1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach gościli przedstawiciele Powiatu Chojnickiego: Starosta Chojnicki Stanisław Skaja, Wicestarosta Marek Szczepański oraz Członek Zarządu Powiatu (...) więcej

3 maja br., w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach odbędzie się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył (...) więcej
2007-04-30 • Dzień Ziemi w Leśnie

Dnia 28 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obchodziła Światowy Dzień Ziemi. Imprezę przygotowały panie: Jolanta Orzłowska, Bernadeta Hoffmann i Iwona (...) więcej

Dnia 28.04.2007r. w Gimnazjum w Lubni odbywały się obchody Dnia Ziemi. W ramach tego ekologicznego święta, młodzież zajmowała się sprzątaniem okolicy (terenu wokół szkoły i pobliskiego lasu), (...) więcej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach burmistrz Witold Ossowski uzyskał poparcie wszystkich radnych za gospodarowanie  gminą w minionym roku. Taka decyzja jest nie tylko (...) więcej
2007-04-30 • Pielgrzymi wrócili...

Wzruszeni, szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili z Rzymu pielgrzymi z gminy Brusy. Dziesięciodniową pielgrzymkę zorganizowała Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach, a przyłączyły się (...) więcej

    Na V sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 26 kwietnia br. radni przyjęli wszystkie zaproponowane uchwały niemal jednogłośnie. Jedną z nich była uchwała w sprawie (...) więcej

    W Gdyni Orłowie podsumowano konkurs plastyczny „Wypłyń na głębię”. Impreza ta zorganizowana została przez Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie we współpracy (...) więcej

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mecikale przystąpiły do  III Ogólnopolskiego Konkursu CZYSTY LAS pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.W ramach konkursu 26.04.2007 r. we (...) więcej
2007-04-27 • Czas na Brusy Jaglie...

Już od marca w gminie Brusy trwa równanie dróg gminnych. W gminie pracują dwie równiarki, które łącznie mają wyrównać ponad 212 km gminnych dróg gruntowych. Wczoraj równiarka pracowała na (...) więcej

26 kwietnia 2007 roku  w w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym odbył się XXXVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodno mowa". Konkurs przeprowadzony (...) więcej

W dniu 26 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach mieli możliwość obejrzenia jednej z najsłynniejszych baśni J. Ch. Andersena "Calineczka", (...) więcej

26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyło się przedstawienie teatralne dla dzieci. Artyści krakowskiej grupy "ART-RE" przedstawili baśń pt. "Calineczka". Uczniowie z (...) więcej

         Dnia 25 kwietnia 2007r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie aktywnie rozpoczęli obchody Dnia Ziemi. (...) więcej

    18 uczniów z miasta i gminy Brusy wzięło udział w konkursie matematycznym dla klas V i VI. Odbył się on 25 kwietnia 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. (...) więcej

25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się koncert muzyczny dla dzieci z okazji Konstytucji 3 Maja pt. "Przeboje Mistrzów Muzyki Polskiej" wykonany przez Agencję Artystyczną (...) więcej

20 kwietna 2007 roku w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się apel z okazji Dnia Ziemi ”Nasza Ziemia jest ogromnalecz przyroda nieprzytomna.Ginie fauna, ginie flora,piękna Ziemia, ale (...) więcej

20  kwietnia  br. w  Sali  Czerwonej  Pałacu  Działyńskich  w  Poznaniu  wręczono  certyfikaty  godła "NAJLEPSZE  W  (...) więcej
2007-04-25 • Pieszo, z modlitwą

Dla wielu Kaszubów i Pomorzan jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była XXV Jubileuszowa Pielgrzymka Kaszubska. Kilkuset pątników przemierzyło w niej nie tylko zwyczajową trasę z (...) więcej

Burmistrz Brus informuje mieszkanki miasta i gminy Brusy o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Badania odbędą się w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.Z badań (...) więcej

    W dniu 24 kwietnia 179 uczniów Gimnazjum w Brusach przystąpiło do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie klas III pisali egzamin z części humanistycznej w 5 (...) więcej

    Jak co roku Światowy Dzień Ziemi jest okazją do podsumowania działań ekologicznych realizowanych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. W tym roku po raz kolejny (...) więcej

        W poniedziałek, 23 kwietnia 2007r.w naszej szkole miała miejsce aktywna nauka zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowana do uczniów klas pierwszych i (...) więcej

26 kwietnia 2007 roku o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji i (...) więcej

    Dnia 23 kwietnia bieżącego roku Chatę Kaszubską odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swoją (...) więcej

20 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach  odbył się IV Zaborski Konkurs o „Złote Kocanki Piaskowe”. Organizatorem tego konkursu był Zespół Szkół (...) więcej

20 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z dyrektorem Firmy ELJOT z Gdańska – panem Leszkiem Jarosz umowę na opracowanie projektu budowy sieci (...) więcej

