1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Z inicjatywy Gminy Brusy od 26 czerwca br. w gabinecie nr 6 Przychodni Lekarskiej przy ul. Dworcowej w Brusach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.Punkt ten (...) więcej

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (2008/09) dostępne będą od 1 lipca (...) więcej

  W ramach przygotowań do sezonu piłkarskiego „wiosna 2008” drużyna juniorów rocznik 1991-92 w miesiącu styczniu uczestniczyła w dwóch turniejach halowych. W Czersku na (...) więcej

Dnia 21 czerwca br. (sobota) na stadionie w Czyczkowach odbył się II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej oraz Pięciobój Sportowy dla rodzin. W turnieju wzięło udział 10 drużyn z miasta i gminy (...) więcej

21 czerwca br. na Półwyspie w Męcikale zorganizowany został Piknik świętojański. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą” w Męcikale, strażacy z OSP Męcikał i Gmina (...) więcej

Dnia 21 czerwca br. w Kosobudach odbyło się podsumowanie sezonu 2007/2008 (seniorów) Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Brusach. O godzinie 17:00 w Kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego (...) więcej

23 czerwca br. w Czyczkowach obchodzono „Noc świętojańską”. O godz. 19.30 ks. Prałat Zdzisław Wirwicki odprawił Mszę św. w intencji wszystkich mieszkańców. Po Mszy odbyło się (...) więcej

22 czerwca br. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Brusy.Zawody (...) więcej

14 czerwca Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Paneszka” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach, wziął udział w V Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych im. (...) więcej

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działając w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach założona została w 2005 roku.Obecnie liczy 25 osób, są to dzieci i młodzież w wieku od 9 do 18 lat, (...) więcej

W czerwca br. na Błoniach Nadwiślańskich przy Flisaku w Grudziądzu odbywały się coroczne uroczystości Kaszubsko-Pomorskie w czasie tegorocznych Dni Grudziądza. Na zaproszenie Zrzeszenia (...) więcej

BURMISTRZ  BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłasza        USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na sprzedaż (...) więcej

Podsumowano Powiatowy konkurs pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej, której treścią były zagrożenia wynikające z (...) więcej

W dniach 28 – 29 czerwca br. przy Kręgach Kamiennych w Leśnie odbędzie się IV Międzynarodowy Festyn Archeologiczny. Rozpoczęcie festynu i prezentację drużyn zaplanowano na sobotę o godz. (...) więcej

23 czerwca br. przy oczku wodnym w Czyczkowach odbędzie  Noc świętojańska. Rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 18.00. Natomiast na godz. 19.30 zaplanowano okolicznościową Mszę św. Ponadto (...) więcej

Dnia 21 czerwca br. w Kosobudach odbędzie się podsumowanie sezonu 2007/2008 (seniorów) Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Brusach. O godzinie 17:00 w Kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego (...) więcej

22 czerwca br.  o godz. 14.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w  Wielkich Chełmach rozpoczną się Gminne Zawody Sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z (...) więcej

Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą” w Męcikale wspólnie ze  strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcikale zapraszają na Piknik Świętojański, który odbędzie się 21 czerwca o (...) więcej

W dniach 16 i 17 czerwca  dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach Patryk Kobierowski i Alan Kurs brali udział w Finale XIV Edycji „Czwartków (...) więcej

24 czerwca 2008 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się  XIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek obrad:1.    (...) więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach organizuje w dniu 8 lipca br. wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do:•    Lubiany – (...) więcej

W dniu 14 czerwca 2008r., w godz. 11.00 do 16.00, odbył się III Piknik integracyjny w Czernicy . Po raz trzeci w przepięknej leśnej scenerii, między błękitem dwóch jezior spotkały się osoby (...) więcej

W dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca odbył się Rajd Rowerowy szlakiem bitw Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.  Rowerzyści z Brus i Męcikała pojechali do Wiela. Tam (...) więcej

Według wstępnych szacunków susza trwająca na terenie gminy Brusy przez okres około siedmiu tygodni spowodowała wystąpienie znacznych strat w uprawach rolnych. W związku z tym, na wniosek (...) więcej

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza  Brusz dnia   16  czerwca 2008r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z (...) więcej

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Brusz  dnia  16 czerwca 2008r.     Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (...) więcej

        Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie Justyna Coppa wzięła udział w finale wojewódzkim VI Pomorskiego (...) więcej

    Dnia 31 maja 2008r. odbył się w Chmielnie XXXVII finał konkursu recytatorskiego „Rodno Mowa”, który w kategorii klas IV-VI z powiatu chojnickiego reprezentowała (...) więcej

10 czerwca w Zalesiu ekshumowano zwłoki 39 żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu. Inicjatywą zajął się Ludowy Niemiecki Związek Opieki nad Grobami Wojennymi wspólnie z polską Fundacją (...) więcej

9 czerwca br. 30 jednostek straży pożarnej oraz 2 samoloty gaśnicze i helikopter  brały udział w akcji gaśniczej  w Leśnictwie Warszyn, gdzie spłonęło ok. 10 ha lasu. Pożar gasili (...) więcej

