1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Urząd Miejski w Brusach wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego organizuje w dniu 28 września br. (piątek) wyjazd autokarowy na Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów (...) więcej

    2 września br. odbędą się w Brusach Zaborskie Dożynki Gminne, które rozpocznie uroczysta Msza św. o godz. 11.00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Po mszy (...) więcej

Drużyna Klubu Sportowego „SOKÓŁ” Lubnia w niedzielę wieczorem wróciła z turnieju piłkarskiego w Berlinie. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Oprócz drużyny z Lubni (...) więcej

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)   BURMISTRZ BRUS z siedzibą w Brusach, ul. Na (...) więcej

 Stowarzyszenie Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale,i OSP Męcikał i Burmistrz Brus zapraszają na V Festyn Grzybowy. Festyn odbędzie się 1 września o godzinie 16.00 na Półwyspie w (...) więcej
2007-08-28 • OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Brusz dnia 28 sierpnia 2007r. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomosciami (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 (...) więcej

W niedzielę 26 sierpnia br. odbyły się Igrzyska Plażowe w Czernicy. Pomimo niezbyt sprzyjającej sportom wodnym  pogody impreza cieszyła się znacznym (...) więcej

    Gmina Brusy planuje opracować dokumentację projektową budowy ulic w miejscowościach: Męcikał, Leśno i Czyczkowy. Na przełomie lipca i siepnia tego roku ogłoszony był (...) więcej

    W tym miesiącu zakończono prace związane z modernizacją ulicy Wincentego Witosa w Brusach. Polegały one na utwardzeniu i zagęszczeniu podłoża na odcinku 80 m kostką betonową (...) więcej

     Teren przy Stadionie Miejskim w Brusach utwardzono kostką betonową typu „Polbruk”,  wyznaczając miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Jednocześnie (...) więcej

    W lipcu br. zakończono prace wokół pomnika Jana Karnowskiego w Brusach, mające na celu jego renowację, a także poprawienie estetyki tego miejsca. W pierwszej kolejności (...) więcej

Po udanych występach w Amsterdamie Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia 25 sierpnia br.  weźmie udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim „Pulmo Negro Cup 2007” (...) więcej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Brusy na IGRZYSKA PLAŻOWE  W CZERNICY– ZAKOŃCZENIE LATA. Igrzyska odbędą się w niedzielę 26 sierpnia o godz. 14.00 na kąpielisku gminnym w (...) więcej

Rada Sołecka w Czyczkowach, Stowarzyszenie Wsi Czyczkowy „Zaboracy” oraz Burmistrz Brus zapraszają do udziału w Letnim Festynie Wiejskim w Czyczkowach. W programie mecz piłki nożnej (...) więcej

19 sierpnia br. kosobudzcy rolnicy obchodzili swoje święto. O godzinie 11.00  w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach odbyła się uroczysta Msza Św. będąca formą (...) więcej

Dnia 19 sierpnia 2007 roku odbyło się Święto Powiatu Chojnickiego. Tegorocznym Gospodarzem imprezy był Czersk.Wszystko rozpoczęło się od wręczenia przez wojewodę pomorskiego Piotra (...) więcej

Dobre tradycje wymagają pielęgnowania. Tak jest i w przypadku organizowanego – po dłuższej przerwie – przez redakcję „Pomeranii” konkursu „Lato na Kaszubach i (...) więcej
2007-08-10 • OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Wolontariat studencki jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Głównym elementem Programu są (...) więcej
2007-08-07 • Żniwa w gminie Brusy

W końcu zawitała do nas słoneczna pogoda. Od kilku dni na polach gminy Brusy widać duży ruch. Kombajny, snopowiązałki, prasy do słomy i ludzie uwijający się w upale – jednym słowem żniwa. (...) więcej

W sobotę, 4 sierpnia br. odbyło się X jubileuszowe Pieczenie Chleba w Widnie. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród mieszkańców jak i licznie (...) więcej

Na ukończeniu są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Leśnie. Do wykonania pozostały przyłącza oraz naprawa nawierzchni dróg. Inwestycja obejmowała budowę kolektora (...) więcej
2007-08-06 • Tydzień w górach...

Pierwszy tydzień lipca grupa uczniów ze SP w Męcikale spędziła w górach. Dla wielu uczestników wyjazdu był to pierwszy wyjazd w góry, a dla niektórych nawet z domu – na tak długi czas! (...) więcej

Burmistrz Brusul. Na Zaborach 189- 632 Brusy     Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) (...) więcej

UWAGA! Wydłużamy pracę biura dowodów osobistych Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że wraz z końcem 2007 roku upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych. Stare dowody (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!