1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, XI edycja Biegu "Gryfa" organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach została przełożona z dnia 28 września na (...) więcej

21 września 2007 roku dzieci i młodzież z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach wzięły udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Starogardzie (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

W dniu 25 września 2007 roku w Lubni odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców i dziewcząt zorganizowane przez Szkołę Podstawowa w Lubni. Rywalizacji młodych biegaczy dopisała (...) więcej
2007-09-26 • XI edycja Biegu "Gryfa"

28 września br. już po raz jedenasty w Brusach zostanie zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach Bieg „Gryfa”. W biegu tym uczestniczyć będą  dzieci (...) więcej
2007-09-25 • Innowatorzy na start

Już po raz trzeci rusza konkurs Pomorski Lider Innowacji organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Zapraszamy: mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę na terenie (...) więcej

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach trafił nowy sprzęt. Z dotacji pochodzącej z Urzędu Miejskiego w Brusach zakupiono: - kserokopiarkę,- elektryczną maszynę do czyszczenia rur (...) więcej

23 września br. w Lubaniu odbyły się Dożynki Diecezji Pelplińskiej. Rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Prałata Mariana Szczepińskiego, Wikariusza Biskupiego i (...) więcej
2007-09-25 • Dbają o porządek

Ostatnie kilka dni cała Polska "sprzątała świat". Do akcji przyłączyła się również Szkoła Podstawowa w Zalesiu. Podczas akcji sprzątania dzieci zebrały ogromne ilości śmieci. (...) więcej

W piątek 21 września br. na  rynku Nowego Miasta w Warszawie odbyła się prezentacja kultury kaszubskiej „Nieznane Kaszuby”. Mieszkańcy naszej stolicy mogli obejrzeć (...) więcej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne. Jest to budowa ciągu pieszo-jezdnego w Brusach pomiędzy ul. 2-go Lutego a ul. Ogrodową w (...) więcej

W dniu 17 września 2007 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji “Sprzątanie Świata”.         (...) więcej

21 września br. Chatę Kaszubską odwiedziła grupa  dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Błog. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz z opiekunką. Dzieci zwiedziły wystawę prezentującą (...) więcej
2007-09-21 • Wycieczka po Kaszubach

Bytowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego organizuje 6 października 2007 roku (sobota) wycieczkę po Kaszubach. Trasa wycieczki: Bytów – Gałąźnia Mała – Słupsk – (...) więcej

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Brusach podjęli uchwalę w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej firmie „Telsat” Krzysztofa Połoma z (...) więcej

W Gimnazjum w Lubni reaktywowano Koło Młodych Twórców Ludowych. Na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela Marka Blecha  uczęszczają uczniowie gimnazjum. Poznają na nich ginące (...) więcej

Zarząd Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Brusach informuje swoich członków o Walnym  Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, które odbędzie się we wtorek 25 września br. (...) więcej

W pierwszej połowie września br. w gospodarstwie artystyczno-ekologicznym Państwa Joanny i Sławomira Mankiewicz z Męcikała odbył się  II OGÓLNOPOLSKI PLENER PLASTYCZNY (...) więcej
2007-09-17 • Sprzątali Świat

13 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata . Uczniowie klas IV-VI zadbali o las , boisko i drogi osiedlowe oraz (...) więcej
2007-09-17 • Kaszubi w Warszawie

W dniu 21 września 2007 roku w Warszawie na Rynku Nowego Miasta  odbędzie się prezentacja kultury kaszubskiej. Prezentacja ta zwana potocznie „najazdem Kaszubów na Warszawę” (...) więcej

17 września br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brusy. (...) więcej

16 września br. miały miejsce Dożynki Powiatu Chojnickiego. W tym roku ich gospodarzem była Gmina Chojnice i odbywały się one w Silnie. Obchody święta rolników i plonów rozpoczęły się (...) więcej

W poniedziałek, 17 września br. o godz. 11.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i (...) więcej

11 września br. czterdziestoosobowa grupa gimnazjalistów z Brus i Lubni wzięła udział w spotkaniu edukacyjnym pt. „Świat w kolorze nadziei” z cyklu „Zielono mi”. (...) więcej