Z  Muzeum Historyczno-Etnograficznego  w Chojnicach nadeszła informacja, że 28 maja br. miało miejsce posiedzenie Jury I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i  (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza pierwszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – Poddziałanie 1.1.1. (...) więcej

Zarząd Klubu MLKS „Tęcza” Brusy ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej na sezon 2008/2009 junior młodszy, junior starszy oraz seniorzy. Spotkanie organizacyjne wszystkich (...) więcej

8 czerwca br. przy Świetlicy Wiejskiej w Główczewicach zorganizowano Dzień Dziecka i imprezę strażacką. Dzień Dziecka przygotowany został przez Sołtysa Główczewic i tamtejszą Radę Sołecką. (...) więcej

Przedsięwzięcie uczniowskie realizowane przez członków Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w Gimnazjum w Brusach pod tytułem ,,Przedsiębiorczość trochę inaczej”  zakwalifikowało się (...) więcej

W dniu 01.06.2008 r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy Czapiewic świętowali zakończenie prac remontowych w swojej (...) więcej

      Zbigniew Gierszewski urodzony 1962 r. mieszkaniec Brus, ukończył w 1981 r. Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, a następnie fizykę teoretyczną na (...) więcej

14 czerwca br. w godz. 11.00 – 16.00 na plaży gminnej w Czernicy odbędzie się Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych, na który zapraszamy osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem (...) więcej
2008-06-11 • Gimnazjalista na medal!

Uczeń Gimnazjum w Brusach Bartosz Frymark wywalczył brązowy medal Gimnazjady Wojewódzkiej w Lekkiej Atletyce, która odbyła się 27 maja w Chojnicach. Sztafeta powiatowa 4x100m, w składzie (...) więcej

W minioną sobotę, 7 czerwca br. emeryci, renciści  i inwalidzi zrzeszeni w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach uczestniczyli w Pikniku z okazji Światowego (...) więcej

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk nr 8/2008 z dnia 10.06.2008, wprowadzające zakaz wstępu do lasu od dnia 11.06.2008. więcej

30 maja br. w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbyło się spotkanie Zarządu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” w Brusach z przedstawicielami firm działających na (...) więcej

31 maja i 1 czerwca odbył się w Chmielnie finał konkursu prozy i poezji kaszubskiej „Rodnô mòwa”. W finale wzięły udział te osoby, które w eliminacjach gminnych i (...) więcej

Do kampanii profilaktycznej włączył się również Posterunek Policji w Brusach. Wspólnie przeprowadziliśmy akcję szkoleniowo-informacyjną „Kierowca trzeźwo myślący” Statystyki (...) więcej

Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem i warto o tym przypominać. Tym razem do sklepów na terenie Gminy Brusy trafiły naklejki na kasę „Bez dowodu nie kupisz”, zawieszka na (...) więcej

Projektowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej Policji. Realizacji projektu na terenie Miasta i Gminy Brusy podjęła się Gminna (...) więcej

W dniu 5 czerwca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Chojnicach poinformowało o zmianie cen biletów autobusowych zwykłych i miesięcznych. Nowy cennik obowiązuje od 1 (...) więcej
2008-06-06 • Susza wywołuje straty

W związku  z wystąpieniem znacznych strat  w uprawach spowodowanych  długotrwałą suszą Burmistrz Brus Witold Ossowski w dniu 3 czerwca br.  zwrócił się do Wojewody (...) więcej

4 czerwca 2008 roku obchodzono 100-lecie Szkoły Podstawowej Filialnej w Przymuszenie oraz 118 rocznicę istnienia Nadleśnictwa w Przymuszewie. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele (...) więcej

REGULAMIN  KONKURSU   „Najładniejsza posesja na terenie miasta i gminy Brusy w roku 2008”     I. Cel organizacji konkursu   1.Celem organizacji (...) więcej

Dnia 31 maja 2008r. odbył się II Konkurs Kaszubski „Czytamy Remusa” zorganizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Brusach oraz Szkołę Podstawową w Kosobudach. Wzięli (...) więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości i finansów w organizacjach pozarządowych, które odbędzie się  6 czerwca br. w godzinach  o 9.00 do 16.00 w Chacie (...) więcej

Marta Gerigk – uczennica klasy I Gimnazjum w Brusach zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Plastycznym w kategorii klas I „Ornamenty i mozaiki z wielokątów (...) więcej

W piątek, 30 maja 2008 roku w KLO w Brusach odbyła się wystawa fotograficzna, przedstawiająca tragiczne wypadki drogowe. Autorami zdjęć są przedstawiciele lokalnych mediów. Celem wystawy było (...) więcej

W niedzielę, 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Czarniżu odbył się piknik rodzinny, zorganizowany przez miejscową Radę Sołecką oraz Gminę Brusy. Pogoda sprzyjała uczestnikom i pozwoliła na (...) więcej
2008-06-03 • 80-lecie OSP Leśno

W sobotę, 31 maja 2008r. odbyły się uroczystości związane z 80-leciem działalności OSP w Leśnie. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym w Leśnie, podczas której poświęcono (...) więcej

W niedzielę, 1 czerwca 2008 roku w Szkole Podstawowej w Brusach odbyły się III Miejsko-Gminne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Wśród chłopców (...) więcej

  Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!