1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

22 lutego br. w Chojnickim Domu Kultury odbyła się uroczystość „Dokonania Roku 2007” Kultura-Sport-Gospodarka. Statuetki zwane „Chojnickimi Oskarami” wręczone zostały (...) więcej

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała wniosek Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego dotyczący realizacji budowy chodników w (...) więcej

  W ubiegłym roku do Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego zwrócił się bruski przedsiębiorca pan Eugeniusz Skiba z propozycją wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ciągu pieszo- (...) więcej

W szkołach podstawowych oraz jednostkach OSP w całej Polsce trwają środowiskowe eliminacje w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Osoby, które pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w eliminacjach (...) więcej

  Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt. ”Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych”   (...) więcej

  W dniu 21 lutego ogłoszone zostały nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Konkursy w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej mają (...) więcej

W  BRUSACH  IX HALOWA  LIGA  PIŁKI  NOŻNEJ GRA DALEJ:  23 i 24 lutego 2008r. na sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyła się druga seria spotkań w ramach (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

Dnia 3 marca 2008 o godz. 11,00 w sali nr 12 Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się spotkanie z wybitnym poetą i publicystą kaszubskim Stanisławem Pestką ,pochodzącym z (...) więcej

  W sobotę 15 marca br. około godziny 16:00 w Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Brusach (sala sportowa) odbędzie się Finał VI Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O (...) więcej

15 marca br. na deskach sceny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach po raz kolejny zagra i zaśpiewa Ryszard Rynkowski. Koncerty odbędą się o godz. 16.00 i 18.00. Z (...) więcej

Zarząd Główny i Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego serdecznie zapraszają do udziału w obchodach Dnia Jedności Kaszubów „Spotkanie ze Świętopełkiem Wielkim” (...) więcej

  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach już po raz IV jest organizatorem Powiatowych Spotkań z Muzyką Kameralną. Spotkania mają charakter edukacyjno-dydaktyczny oraz artystyczny. (...) więcej
2008-02-26 • Piszą o nas!!!

25 lutego br. w Gaziecie Wyborczej Trójmiasto ukazał się artykuł "Inne oblicze muzyki, czyli rock po kaszubsku". Mówi on o koncercie z cyklu "Nowe brzmienie Kaszub", który (...) więcej

DYŻUR pracowników URZĘDU SKARBOWEGO w Chojnicach:KAŻDY PIĄTEK od godz. 9.00 do 14.00 Sala nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach ( parter Urzędu )Pierwszy dyżur 29 lutego br. DRUKI DO POBRANIA w (...) więcej

Dnia 25 lutego w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbyło się spotkanie z poetką Jaromirą Labuddą połączone z promocją nowego podręcznika do języka kaszubskiego „Zôrno (...) więcej

Od grudnia 2007 roku do końca stycznia 2008 roku na terenie gminy Brusy trwał konkurs na „Najładniej udekorowaną posesję na Święta Bożego Narodzenia”. Celem organizacji (...) więcej

Środa, 13 lutego 2008 Minęło już ponad 10 lat, odkąd zespół „Krëbane” utrzymuje ciepłe i przyjacielskie kontakty z zespołem „Pynimelis” w litewskim mieście (...) więcej

21 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Rolbiku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Rolbik. Tematyką zebrania było m.in. sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z działalności w 2007 roku oraz (...) więcej

20 lutego br. w Szkole Podstawowej w Przymuszewie odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Przymuszewo, które rozpoczęło cykl zebrań sołeckich w Gminie Brusy. Tematyką zebrania było m.in. (...) więcej

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2008 r. ( czwartek ) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach: 1. Otwarcie (...) więcej
2008-02-22 • Piszą o nas!!!

21 lutego br. w tygodniku "Życie Chojnic" ukazał się artykuł następującej treści: Udało nam się dotrzeć do laureata nagrody- Arkadiusza Kuleszy i dowiedzieliśmy się, że (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w (...) więcej

28 lutego w Chojnicach odbędzie się spotkanie z autorem "Herbarza Szlachty Kaszubskiej", p. Przemysławem Pragertem. W PROGRAMIE PONADTO:- Wystąpienie Reprezentanta Regionalnego (...) więcej

Zarząd Stowarzyszenia Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” w Brusach zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, które odbędzie się 9 marca 2008 r. (...) więcej

Od grudnia 2007 roku do końca stycznia 2008 roku na terenie gminy Brusy trwał Konkurs na „Najładniej udekorowaną posesję na Święta Bożego Narodzenia”. Celem organizacji konkursu (...) więcej
2008-02-21 • Bruszanie oddali krew...

