1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

W jesienne wieczory po „Wszystkich Świętych”  i  „Dniu zadusznym” często nasze myśli są skierowane ku bliskim nam osobom i tym, którzy już odeszli od nas.  (...) więcej

  Realizując swoje podstawowe zadania dotyczące profilaktyki zdrowia, Gmina Brusy przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu (...) więcej

  W minioną niedzielę, 26 października br w Szkole Podstawowej w Brusach odbyły się Miejsko - Gminne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej w kategorii seniorów o Puchar Prezesa KM LOK. (...) więcej

  Jesienna runda Gminnej Ligi Piłki Nożnej rozpoczęła się 7 września br. Rozgrywki odbywały się co tydzień przez prawie 2 miesiące na pięciu boiskach: w Brusach,  Kosobudach, (...) więcej

  Dnia 23.10.2008 roku w tawernie „Mestwin” Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie promocyjne książek, pt. „Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie (...) więcej

30 października br. w Gdańsku trzech uczniów z gminy Brusy otrzyma Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Stypendium to przyznawane jest szczególnie uzdolnionym uczniom szkół (...) więcej

W dniu papieskim, 16 października, Gmina Brusy oraz Bruska Wspólnota Parafialna przeżywały wyjątkową uroczystość. W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach nastąpiło wręczenie aktu (...) więcej

23 października nastąpiło przekazanie placu pod budowę nowego budynku przy Szkole Podstawowej im. Bł. księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Ma tam zostać dobudowany nowy budynek (skrzydło), (...) więcej

W Brusach przy ul. Armii Krajowej trwają prace nad budową kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym, w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012. W chwili obecnej wykonano część (...) więcej

W dniu 16 października br. o godzinie 19.00 przy figurze Serca Pana Jezusa w Lubni odbył się uroczysty apel upamiętniający trzydziestą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Na apel (...) więcej

  Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z dolegliwościami związanymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do skorzystania z BEZPŁATNYCH usług naszych specjalistów w (...) więcej

  Syberia, zdjęcia, obrazy textile art i muzyka syberyjska w tle to elementy, które były wyrazem zapisu wrażeń z podróży koleją przez bezkres Syberii widzianej obiektywem Macieja (...) więcej

  Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Warszawy rozpoczęło po raz kolejny nabór do Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych. Jej celem jest wsparcie osób zaangażowanych w działania organizacji (...) więcej

26 października br. (niedziela) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Brusach odbędą się miejsko - gminne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w kategorii seniorów o Puchar Prezesa KM więcej

1. ORGANIZATOR    Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach 2.CEL KONKURSU   Celem konkursu jest podniesienie  świadomości ekologicznej (...) więcej

  O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brusz dnia 17 października 2008r.  Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. (...) więcej

  Informujemy, że Urząd Miejski w Brusach przy współpracy Wydawnictwa Pomorza i Kujaw  „PiK” s.c. przygotowuje materiał do wydania mini-informatora z planem Brus i mapką (...) więcej

Informacja Urzędu Miejskiego w Brusachtel: (052) 3969300, (052) 3969301, (052) 3969302; fax: (052) 3969303e-mail: um@brusy.plwww.brusy.pl BRUSY1. PORADNIA OGÓLNAPodmiot świadczący (...) więcej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest na pamiątkę uczczenia daty powołania do życia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli, (...) więcej

Kontynuacją współpracy międzynarodowej KLO z Ukrainą , rozpoczętej rok temu ze szkołą w Kałanczak, był wyjazd  14 uczniów do Połtawy położonej 315 km na wschód od Kijowa i 1507 km na (...) więcej

16 października br. Samorząd Gminy Brusy oraz Bruska Wspólnota Parafialna przeżywać będą wyjątkową uroczystość:godz. 10.00- wręczenie aktu nadania “Honorowego Obywatela Gminy Brusy” (...) więcej

     W czerwcu 2008 Czyczkowach  odbyło się zakończenie i podsumowanie rozgrywek edycji wiosennej. W rozgrywkach brały  udział  wszystkie szkoły naszej gminy (...) więcej

       Brusy, dnia 14 października 2008 r.     O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie (...) więcej

Chojnicki Dom Kultury Joanna i Sławomir Mankiewicz s e r d e c z n i e   z a p r a s z a j ą     na wernisaż IV Ogólnopolskiego Pleneru  Plastycznego (...) więcej

JESZCZE W PAŹDZIERNIKU RUSZAJĄ DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRZEDSZKOLU, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH GMINY BRUSYGmina Brusy wzięła udział w ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w (...) więcej

więcej

O G Ł O S Z E N I E     Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) (...) więcej

więcej

  13 października br. o godz. 13.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach rozpoczną się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystego (...) więcej

  W dniu 4 października br.  w Akademii Medycznej w Gdańsku odbyła się inauguracja pomorskiej edycji Polskiego Projektu 400 Miast 2006-2008, jednego z największych programów (...) więcej

  W dniu 6 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie podsumowujące udział Gminy Brusy w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej w ramach kampanii „Zachowaj (...) więcej
2008-10-09 • NAUCZYCIELE W MARATONIE.

  W niedzielę 28 września w Warszawie odbył się 30 Maraton Warszawski. W biegu uczestniczyło dwóch nauczycieli wychowania fizycznego z Brus: Andrzej Erdmańczyk ze Szkoły Podstawowej im. (...) więcej

  14 października br. (wtorek) o godz. 18.30 w siedzibie OSP Brusy odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Brusach. Przedmiotem zebrania będzie m.in.: informacja z prac zarządu (...) więcej
2008-10-09 • Różaniec w Czernicy

5 października br. w Czernicy odbył się X jubileuszowy Różaniec w intencji rychłej beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Różaniec ten corocznie odprawiany jest w Kapliczce Matki Boskiej, która (...) więcej

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza  Brusz dnia   7 października  2008r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. (...) więcej

W dniach 26 - 27 września br. odbył się kolejny zjazd Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Spotkania członków Forum odbywają się kilka (...) więcej

29 września br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brusy. (...) więcej

W dniu 1 października br. w lasach Leśnictwa Lubnia pan Jan Knopik, mieszkaniec Lubni, znalazł trzy niezwykle okazałe grzyby. Są to borowiki, ważące razem ponad 2kg. Większy z nich osiągnął (...) więcej

 Rolnicy z Gminy Brusy, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy w 2008 r. i posiadają protokół strat, proszeni są o pilny kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem (...) więcej

CELE KONKURSU: - popularyzowanie twórczości kaszubskich pisarzy - rozwijanie zdolności recytatorskich i piśmienniczych - zainteresowanie uczniów poezją, - zachęcanie do występów na scenie, - (...) więcej

28 września 2008 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II o godz. 14 rozpoczęły się III Miejsko - Gminne zawody strzeleckie z broni Pneumatycznej dla stowarzyszeń i instytucji. W (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!