1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dobiegają końca, odbywające sie na terenie gminy Brusy od poczatku lutego br. zebrania sołeckie. Wybory w kolejnych miejscowościach ukształtowały następujący skład rad sołeckich:Sołectwo (...) więcej
2007-02-28 • Zimowe zajęcia

W czasie ferii zimowych w Gimnazjum w Lubni odbywały się zajęcia umożliwiające młodzieży aktywne wykorzystanie czasu wolnego. Uczniowie pod opieką dyżurujących nauczycieli korzystali z zajęć: w (...) więcej

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Uczy  bardziej być niż mieć. To wolny wybór pomagania innym, który pomaga też tym, (...) więcej

        W pierwszym tygodniu ferii tj 12.02. do 16.02. 07r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się  zajęcia dla chętnych uczniów.W czasie tych zajęć (...) więcej

        Jedną z ofert ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kosobudach była możliwość wyjazdu na zajęcia przyrodnicze do siedziby Parku Narodowego (...) więcej

 25 lutego 2007r. w sali PMDK Brusy  rozegrany zostało XII Grand Prix Pomorsko-Kaszubskiej Ligi "Baśki" - Mistrzostwa Miasta Brusy o Puchar Burmistrza Brus. Patronat (...) więcej

    Podczas ferii zimowych 2007 r. zawodnicy rozegrali  trzy turnieje: w Męcikale, Lubni i Leśnie.Łącznie w zawodach wystartowało 38 zawodników w trzech kategoriach (...) więcej

    Kolejne spotkanie nauczycieli regionalistów odbędzie się w najbliższy czwartek, 1 marca o godzinie 16.00 w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, nie zaś - jak to było (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E     Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) (...) więcej

W środę, 21 lutego br. dzieci uczestniczące w zajęciach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach z okazji  ferii zimowych, odwiedził niecodzienny gość. W ramach (...) więcej

Zarząd Koła Terenowego w Brusach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaplanował w tym roku wiele atrakcji dla bruskich Seniorów . W 2007 roku członkowie i sympatycy Koła (...) więcej

Od 19 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbywają się, z okazji trwających ferii zimowych, zajęcia z najmłodszymi dziećmi.  Spotkania te odbywają się w ramach programu (...) więcej

Na sali gimnastycznej SP w Lubni odbył się 19 lutego 2007r. II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego w ramach Grand Prix Brus. W turnieju startowało 22 (...) więcej

15 lutego br  w Gimnazjum w Brusach zostały przeprowadzone  eliminacje w piłce halowej do Ogólnopolskiej  akcji „Rusz się Człowieku”. Do eliminacji zgłosiło się 11 (...) więcej

W sobotę, 17 lutego w kręgielni Mistral w Chojnicach odbył się Bal Sportowca zorganizowany przez tygodnik „Czas Chojnic”. Impreza ta była jednocześnie zakończeniem czwartego już (...) więcej

18 lutego 2007 roku przeprowadzone zostały w Brusach I Indywidualne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej  dla sołtysów, radnych i pracowników  Urzędu Miejskiego. Zawody, choć (...) więcej
2007-02-16 • Zimowisko w Męcikale

Od poniedziałku - 12 lutego 2007 r. do piątku - 16 lutego 2007r. w Szkole Podstawowej w Męcikale trwało zimowisko dla najmłodszych dzieci. Propozycja spędzenia woleno czasu właśnie w ten (...) więcej

25 lutego br. w Brusach od godz. 13.00 Burmistrz Brus zaprasza do udziału w XII Grand Prix Pomorsko - Kaszubskiej Ligi ,,Baśki” - Mistrzostwach Miasta i Gminy Brusy o Puchar Burmistrza (...) więcej

18 lutego br.  po raz kolejny spotkają się miłośnicy strzelectwa. Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju wspólnie z Burmistrzem Brus organizuje w tym dniu I Zawody Strzeleckie z broni (...) więcej

Od początku lutego br. na terenie gminy Brusy trwają  zebrania wiejskie wyborcze, gdzie mieszkańcy wybierają sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Na każdym z zebrań sołeckich są poruszane (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza wszystkie dzieci szkół podstawowych na miłe spędzenie wolnego czasu na feriach zimowych. W programie akcji „Feriada 2007” odbędą się (...) więcej