Gmina Brusy w bieżącym roku przeznaczy około 700 tys. zł na remonty i zadania inwestycyjne w szkołach. Dotychczas zlecono już opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącego (...) więcej

12 września br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach nastąpiło otwarcie wystawy Dekalog - zbiór X przykazań autorstwa Stanisława Frymarka. Na wernisaż przybyli nie tylko mieszkańcy gminy (...) więcej

Gmina Brusy zakupiła dwa nowe przystanki autobusowe. Nowe nabytki usytuowano w Brusach przy ulicy Gdańskiej oraz w Leśnie. Ich wzór i lokalizacja zostały uzgodnione z Zarządem Osiedla Nr 2 w (...) więcej

Tym razem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny i Oddział Warszawski mają zaszczyt zaprosić wszystkich, którym bliska jest kultura Kaszub do Piwnicy Kaszubskiej w Warszawie w dniu 14 (...) więcej

Rozstrzygnięto przetarg  na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic na terenach wiejskich gminy Brusy. Wygrały w nim dwie firmy z Chojnic – jedna będzie opracowywała (...) więcej

Trwa modernizacja świetlicy wiejskiej w Małych Chełmach. Obejmuje  ona remont dachu, instalacji elektrycznej oraz wymianę pojedynczych okien. W ramach remontu zostaną również wykonane (...) więcej

Tegoroczne Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego odbyły się w Mikołajkach Pomorskich. Podczas uroczystości dożynkowych wręczono nagrody i odznaczenia wyróżniającym się osobom (...) więcej

Informujemy, że przedłużono termin ważności starych (zielonych) dowodów osobistych do 31 marca 2008 roku. Wydłużenie do 31 marca 2008 roku, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły (...) więcej

19 i 20 września odbędzie się pierwszy Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2007 – impreza łącząca prezentację oferty edukacyjnej uczelni, szkół językowych i innych instytucji (...) więcej

Od 12 września br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach można oglądać Dekalog - zbiór X przykazań autorstwa Stanisława Frymarka z Leśna. Uroczyste otwarcie tej wystawy nastąpi 12 września (...) więcej

BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza następujące przetargi na sprzedaż działek komunalnych w Lubni pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: (...) więcej
2007-09-07 • Witaj szkoło!

3 września 2007r  o godz. 8.00 uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie tradycyjnie rozpoczęli rok szkolny 2007/2008 mszą św.  Uczniom towarzyszyli licznie przybyli rodzice. Po mszy św. (...) więcej

                            O G Ł O S Z E N I E       Na (...) więcej

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że wraz z końcem 2007 roku upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych. Stare dowody tracą ważność od 1 stycznia 2008 roku i dokonanie (...) więcej

Już w najbliższych dniach zostaną  wypłacone pierwsze pieniądze ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, których realizacja (...) więcej

Kobiety ciężarne z terenu gminy Brusy mogą korzystać z bezpłatnej opieki położniczo-ginekologicznej w gabinecie doktora Rafała Lipińskiego mieszczącego się w Brusach przy ul. Pocztowej 8. (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu z radością przywitali nowy rok szkolny 2007/2008. Wszyscy spotkali się o godz. 9:30. Mowę powitalną wygłosiła p. dyrektor Bożena Rolbiecka, życząc (...) więcej

3 września nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/2008 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Po zakończeniu mszy świętej uczniowie zgromadzili się w sali (...) więcej

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje o konieczności  składania  oświadczeń przez podmioty działające na rynku pasz na terenie powiatu o spełnieniu przez nich (...) więcej

Po raz piąty Stowarzyszenie Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale, Ochotnicza Straż Pożarna oraz  Gmina Brusy zorganizowali w Męcikle  Festyn Grzybowy. Tradycyjnie odbył się on na (...) więcej

Zaborskie Dożynki Gminne zakończyły cykl tegorocznych imprez plenerowych w gminie Brusy. Sołtysi przygotowali w tym roku wspaniały korowód pojazdów dożynkowych, który - zanim trafił na plac (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!