1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

31 października br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach miało miejsce uroczyste zakończenie warsztatów "Kucharz potraw regionalnych". Od września w Szkole Biznesu w Chojnicach (...) więcej

Informujemy, że zmienił się adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach. Od listopada br. wszelka korespondencję do zakładu prosimy kierować na  adres: Zakład Gospodarki Komunalnejul. (...) więcej

W poniedziałek, 29 października br.  w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Brusy. (...) więcej

W gminie Brusy trwają prace nad sporządzeniem  Programów Odnowy Miejscowości  w poszczególnych sołectwach. Nad ich sporządzeniem pracują sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy (...) więcej

31 października2007r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie (...) więcej

Na podstawie dokumentacji spełniającej wymagania względem uczniów, złożonej w czasie wakacji letnich przez dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach oraz Gimnazjum Brusach para (...) więcej
2007-10-24 • Uczą się haftować

Od kilku dni w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach trwają warsztaty  z nauki haftu kaszubskiego. W zajęciach uczestniczy 10 osób bezrobotnych z terenu powiatu chojnickiego. Zajęcia (...) więcej

22 października 2007 roku w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyła się debata biblioteczna z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Wzięli w niej udział bibliotekarze i (...) więcej

Kilka dni temu Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą” w Męcikale rozpoczęło zajęcia z malunku na szkle odbywające się w ramach projektu „Kaszubskie pejzaże i wzory”, na które (...) więcej
2007-10-23 • Aukcja samochodu

22 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach przeprowadzono aukcję samochodu Fiat Palio Weekend o numerze rejestracyjnym GCH L543. Cena wywoławcza przedmiotowego samochodu wynosiła 1.200 (...) więcej

22 października br. Burmistrz Brus Witold Ossowski, reprezentujący Gminę Brusy, podpisał ze Starostą Chojnickim Stanisławem Skają, działającym w imieniu Skarbu Państwa, akt notarialny  (...) więcej

Kilka dni temu w Urzędzie Miejskim w Brusach obradowała Komisja ds. przydziału mieszkań komunalnych w Gminie Brusy. Podczas spotkania członkowie komisji dokonali m.in. weryfikacji wniosków osób (...) więcej

Gmina Brusy przystąpiła do pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz  gminy (...) więcej

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza na uroczystość wręczenia Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego  "Poruszył wiatr od morza", która odbędzie się 3 listopada 2007 (...) więcej

                     „Chcę zdobyć dla Boga wiele dusz.     (...) więcej

Zapraszamy do udziału w VI Edycji Dyktanda Kaszubskiego, które odbędzie się 10 listopada 2007 r. w Sopocie. Dyktando cieszy się  zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, (...) więcej

Gmina Brusy otrzyma dotację z Kuratorium Oświaty w Gdańsku na realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach” dla 2 szkół - Gimnazjum w Brusach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana (...) więcej
2007-10-17 • Bruszanie oddali krew...

    Dnia 16 października br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbyła się AKCJA POBIERANIA KRWI.Organizatorami jej był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie (...) więcej

BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza       USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na sprzedaż (...) więcej

Dwóm uczniom z trenu Gminy Brusy przyznano Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Trafią one do Marty Gerigk  ze Szkoły podstawowej im. Jana (...) więcej

Gmina Brusy zdecydowała  się na opracowanie alternatywnego rozwiązania dla kosztownego projektu budowy odrębnego kompleksu dydaktycznego wyłącznie na potrzeby Gimnazjum w Brusach. W tym (...) więcej

„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,a nową bez ustanku zdobywa,może być nauczycielem innych.” Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest na pamiątkę uczczenia daty powołania do życia w (...) więcej

Gmina Brusy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem  EFS w Słupsku organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu „Planowanie  projektów EFS dla początkujących”,  które odbędzie (...) więcej

Od 15 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach będą obowiązywać następujące numery telefonów: więcej

15 października br. o godz. 14.00 sali bankietowej Pizzerii „Pablo” w Brusach rozpoczną się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystego (...) więcej

II Mistrzostwa Polski w ,,Kaszubską Baśkę", zostaną rozegrane 20 października 2007r. w Żukowie na Hali Sportowo - Widowiskowej, ul. Armii Krajowej 2E. Zapisy zawodników i drużyn będą (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie serdecznie zaprasza na Nadwiślańskie Spotkanie Regionalne, którego gośćmi specjalnymi będą: Dusan Pazdjerski z Serbii, slawista, (...) więcej
2007-10-12 • Malarstwo na szkle

11 października br. Chatę Kaszubską odwiedziła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Dzieci wzięły udział w warsztatach dotyczących malarstwa na szkle, prowadzonych (...) więcej