 W dniu 14 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Mecikale  odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brus w ramach Grand Prix Brus. W turnieju łącznie startowało 21 (...) więcej
2007-02-15 • Walentynki w Kosobudach

Walentynkowe wyrazy sympatii zapanowały w Szkole Podstawowej Kosobudy w ostatnim dniu szkoły przed feriami. Łatwiej powiedzieć „lubię cię” , kiedy bawi się cała szkoła. (...) więcej

14 lutego br. z roboczą wizytą gościł w gminie Brusy Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotr Stanke. Wizyta (...) więcej

W piątek 9 lutego 2007r. w Gimnazjum w Brusach odbył się apel podsumowujący pracę szkoły w I semestrze roku szkolnego 2006/07. Dyrektor szkoły Tomasz Rogala przedstawił wyniki klas pod względem (...) więcej

Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez radnych Rady Miejskiej w Brusach budżetu na 2007 rok nastąpiło w Urzędzie Miejskim w Brusach podpisanie umowy pomiędzy firmą Ekomel z Chojnic a Gminą Brusy. (...) więcej

W dniach 7 i 8 lutego 2007r. w Gimnazjum w Brusach odbył się szkolny turniej siatkówki dziewcząt i chłopców o puchar dyrektora szkoły. W turnieju uczestniczyły reprezentacje wszystkich (...) więcej
2007-02-13 • Zebrania sołeckie

Od początku lutego br. w gminie Brusy trwają zebrania sołeckie. Dotychczas odbyły się one już w  Zalesiu, Leśnie, Czyczkowach, Kosobudach, Brusach Jagliach oraz w miejscowości Brusy (...) więcej

Dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach pojechały do lasu w Leśnictwie Okręglik, by pomóc zwierzętom w przetrwaniu zimowego okresu. Grupy „motyle” i „Zuchy” wraz z (...) więcej

Burmistrz Brus,  Stowarzyszenie Ziemia Zaborska w Leśnie oraz gospodarze poszczególnych miejscowości, w których odbywać się będą rozgrywki w ramach Grand Prix Brus w Tenisie Stołowym o (...) więcej
2007-02-13 • Nowa Sekretarz Gminy

W poniedziałek pracownicy Urzędu Miejskiego w Brusach poznali nową Sekretarz Gminy Mariolę Rodzeń. Podczas spotkania opowiedziała ona o rozwiązaniach, które jako osoba odpowiedzialna m.in. za (...) więcej
2007-02-13 • Siatkówka na żywo

3 lutego 2007 r. uczniowie Gimnazjum w Brusach w ramach SKS-ów z siatkówki wybrali się do Bydgoszczy na mecz Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet. Mecz rozgrywały między sobą drużyny- Centrostal Focus (...) więcej

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca (...) więcej

W sobotę,  24 lutego 2007 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach godz. 18.00 odbędą się III Bruskie Spotkania z Muzyką Kameralną.  Program: (...) więcej

W środę, 7 lutego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego spotkały się dzieci klas O – III, ich wychowawcy oraz rodzice na corocznym karnawałowym balu przebierańców. Kostiumy (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach Dzieci z klasy Ia, Ic i kl Id wraz ze swoimi wychowawcami oraz opiekunami wybrały się na koncert Majki Jażowskiej.  Artystka już (...) więcej

9 lutego 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się przedstawienie dotyczące,,Bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych”. Uczniowie klasy II a przygotowali pięć scenek (...) więcej

Chociaż " Walentynki" przed nami to Walenty już odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Leśnie. Miłe i słodkie życzenia trafiły do każdego  przynosząc wiele radości. więcej

12 lutego br.  w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie w trakcie którego podsumowano wyniki IV edycji konkursu Burmistrza Brus na „Najładniej udekorowaną posesję przed (...) więcej
2007-02-09 • FERIE ZIMOWE W PMDK

Program zajęćPowiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusachw czasie ferii zimowych od 10 lutego do 22 lutego 2007 roku    Sobota 10 lutego 2007 roku. 10.00 – Turniej (...) więcej
2007-02-09 • Teatrzyk i ortografia