20 lutego br. w Domu Strażaka w Brusach przeprowadzono kolejną akcję poboru krwi, zorganizowaną przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Osoby chętne do oddania krwi (...) więcej

14 lutego br. w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się narada sołtysów oraz przewodniczących Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Brusach, na której obecni byli także Burmistrz Brus Witold (...) więcej

W związku z planowaną inwestycją dotycząca rozbudowy istniejącego kompleksu szkół - Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, w dniu 13.02.2008 r. o godz. 16.00 w sali (...) więcej

W dniu 7 lutego br. w Szkole Podstawowej w Zalesiu obyło się otwarcie nowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Brus Witold (...) więcej

  W poniedziałek 25 lutego 2008 roku (poniedziałek) w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach  o godz. 11.00 odbędzie sie spotkanie z poetką Jaromirą Labuddą połączone z (...) więcej

Zarząd Koła Łowieckiego nr 33 „Echo” w Brusach uprzejmie prosi o przypomnienie mieszkańcom o obowiązku trzymania psów na uwięzi lub w ogrodzonym terenie tak, by uniemożliwić im (...) więcej

Począwszy od dnia 11.02.2008 r. zostaje wprowadzony system zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Chojnicach. Klienci pragnący umówić się na wizytę w (...) więcej

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH LP. Sołectwo Termin/godz. (...) więcej

I Runda 16 luty 2008r. (sobota) godz. 1600   Nr Godzina (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

  15 lutego 2008r. na sali gimnastycznej szkoły podstawowej rozpoczęła się kolejna już IX edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Organizatorami turnieju są Burmistrz (...) więcej

W II Indywidualnych Zawodach Strzeleckiech z wiatrówki wzięło udział 15 mężczyzn i pięć kobiet. Zawody były przeznaczone dla sołtysów, radnych, pracowników UM. Wyniki: Panie: 1. (...) więcej
2008-02-18 • Piszą o nas !!!

Artykuł "Brusy przyjazne dzieciom", w którym o działalności gminy na rzecz dzieci i młodzieży mówi Burmistrz Brus Witold Ossowski, ukazał się w kwartalniku VIP (...) więcej

W dniu 20 lutego br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBIERANIA KRWI.Organizatorami  akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w (...) więcej

W dniu 16 lutego 2008r. (sobota) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rusza IX  Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Zbiórka kapitanów drużyn w (...) więcej

17 lutego br.  po raz kolejny spotkają się miłośnicy strzelectwa. Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju wspólnie z Gminą Brusy organizuje w tym dniu  II Zawody Strzeleckie z broni (...) więcej

Miasto Brusy w bieżącym roku obchodzi XX rocznicę nadania praw miejskich. Akt nadania praw miejskich wsi Brusy został wręczony przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Państwa Ob. Kazimierza (...) więcej

7 lutego br. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku odbyło się podsumowanie XI Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Patronat honorowy sprawowali: Marszałek Województwa (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. (...) więcej

                         Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brusz dnia 11 lutego 2008r.    Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. (...) więcej

Witam ! Grupa nauczycieli regionalistów "Pociorki" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych regionalizmem kaszubskim .Spotkanie odbędzie się w  Zespole Szkół (...) więcej

Burmistrz Brus i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują Turniej IX Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Gabinety lekarskie w poradni ogólnej w Brusach:·    Lek. med. Marek Iwaszko przyjmuje pacjentów w dniach:Poniedziałki i środy w godz. 10.25-18.00Wtorki, czwartki, piątki w (...) więcej

16 marca w Miastku podczas Dnia Jedności Kaszubów po raz trzeci chętni akordeoniści spróbują pobić rekord Polski w grupowym graniu. Tym razem wspólnie wykonają dwa kaszubskie utwory: (...) więcej

    Od lutego rozpoczął się okres przygotowawczy do meczów mistrzowskich  PZPN Junior B grupa III. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na Sali gimnastycznej  w (...) więcej

    2 lutego br. na sali PMDK w Brusach odbył się Bal Charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na rehabilitację poszkodowanego mieszkańca Brus -  Mietka Tecy. (...) więcej

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników.Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje składki na ubezpieczenia (...) więcej

Przewodniczący Rady Fundacji LGD "Sandry Brdy" Jan Gliszczyński serdecznie zaprasza na kolejne posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji, które odbędzie się w piątek, 8 lutego 2008 r. o (...) więcej

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. (...) więcej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry (...) więcej

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej już po raz dziesiąty organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego. Konkurs ma na celu popularyzację kultury ludowej we wszystkich jej (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!