    W dniu 17 kwietnia 2007 r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się II Konkurs matematyczno-ortograficzny.Tegorocznym ortograficznym zmaganiom przyświecała „Bajka o (...) więcej

Dnia 19 kwietnia 2007r.w Gimnazjum w Lubni odbył się IX Turniej Piłkarski  "Coca - Cola Cup" 2007. Wśród rywalizujących drużyn wystąpiły zespoły z gimnazjów w Chojnicach, Karsinie (...) więcej

17 kwietnia 2007r. w Szkole Podstawowej w Męcikale odbył się dla dzieci koncert pt. "PRZEBOJE MISTRZÓW MUZYKI POLSKIEJ" w wykonanu Agencji Artystycznej VIOL-ART. Pan Bolibok (...) więcej

20 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach  odbędzie się IV Zaborski Konkurs Ekologiczny o Złote Kocanki Piaskowe. Rozpoczęcie – godz. 10.00. Organizatorem konkursu (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Lubni odbył się 18 kwietnia 2007 roku IX Turniej Coca-Coli Cup, w którym uczestniczyły szkoły podstawowe z Lubni, Brus, Czyczków i Dziemian. Każda ze szkół zagrała ze sobą (...) więcej

26 kwietnia 2007 roku o godz.11.00 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach-Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego /hol szkoły - II piętro/ odbędą się eliminacje XXXVI konkursu (...) więcej
2007-04-19 • Kaszubi w PRL

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w GdańskuPrezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają na konferencję Kaszubi w PRL. Konferencja poświęcona inwigilacji ruchu kaszubskiego (...) więcej

24 kwietnia 2007 r. w godzinach od 10:00 - 14:00 w Hali Widowiskowo - Sportowej Parku Wodnego w Chojnicach przy ul. H. Wagnera 1  odbędą się III Powiatowe Targi Pracy. Organizator (...) więcej

        Medale, dyplomy i nagrody książkowe przywiozła czwórka uczniów Gimnazjum w Brusach z III Powiatowego Konkursu „Matematyczno – Przyrodniczy (...) więcej

15 kwietnia 2007 r. w Gimnazjum w Brusach przeprowadzone zostały II Miejskie Drużynowe i Indywidualne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Indywidualnie miejsca zajęli: I miejsce  (...) więcej
2007-04-18 • Z pielgrzymką do Rzymu

Dnia 14 kwietnia br. wierni z Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach wyruszyli na dziewięciodniową pielgrzymkę do Włoch. W trakcie pielgrzymki odwiedzą m.in. grób (...) więcej

Wczoraj w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prezentującej  prace pochodzące z  I Ogólnopolskiego Pleneru malarsko-rzeźbiarsko-fotograficznego, (...) więcej

16 kwietnia br. nowy dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach – Jacek Bruski rozpoczął swoją pracę w bruskim magistracie.Przypomnijmy!30 marca br. zakończono, ogłoszony przez Burmistrza (...) więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach uczestniczy w realizacji unijnego programu PEAD. Od stycznia 2007roku  Bruski MGOPS otrzymał do rozdysponowania 3600 kg mąki (...) więcej

29 kwietnia br. w Konarzynach odbędzie się II Dzień Kaszubski. Organizatorem imprezy jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/ Konarzyny. PROGRAM: 14:00 Msza Św. Kaszubska w kościele pw. (...) więcej
2007-04-17 • Dziś otwarcie wystawy

Dzisiaj, 17 kwietnia o godz. 17.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach nastąpi otwarcie wystawy prezentującej  prace pochodzące z  I Ogólnopolskiego Pleneru (...) więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSOBUDACHZAPRASZA uczniów klas V-VIdo udziału w “MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE PRZYRODNICZYM- RAMBIT PRZYRODNICZY”Pod hasłem „Tobie została powierzona (...) więcej

VI Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus odbył się w sobotę 14 kwietnia 2007r. w sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w  Brusach. Do rywalizacji stanęło aż 51 szachistów (...) więcej

Już od marca w gminie Brusy trwa równanie dróg gminnych. W gminie pracują dwie równiarki, które łącznie mają wyrównać ponad 212 km gminnych dróg gruntowych. Dotychczas całkowicie wyrównano drogi (...) więcej

Dnia 12 kwietnia 2007 roku, 105 uczniów kolejnego rocznika szóstoklasistów przystąpiło do ponadprzedmiotowego sprawdzianu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole podstawowej. Piszący (...) więcej

 14 kwietnia 2007 o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się VI Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Turniej przeprowadzony zostanie systemem (...) więcej

Duży sukces  odnieśli  młodzi plastycy z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  w Lubni prowadzeni przez  Marka Blecha. W XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (...) więcej

W dniach 27-29 kwietnia 2007 roku w Hali Widowiskowo Sportowej Centrum Parku Wodnego w Chojnicach odbędą się  impreza pn. „Bałtyckie Spotkania i Targi – Piękno, Zdrowie i (...) więcej