 O tym, że warto i trzeba uczyć się ortografii przekonali się dziś uczniowie z Leśna i Przymuszewa .Uczestnicząc w teatrzyku  mogli sprawdzić swoje umiejętności poprawnego pisania , (...) więcej

8 lutego 2007 r. w Szkole Podstawowej w Męcikale zorganizowano bal przebierańców  dla dzieci. Organizatorem balu był samorząd uczniowski.Oprawę muzyczną zapewnił Pan .plMirosław (...) więcej

Na balu przebierańców w Zalesiu nie zabrakło ciekawych postaci. Dzieci klas "0"-III przebrały się za księżniczki, Zorro, diabełki i wiele innych ciekawych postaci.   (...) więcej

Na ostatniej sesji, która odbyła się 8 lutego br. radni Rady Miejskiej w Brusach przyjęli zaproponowany przez Burmistrza Brus projekt budżetu. Z nowo uchwalonego budżetu wynika, że w 2007 roku (...) więcej

W  dniu 7 lutego 2007 roku w stołówce szkolnej w godzinach 15.00 – 19.00 odbyła  się dyskoteka dla  uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Głównym przesłaniem, które (...) więcej

Na ostatniej sesji bruscy radni nie tylko uchwalili budżet na 2007 rok, ale także przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. (...) więcej

Komisja konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, dokonała wyboru. Na posiedzeniu w dniu 7 lutego br. po zapoznaniu (...) więcej

 W dniu 3 lutego br. w Brusach odbył się „Bal karnawałowy” dla 120 dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu miasta i gminy Brusy. W spotkaniu (...) więcej

W  sobotę 3 lutego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano ostatnią rundę spotkań w ramach VIII Halowej Ligi Piłki nożnej o Puchar Burmistrza Brus. W (...) więcej

Dnia 2 lutego 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach obył się uroczysty apel z okazji upamiętnienia 87 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez miasto Brusy.O godz. 8.45 (...) więcej

W środę - 31 stycznia 2007 roku i w piątek - 2 lutego 20007 roku w Szkole Podstawowej w Męcikale uczniowie uczestniczyli w nieco innych zajęciach niż zazwyczaj. Środa została dniem poświęconym (...) więcej
2007-02-02 • Dyskoteka dla Mietka

W środę 31 stycznia 2007r. Gimnazjum w Brusach przy współpracy ze stowarzyszeniem „Rehabilitacja Mieczysława Tecy”  zorganizowało dyskotekę szkolną w PMDK dla swoich uczniów. (...) więcej

W najbliższą sobotę, 3 lutego 2007r. o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej bruskiej podstawówki odbędzie się kolejna, a zarazem ostatnia runda VIII Halowej Ligii Piłki Nożnej o Puchar (...) więcej

  W dniu 31 stycznia2007 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Czapiewic miały przyjemność,  zaprezentować się i pokazać spektakl teatrzyku obrzędowego w języku kaszubskim pod (...) więcej

8 lutego 2007 roku o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie (...) więcej

Na tegorocznym balu przebierańców w Czapiewicach nie zabrakło zorro, księżniczek i wielu innych ciekawych postaci. W klasach 0-III najciekawiej przebrana była Sylwia Rudnik. Była przebrana za (...) więcej
2007-02-02 • Ortografia na wesoło

We wtorek, 30 stycznia 2007r. Szkoła Podstawowa w Czapiewicach gościła aktorów z Torunia, którzy przedstawili spektakl pt. „Ortografia na wesoło”. W pierwszej części spektaklu (...) więcej
2007-02-01 • Karnawałowo w Lubni

27 stycznia 2007 roku w remizie strażackiej w Lubni odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Za tą przyczyną tego wieczoru w Lubni aż roiło się od baśniowych postaci. Nie zabrakło legendarnej Pippi (...) więcej

1 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim a przedstawicielami Biura Projektów Budownictwa Komunalnego – Wodociągi i (...) więcej

 W najbliższych dniach odbędą się zebrania sołeckie w następujących miejscowościach gminy Brusy:   Data zebrania sołeckiego (...) więcej

 31 stycznia br. w hali Parku Wodnego w Chojnicach rozegrany został turniej charytatywny drużyn samorządowych z terenu Powiatu Chojnickiego i turniej pokazowy w wykonaniu piłkarzy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!