odpowiada za większość (...) więcej

  Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

  Do tej pory, aby uzyskać pomoc ze strony specjalistów związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach (tj. psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz doradcą zawodowym), (...) więcej

  Na pierwszą połowę października bieżącego roku przypada data przeprowadzenia ponownej stabilizacji ulicy Łanowej. Wcześniejsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na jej (...) więcej

  20 listopada br. o godz. 11.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach- Jagliach odbędzie się sympozjum, którego tematem  będzie Wkład Leśników Polskich w organizacje TOW „Gryf (...) więcej

  Informujemy, że Gdańska Organizacja Turystyczna rozpoczęła prace nad projektem Karta Turysty „Gdańsk – Gdynia – Sopot – Plus”. Projekt tworzony jest we (...) więcej

  Liście drzew o jesiennych kolorach, wesoło wirujące w walcu przy okazji najdelikatniejszego nawet podmuchu wiatru, radują oko już od końca września. Ale czy możemy być (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku (...) więcej

  Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Samorządni” - Biuro Partnerstwa w dniu 20 listopada 2008 roku w Chojnicach organizuje forum warsztatowe dla organizacji (...) więcej

  W dniu 9 listopada 2008 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, zorganizowane przez Koło Miejskie LOK z okazji 90-tej (...) więcej

  Urząd Miejski w Brusach oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania słuchu. Badania odbędą się w budynku Przychodni Lekarskiej (...) więcej

  Urząd Miejski w Brusach Z A P R A S Z A   O R G A N I Z A C J E   do zgłaszania uwag i konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami (...) więcej
2008-11-10 • KOMUNIKAT BURMISTRZA BRUS

  Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 (...) więcej

  Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 (...) więcej

  Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

  Koło Miejskie LOK i Gmina Brusy zapraszają do udziału w Drużynowych i Indywidualnych VIII Mistrzostwach Miejsko-Gminnych w Brusach w strzelaniu z broni pneumatycznej z okazji 90 rocznicy (...) więcej

W piątek 31 października przedstawiciele bruskiego samorządu, rodzice oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystości z okazji otwarcia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Męcikale. (...) więcej

  11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. Tego dnia podpisano z Niemcami porozumienie o zawieszeniu broni. Skończyła się I wojna światowa. W tym roku (...) więcej

  BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza       USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na (...) więcej

W dniu 30 października Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku wręczył trójce uczniów z naszych szkół Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. (...) więcej

  Dyktando odbędzie się 8 listopada 2008 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie Program VII Kaszëbsczégò Diktanda 8.30 – (...) więcej

  W ramach podsumowania "Jesiennych impresji teatralnych" Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach zaprasza do udziału w Andrzejkowym Przeglądzie Szkolnych Spektakli (...) więcej

Samorząd Gminy Brusy bierze udział w II edycji pracy Grup Wymiany Doświadczeń (GWD) w ramach realizacji projektu: „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!