1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Rada Miejska w Brusach na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku uchwaliła Program Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku (...) więcej

Podczas ostatniej sesji radnych Rady Miejskiej w Brusach odwiedziły harcerze z V Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater w Brusach. W ramach niedawno rozpoczętej I edycji  akcji (...) więcej
2007-11-30 • Burmistrz Brus ogłasza

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza  Brusz dnia   28 listopada   2007r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (...) więcej

        Dnia 29 listopada br. odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 50 - lecia istnienia Kółka Rolniczego w Brusach. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie (...) więcej
2007-11-29 • Obradowali bruscy radni

Na dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Brusach V kadencji, która odbyła się 28 listopada br. radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. Po uprzednich ustaleniach w ramach (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała prawo posługiwania się tytułem Gminy Wiejskiej Przyjaznej Dzieciom. Projekt pn. „Bezpieczna gmina dla dzieci” zgłoszony przez Gminę Brusy na początku stycznia (...) więcej

"Bo więcej waży jedna dobra strofa Niż ciężar wielu pracowitych stronic"       We wtorek 27 listopada 2007 roku o godz.18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu (...) więcej

28 listopada 2007roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek obrad:1.      (...) więcej

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała prawo posługiwania się tytułem Gminy Wiejskiej Przyjaznej Dzieciom. Projekt pn. „Bezpieczna gmina dla dzieci” zgłoszony przez Gminę Brusy na początku stycznia (...) więcej

30 listopada br. w WDK w Męcikale o godz. 15.30 nastąpi podsumowanie warsztatów malarskich „Kaszubskie pejzaże i wzory” realizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet „Nad (...) więcej

Poniżej przedstawiamy informacje  na temat perspektyw dofinansowania działalności organizacji pozarządowych.W opracowaniu znajdziecie Państwo m.in. podstawowe terminy i definicje  (...) więcej

W Gminie Brusy trwają prace nad aktualizacją obowiązującej od 2000 roku Strategii Rozwoju Społeczno  - Gospodarczego Miasta i Gminy Brusy. Główną motywacją do prac nad uaktualnieniem tego (...) więcej

16 listopada 2007 roku, uczniów Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego, podczas apelu zorganizowanego z okazji wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Chojnickiego, odwiedził Burmistrz Brus (...) więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) OGŁASZA (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach Z A P R A S Z A   O R G A N I Z A C J E   do zgłaszania uwag i konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami (...) więcej

18 listopada br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach drużyny biorące udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej w Brusach- sezon jesień 2007 rywalizowały w Halowym (...) więcej

Gmina Brusy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem  EFS w Słupsku organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu „Księgowość i finanse dla organizacji pozarządowych realizujących projekty (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach SERDECZNIE ZAPRASZA na wystawę pokonkursową XII Pomorskiego Konkursu plastycznego "Jesień na Kaszubach". Na konkurs (...) więcej

Zapraszamy na wystawę fotografii prasowej DANIELA FRYMARKA do PMDK Brusy Współpracownik tygodnika "Czas Chojnic" i portalu www.chojnice24.pl. Laureat trzeciej nagrody w kategorii (...) więcej

BURMISTRZ  BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza       USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na (...) więcej

BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza następujące przetargi na sprzedaż działek komunalnych w Lubni pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (...) więcej

Kobiety ciężarne z terenu gminy Brusy mogą korzystać z bezpłatnej opieki położniczo-ginekologicznej w gabinecie doktora Rafała Lipińskiego mieszczącego się w Brusach przy ul. Pocztowej 8. (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach wspólnie z Urzędem Miejskim w Chojnicach oraz Chojnickim Domem Kultury organizuje widowisko teatralne pt. „Jesienne Impresje”, które (...) więcej

18 listopada br.  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się Halowy Turniej Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Brusach z okazji Dnia Niepodległości podczas (...) więcej

  Zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg. W związku z powyższym pojawiła się konieczność odśnieżania dróg i chodników. Na terenie gminy Brusy zimowe utrzymanie dróg odbywa się na podobnych (...) więcej

             Klub MLKS „Tęcza” Brusy  w sezonie rozgrywkowym 2007/2008 zgłosił do rozgrywek Pomorskiego Związku (...) więcej

W dniu  7 listopada br. Komisja ds. realizacji Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brusy dokonała odbioru końcowego budowy ostatnich (...) więcej

11 listopada 2007 z okazji Święta Niepodległości odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach VII  Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Miasta i Gminy w strzelaniu z broni (...) więcej

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. Tego dnia podpisano z Niemcami porozumienie o zawieszeniu broni. Skończyła się I wojna światowa. W tym roku obchodziliśmy (...) więcej
2007-11-09 • "Śmierć dobra i zła"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Brusyna gminne obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2007 roku. więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, iż od dnia 7 listopada 2007 roku wstrzymuje się użytkowanie składowiska odpadów komunalnych w Kosobudach.Jednocześnie informujemy, że (...) więcej

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaInformuje o możliwości składania o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego (...) więcej
2007-11-05 • Nowe oznakowanie dróg

Trwa montowanie drogowskazów i znaków drogowych  w sołectwach: Małe Chełmy, Wielkie Chełmy, Czyczkowy, Orlik, Główczewice, Rolbik i Czapiewice. Ponadto uzupełniono oznakowanie ulic w (...) więcej

W ostatnim czasie gmina Brusy zakupiła kolejne pojemniki do segregowania odpadów:- zielone – do zbiórki opakowań szklanych,- żółte – do opakowań plastikowych.    Nowe (...) więcej

Informujemy, że Powiat Chojnicki przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu pilotażowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z tym (...) więcej

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o obowiązku wymiany starych (książeczkowych) dowodów osobistych. Pomimo, że przedłużono termin ich wymiany do 31 marca 2008 roku wydłużenie to nie jest (...) więcej

30 października br. dokonano odbioru końcowego inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Leśnie. W skład komisji przeprowadzającej odbiór weszli pracownicy (...) więcej
2007-11-02 • Z kurtuazyjną wizytą

W dniu 31 października br. w Brusach  odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej. Kurtuazyjną wizytę tego dnia bruskim radnym złożyło aż trzech posłów – Stanisław Lamczyk, Piotr Stanke i (...) więcej

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Brusach wybrali ławników z ternu gminy Brusy. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 6 zgłoszeń. Radni ostatecznie zadecydowali, że ławnikami zostanie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!