1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINYBURMISTRZA BRUS W związku ze zbliżającą się 63, rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, dla uczczenia pamięci tego wydarzenia, w dniu 1 sierpnia br. o (...) więcej
2007-07-31 • Ogłoszenie

Burmistrz Brus     działając na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. (...) więcej

Już od 10 lat w miesiącu sierpniu każdego roku organizowana jest przez Urząd Miejski w Brusach impreza pn.: ”Pieczenie Chleba” w miejscowości Widno. Każdy z przybywających gości ma (...) więcej

Tutejszy organ podatkowy otrzymał z Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Chojnicach wykaz zmian danych ewidencyjnych dla miasta Brusy. Zmiana ta dotyczy zmiany rodzaju (...) więcej

        Przypominamy,  że z końcem 2007 roku upływa termin wymiany wszystkich książeczkowych dowodów osobistych. Stare dowody tracą ważność z dniem 1 stycznia (...) więcej

24 lipca  br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach miało miejsce uroczyste spotkanie Dyrektora XIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru  "Dni Kultury Kaszubskiej" (...) więcej

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Kaszuby tu spełniają  się marzenia”, którego tematem jest : kaszubskie krajobrazy, przyroda, architektura, (...) więcej
2007-07-23 • Ponownie mianowani...

    20 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej w Kosobudach, Szkoły Podstawowej w (...) więcej
2007-07-23 • Obwieszczenie

Burmistrz Brus     działając na podstawie art. 32 ust. 1i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 (...) więcej

22 lipca br. na boisku sportowym w Kosobudach odbył się turniej sportowy podczas którego nastąpiło oficjalne podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej – wiosna 2007. Burmistrz Brus wręczył (...) więcej

W związku z tragicznym wypadkiem  polskich pielgrzymów powracających z sanktuarium w La Salette i ogłoszeniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej żałoby narodowej władze (...) więcej

21 lipca br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Lubni odbył się V Turniej Czterech Sołectw. Tradycyjnie rozpoczął się on rozgrywkami piłki nożnej. Mecze te rozgrywane były pomiędzy (...) więcej

Dnia 12 lipca br. w siedzibie firmy „FUNGOPOL” w Brusach przy ulicy Chełmowskiej 17 odbyło się spotkanie Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. W (...) więcej

Ostatni weekend lipca będzie świętem Kaszubów. Kilka tysięcy ludzi wśród nich działacze Zrzeszenia, samorządowcy, mieszkańcy Pomorza a nawet turyści 28 lipca przyjadą do Brus, aby przez świetną (...) więcej
2007-07-20 • Podsumowanie Gminnej Ligi

    22 lipca br. na boisku sportowym w Kosobudach  odbędzie się Turniej Piłkarski podczas którego nastąpi podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej sezon – wiosna 2007. (...) więcej

21 lipca 2007 roku o godz. 14.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lubni rozpocznie się tradycyjny Turniej Czterech Sołectw. Wezmą w nim udział reprezentanci sołectw Lubnia, (...) więcej

19 lipca br. w Brusach przeprowadzono  AKCJĘ POBORU KRWI. Chętni mogli oddawać krew w Domu Strażaka w Brusach mieszczącym się przy ul. Gdańskiej.  W trakcie całej akcji, trwającej (...) więcej

    Od 12 czerwca br. trwają prace komisji przetargowej powołanej przez Burmistrza Brus w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (...) więcej

 Trwają prace związane z modernizacją odcinka ulicy Wincentego Witosa w Brusach. Zakres zadania obejmuje utwardzenie ok. 80 mb nawierzchni ulicy kostką betonową typu ,,Polbruk”. (...) więcej

PROTOKÓŁz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Protokół sporządzono w dniu 10 lipca (...) więcej

15 lipca 2007 r. przez teren gminy Brusy przejechał wyścig kolarski „POMORSKI CLASSIC - Szlakiem Kaszubskiego Pierścienia”. Zawodnicy wystartowali z Kościerzyny o godz. 8.30, (...) więcej

Dnia 8 lipca br. rozegrano ostatni mecz Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Wynik:    *  Brda Męcikał - Sokół Lubnia         1   :   (...) więcej

W niedzielę 15 lipca 2007 r. odbędzie się wyścig kolarski „POMORSKI CLASSIC - Szlakiem Kaszubskiego Pierścienia”. Zawodnicy wystartują z Kościerzyny o godz. 8.30, następnie przejadą (...) więcej