Na ukończeniu są wiosenne prace porządkowe na terenie gminy Brusy. Do głównych zadań ekipy sprzątającej należy uprzątnięcie piasku z ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i dosadzanie (...) więcej

Gmina Brusy przygotowuje Gminny Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Brusy. Założenia programu to przede (...) więcej

       W środę 4 kwietnia w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku odbyło się wręczenie Zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W (...) więcej
2007-04-11 • Wakaty obsadzone

30 marca br. zakończono, ogłoszony przez Burmistrza Brus na początku tego miesiąca, konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach. Do konkursu zgłosiły się łącznie 2 (...) więcej

    We wtorek 17 kwietnia o godz. 17.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się otwarcie wystawy prezentującej  prace pochodzące z  I Ogólnopolskiego (...) więcej
2007-04-10 • Rusz się człowieku!

4 kwietnia 2007 r. w Gimnazjum w Brusach odbył się finał akcji „Rusz się człowieku”. Organizatorem i opiekunem zawodów jest p. Stanisław Lubiński.Do rozgrywek finałowych przeszły 4 (...) więcej

Wczoraj w  Brusach obradowali Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli. W trakcie ponad 3 – godzinnego spotkania podsumowano przebieg zebrań sołeckich, zakończonych niedawno w gminie (...) więcej

OGŁOSZENIE W nawiązaniu do przeprowadzonej w ubiegłym roku akcji ewidencjonowania materiałów zawierających azbest informuję, że na terenie Gminy Brusy do tej pory zebrano informacje na temat (...) więcej

OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 13 września 1996r. (jednolity tekst: Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) informuję, że Urząd Miejski w Brusach ma (...) więcej

Już tradycyjnie, jak się to dzieje od kilku lat w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubni uczniowie pod kierunkiem nauczyciela Marka Blecha wypłatają palmy wielkanocne. Również w tym roku było na (...) więcej

4 kwietnia br. - ostatniego dnia zajęć szkolnych  przed świętami w Szkole Podstawowej w Męcikale nauczyciele wraz z rodzicami zorganizowali dla wszystkich dzieci tradycyjne śniadanie (...) więcej

Wczoraj, 3 kwietnia 2007 roku o godz. 12.00  w Restauracji „Sukiennice” odbyła się organizowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego oraz Starostwo Powiatowe w Chojnicach (...) więcej

Dnia 2 kwietnia  2007 roku w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Szkolny Konkurs Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mowa”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów z (...) więcej
2007-04-04 • Misterium w Lubni

Wielkanoc Jonatana – Misterium Paschalne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubni. Inscenizacja przedstawia rozgoryczenie chłopca o imieniu Jonatan, który wierzył i (...) więcej

W dniu dzisiejszym uczniów SP w Zalesiu odwiedził niecodzienny gość - był to tradycyjny Zając Wielkanocny. Zostawił dzieciom słodkie niespodzianki. Uczniowie szukali gniazdek ze słodyczami w (...) więcej

Uczniowie klasy Ia i Id Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach od listopada 2006 r. do marca 2007 r. realizowali program promocji zdrowego uzębienia – „Śnieżnobiały (...) więcej

Dzisiaj, 4 kwietnia 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Brusach o godz. 10.00 odbędzie się narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli.W trakcie spotkania Burmistrz Brus Witold Ossowski m.in. (...) więcej

2 kwietnia odbył się w Gimnazjum w Brusach apel upamiętniający 2 rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczniowie bruskiej szkoły przygotowali pod kierunkiem nauczycieli Anny (...) więcej

Wierszem i piosenką uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach upamiętnili drugą rocznicę śmierci Swojego Patrona. Społeczność uczniowska wraz z wychowawcami wzięła udział (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza  Brusz  dnia  2  kwietnia   2007r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm.) BURMISTRZ  (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm.) BURMISTRZ  (...) więcej

W II rocznicę śmierci Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się apel okolicznościowy poświęcony pamięci Ojca Świętego. Uczniowie wspominali sylwetkę Wielkiego Polaka oraz wspólnie (...) więcej

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach uczcili drugą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II apelem i drogą krzyżową w Kalwarii Wielewskiej. więcej
2007-04-03 • Gminny Konkurs Poetycki

29 marca br. odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Poetyckiego. Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie spotkali się w Szkole Podstawowej w Kosobudach, gdzie przy akompaniamencie muzyki (...) więcej

W drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach spotkali się na uroczystym apelu.Pani dyrektor Ewa Rokita przypomniała uczniom, (...) więcej

W II rocznicę śmierci Jana Pawła II mieszkańcy Męcikała spotkali się na wieczornej modlitwie przy figurce Matki Boskiej Fatimskiej. Wieczorne czuwanie rozpoczęło się już o godz. 20.50 (...) więcej

    Dnia 31 marca br. w sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach odbyły się Gminne Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.” Młodzież (...) więcej
2007-04-02 • Brusy pamiętają...


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!