1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Gmina Brusy ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy tras rowerowych na terenie gminy. Przedsięwzięcie realizowane będzie pn. „Budowa tras rowerowych i (...) więcej

Na terenie miasta Brusy wyznaczono 6 miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Dwa z nich przygotowano na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Brusach, dwa w centrum miasta (...) więcej

Burmistrz Brus dąży do tego, by sfinalizować ostatni etap negocjacji na usługi lekarza ginekologa, jakim jest zawarcie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak mówi – po wielu (...) więcej

27 sierpnia br. w Brusach nastąpiło przekazanie placu budowy na realizację przedsięwzięcia „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym, w ramach programu Moje boisko - (...) więcej
2008-08-29 • Znaleziska z Moczadła.

  Niecodziennego odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego na dnie jeziora Moczadło koło Męcikału w gminie Brusy. Podczas pobierania osadów dennych do badań naukowych (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Kosobudy” oraz OSP Kosobudy zapraszają na Dożynkowy Festyn Sołecki, który odbędzie się 31 sierpnia br. na placu przy świetlicy wiejskiej w Kosobudach. (...) więcej

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. (...) więcej

Gmina Brusy wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń z terenu miasta i gminy Brusy, nauczycieli oraz pracowników bibliotek na seminarium (...) więcej

Po raz szósty Stowarzyszenie Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale, Ochotnicza Straż Pożarna oraz  Gmina Brusy zorganizowali w Męcikale  Festyn Grzybowy. W tym roku z powodu (...) więcej

Gmina Brusy ogłasza kolejny nabór wniosków na realizację programu „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz (...) więcej

W Męcikale na parkingu przy świetlicy wiejskiej zamontowano tablicę przygotowaną z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”. Mieści się na niej mapa informująca o terenach (...) więcej

21 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach zwołano naradę sołtysów i przewodniczących osiedli poświęconą głównie zbliżającym się dożynkom gminnym. Burmistrz Brus zachęcał do aktywnego (...) więcej

W dniu 21 sierpnia br. Burmistrz Brus podpisał umowę z wykonawcą - właścicielem firmy KASZUB z Kartuz na realizację przedsięwzięcia „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

  Zarząd Klubu MLKS „Tęcza” Brusy zawiadamia, że zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy B grupa VI – rundy jesiennej sezon 2008/2009 rozegrane zostaną na stadionie (...) więcej

  Zarząd Klubu MLKS „Tęcza” Brusy zawiadamia, że zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy Junior B grupa III – rundy jesiennej sezon 2008/2009 rozegrane zostaną na (...) więcej

Na terenie Powiatu Chojnickiego nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych, na którym można gromadzić materiały zawierające azbest. Pracami związanymi z demontażem oraz transportem produktów (...) więcej

W dniu 6 sierpnia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski przekazał Wojewodzie Pomorskiemu zestawienie oszacowanych strat z tytułu klęski suszy na terenie gminy Brusy mającej miejsce w miesiącach (...) więcej

OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49, art. 89 § 2, 90 § 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49, art. 89 § 2, 90 § 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Informujemy, że Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" stworzyło program z myślą o młodych aktywnych osobach, które chcą zrealizować swoje pierwsze projekty społeczno-kulturalne (...) więcej

  Brusy, 2008-08-19 Nr WKS 5010-1-40/2008  Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

16 sierpnia br. na plaży w Swornegaciach odbyło się święto Powiatu Chojnickiego. O godz. 14.00 rozpoczęły się potyczki samorządowe, w których wzięło udział 6 drużyn reprezentujących: Gminę (...) więcej

Po raz drugi piłkarze z Klubu Sportowego „Sokół” Lubnia, w sobotę 23 sierpnia wezmą udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim „Copa Negra” w Berlinie. Podobnie jak w (...) więcej

Stowarzyszenie Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale, OSP Męcikał oraz Gmina Brusy zapraszają na VI Festyn Grzybowy. Festyn odbędzie się 23 sierpnia br. o godzinie 16.00 na Półwyspie w (...) więcej

Już po raz kolejny Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie wraz z Gminą Brusy zorganizowało Festyn Śliwkowy. Impreza rozpoczęła się w sobotę 16 sierpnia br. o godzinie (...) więcej

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych: (...) więcej

Informujemy, że Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu dotacyjnego realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców "Nasza wieś naszą szansą - 2008 czyli co (...) więcej