W Brusach w Domu Strażaka przy ul. Gdańskiej 3a w dniu 19 lipca 2007 r. od godz.9ºº odbędzie się AKCJA POBIERANIA KRWI.Wszystkich chętnych zapraszamy do oddania krwi. Prosimy o (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej
2007-07-13 • Spotkanie z pracodawcami

11 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie przedsiębiorców z terenu gmin Brusy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach Panem Wojciechem Adamowiczem oraz (...) więcej

Informujemy, że Szpital Specjalistyczny w Chojnicach jest realizatorem „Programu profilaktyki raka gruczołu krokowego”. Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności raka (...) więcej

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Brusach podjęli uchwałę w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki o powierzchni prawie 1600m2 pod nową siedzibę Posterunku Policji w (...) więcej

W tym roku uczestników Zjazdu przywiezie pociąg Transcassubia, który wyruszy z Helu o godz. 4:54. W drogę powrotną z Brus do Helu, pociągiem Transcassubia, będzie można wyruszyć o 19:17. (...) więcej

Dobiegają końca prace związane z modernizacją drogi Kosobudy-Broda-Rudziny. Roboty obejmują odcinek 2,6 km i stanowią II etap realizacji zadania. Na 2008 rok do realizacji przewidziano odcinek (...) więcej
2007-07-09 • Pielgrzymi w gminie Brusy

Tradycyjnie, jak co roku, na przełomie lipca i sierpnia przez gminę Brusy będzie prowadziła trasa Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasna Górę. Na terenie województwa pomorskiego (...) więcej

więcej

   Gmina Brusy przystąpiła do zagospodarowania terenu wokół pomnika Jana Karnowskiego w Brusach. W wyniku realizacji zadania pomnik zyska nowy wizerunek. Usprawniona zostanie (...) więcej

Wobec niedopasowania kwalifikacji osób bezrobotnych do wymogów lokalnego rynku pracy  Burmistrz Brus wspólnie z  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach zaprasza  (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej
2007-07-05 • Rowerem po gminie

Samorządy powiatu Chojnickiego przygotowują się do utworzenia projektu tras rowerowych na terenie powiatu.Na terenie gminy Brusy prioryterem jest przebieg przez miejscowości Drzewicz – (...) więcej
2007-07-04 • Burmistrz Brus informuje

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Brus informuje, że dnia 9 lipca 2007r. o godz. 16:00w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach, odbędzie się spotkanie mieszkańców projektowanych ulic w Brusach z (...) więcej

Dnia 1 lipca br. rozegrano ósmą kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Mecz rozegrany został na boisku w Zalesiu.Wynik:    * Speed Główczewice - Brda Męcikał (...) więcej

Na ostatniej sesji, która odbyła się 3 lipca br. radni Rady Miejskiej w Brusach jednogłośnie przyjęli Gminny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.Program ten pozwala na (...) więcej

  Wczoraj, 3 lipca br. Wojewoda Pomorski Piotr Karczewski odznaczył czterech mieszkańców gminy Brusy Złotymi Krzyżami Zasługi nadanymi im przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. To (...) więcej

  Z dniem 9 lipca 2007 roku funkcję Zastępcy Burmistrza Brus obejmie Pan Krzysztof Gierszewski. Zastępca ma 30 lat; pochodzi z Czarniża, a od roku mieszka w Brusach.Pan Krzysztof ukończył (...) więcej

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej. W trakcie jej trwania radni podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizacje (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Brusy na IGRZYSKA PLAŻOWE. Igrzyska odbędą się w niedzielę 8 lipca br. o godz. 14.00 na kąpielisku gminnym w Czernicy. W programie: • (...) więcej

  W dniu 3 lipca br. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Brusach ( sala nr 1) nastąpi uroczyste wręczenie Złotych Krzyży Zasługi 4 mieszkańcom Gminy Brusy, nadanych przez Prezydenta RP. To (...) więcej

W dniach 30 czerwca i 1 lipca na terenie Gminy Brusy odbył się Festyn Archeologiczny. Na dwa dni polana w okolicy Kamiennych Kręgów w Leśnie zamieniła się w siedlisko Wikingów i Gotów. (...) więcej

  W dniach 23 i 24 czerwca br. w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce. Udział  w nich brał mieszkaniec Gminy Brusy – Albin Kiedrowski. Podczas (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!