Od września w szkole Biznesu w Chojnicach trwają zajęcia pn. "Kucharz potraw regionalnych". W warsztatach uczestniczy 14 osób bezrobotnych z terenu powiatu chojnickiego. Twórcą  (...) więcej

Od 15 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach funkcjonować  będzie nowa centralka telefoniczna. W związku z tym zamienione zostaną numery z analogowych na cyfrowe, co umożliwi (...) więcej

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w sprawie awarii nawierzchni drogi na ulicy Młyńskiej w Brusach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum dwóch chojnickich firm - (...) więcej

Od początku września trwa wypłata pierwszych pieniędzy pochodzących ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, których realizacja (...) więcej

   Burmistrz Brus  informuje, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (...) więcej

Międzynarodowe Centrum Informacyjno- Konsultingowe, Kijów, Ukraina  serdecznie zaprasza na Międzynarodową Polsko-Ukraińską konferencję na temat „Polska-Ukraina: sami budujemy (...) więcej

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o., samorządowej spółki „non profit”, której misją jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw (...) więcej

W dniu 28 września br. Gminny Zarząd Oświaty w Brusach podpisał umowę na Budowę wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe w budynku: Szkoły Podstawowej w Czapiewicach i (...) więcej
2007-10-09 • Spotkanie z projektantami

Kilka dni temu odbyło się spotkanie sołtysów poszczególnych sołectw z  projektantami sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w miejscowościach: Zalesie, Lubnia, Orlik i (...) więcej

Od października br. biuro Powiatowego Urzędu Pracy mieszczące się w Urzędzie Miejskim w Brusach rozszerzyło swoją działalność. W chwili obecnej w punkcie tym, zamiast jednej osoby– jak (...) więcej

„Wspólne Oświadczenie” Kanclerza RFN oraz Premiera Rządu RP z dnia 14 listopada 1989 r. oraz Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zawarty między Rzeczpospolitą (...) więcej

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel (...) więcej

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o obowiązku wymiany starych (książeczkowych) dowodów osobistych. Pomimo, że przedłużono termin ich wymiany do 31 marca 2008 roku wydłużenie to nie jest (...) więcej

5 października 2007 roku dzieci wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Brusy walczyły z własnymi słabościami, zmęczeniem i wyczerpującym dystansem XI Biegu „Gryfa” . (...) więcej

Kobiety ciężarne z terenu gminy Brusy mogą korzystać z bezpłatnej opieki położniczo-ginekologicznej w gabinecie doktora Rafała Lipińskiego mieszczącego się w Brusach przy ul. Pocztowej 8. (...) więcej

5 października br. już po raz jedenasty w Brusach zostanie zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach Bieg „Gryfa”. W biegu tym uczestniczyć będą  dzieci (...) więcej

Gmina Brusy otrzyma z budżetu Województwa Pomorskiego dofinansowanie w ramach Programu Upowszechniania Sportu na realizację programu „Powszechna nauka pływania”. Realizacja (...) więcej

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza  Brusz dnia   2 października   2007r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brusz  dnia  2 października  2007r.     Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brusz dnia 2 października 2007r.     Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (...) więcej

1 października 2007r.odbyło się przedstawienie z okazji  "Dnia Chłopaka" w wykonaniu grupy teatralnej "(Prze)Bojówki". Sztuka miała charakter kabaretowy. Młodzi (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia (...) więcej

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w dniu 18 września 2007 r. rozpoczęło realizację Programu staży, kolejnego z komponentów projektu „Centrum Rozwoju (...) więcej

22 października 2007 roku o godz. 11.30 w Chacie Kaszubskiej odbędą się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych podczas których będzie miała  miejsce debata pt. (...) więcej

27 września 2007r.w Lubni odbyły się Gminne Biegi Przełajowe gimnazjalistów - sztafety dziewcząt i chłopców. Pogoda sprzyjała młodym biegaczom. Bezkonkurencyjne okazały się drużyny z Gimnazjum w (...) więcej

Burmistrz Brusul. Na Zaborach 1 89-632 Brusyogłasza aukcję na sprzedaż samochodu Fiat Palio Weekend o nr rejestracyjnym GCH L 543 rocznik 1999. Aukcja odbędzie się w dniu 22 października (...) więcej

Tyle jest ciekawych książek- pod takim hasłem w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się 27 września br.  apel czytelniczy w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. (...) więcej

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających  na terenie województwa pomorskiego na (...) więcej

Nowa gama przetworów produkowana w przetwórni FUNGOPOL w Brusach  - „PRZETWORY ZAPOMNIANE” (Pigwa do herbaty, Powidła z mirabelki, Żurawina z jabłkiem, Mus z owoców czarnego (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!