Czas letnich wakacji to dobra pora na przeprowadzenie w szkole remontu. Uczniowie po letnim wypoczynku wracają wówczas do odnowionych i wyremontowanych sal. Tak jest też w gminie Brusy.W (...) więcej

Piłkarze „Tęczy” Brusy – juniorzy oraz seniorzy kl. B przebywali na zgrupowaniu w Swornegaciach. Podczas obozu zajęcia sportowe prowadzone były pod opieką trenerów – (...) więcej

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Brusz dnia 14 sierpnia 2008r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. (...) więcej

BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza       USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na (...) więcej

9 sierpnia br. (sobota) na hipodromie Klubu Jeździeckiego „Calimero” w Małych Chełmach odbyła się X Edycja Pomorskiej Ligi Jeździeckiej w skokach przez przeszkody. W ramach zawodów (...) więcej

W dniach 2-11 sierpnia br. W Galerii Oczko w Męcikale miał miejsce IV Ogólnopolski Plener Plastyczny. Artyści z całej Polski spotkali się, by w swych pracach utrwalić piękno Kaszubskiej Ziemi (...) więcej

16 sierpnia br. na boisku sportowym w Leśnie odbędzie się Festyn Śliwkowy. Już o godz. 15.00 rozpocznie się turniej piłkarski, nie zabraknie konkurencji i wielu atrakcji dla dzieci i (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badanie słuchu. Badanie odbędzie się w budynku Przychodni Lekarskiej w Brusach (...) więcej

9 sierpnia br. odbyło się tradycyjne, XI już Pieczenie Chleba w Widnie. Imprezę rozpoczęły o godzinie 16.00 konkursy dla dzieci. Najmłodsi uczestnicy brali udział w konkurencjach: rzut (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, że od sierpnia 2008 roku zmieniają się zasady dotyczące przyznania świadczeń alimentacyjnych na dzieci. Wnioski o ustalenie prawa (...) więcej

Od kilku lat w miesiącu sierpniu organizowana jest przez Gminę Brusy impreza pn.: ”Pieczenie Chleba” w miejscowości Widno. Każdy z przybywających gości ma okazję skosztować (...) więcej

9 sierpnia br. (sobota) na hipodromie Klubu Jeździeckiego „Calimero” w Małych Chełmach odbędzie się X Edycja Pomorskiej Ligi Jeździeckiej w skokach przez przeszkody. W programie (...) więcej

W dniu 9 sierpnia br. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Brus świętuje swoje  X- lecie. Uroczystości rozpoczną się zbiórką bractw na placu targowym o godz. 14:30 skąd przemaszerują ulicami (...) więcej

Zapraszamy na wernisaż wystawy poplenerowej IV OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKO-RZEŹBIARSKO-FOTO-GRAFICZNEGO, który odbędzie się 10 sierpnia (niedziela) o godz. 17.00 w Galerii Oczko (...) więcej

W dniu 4 sierpnia 2008 roku w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach o godz. 16.00 miało miejsce otwarcie wystawy zdjęć lotniczych „Zaborskie Krajobrazy”.   Otwarcia wystawy (...) więcej
2008-08-05 • SILNY WIATR

Informujemy o Regionalnym Konkursie Grantowym, który ogłosiła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach ósmej edycji Programu „Równać Szanse 2008”. W konkursie o dotacje do 7 (...) więcej

OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49, art. 89 § 2, 90 § 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. (...) więcej

  Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej” Brusy – Bytów – Charzykowy – Chojnice – Kościerzyna – Wiele 29.07.2008 – (...) więcej

Mając na względzie ułatwienie pracy policjantom z Posterunku Policji w Brusach Burmistrz Brus Witold Ossowski przekazał aparat cyfrowy marki SONY wraz z osprzętem wartości ok. 1tys zł na ręce (...) więcej

  31 lipca  br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach miało miejsce uroczyste spotkanie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego oraz Wiceburmistrza Krzysztofa Gierszewskiego (...) więcej

  30 lipca br. w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie odbyło się otwarcie wystawy „Józef Chełmowski artysta z Kaszub”. Wystawie towarzyszyła promocja nowo wydanego  (...) więcej

  Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

  1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Dzisiaj mija 64 rocznica tego ważnego wydarzenia. Było to zdarzenie mające znaczący wpływ na dalsze losy naszego kraju. W ramach (...) więcej

  W tym roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Brusy już po raz 13 raz było organizatorem kolonii letnich „Wyjazd po radość” dla dzieci z terenu gminy Brusy. W dniach (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!