1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2006-12-29 • Kaszëbskô wilëjô

20 grudnia 2006r. w Szkole Podstawowej im. S. Sikorskiego w Wielkich Chełmach uczniowie kl. V i VI, uczęszczający na język kaszubski przedstawili sztukę autorstwa Sabiny Drywa (...) więcej

Na trzeciej sesji Rady Miejskiej w Brusach V kadencji, która odbyła się 28 grudnia br. radni przyjęli wszystkie zaproponowane uchwały niemal jednogłośnie. Jedną z nich była uchwała w sprawie (...) więcej

    Iga  Mikutowicz,  uczennica Gimnazjum  w Brusach, swoją przygodę z tenisem  ziemnym zaczęła mając zaledwie 10 lat. Systematyczna  i ciężka praca na (...) więcej

    22 grudnia 2006 w Gimnazjum w Brusach odbyło się spotkanie wigilijne. Przygotowany z tej okazji montaż słowno-muzyczny pt. ”Orędzie z groty betlejemskiej” (...) więcej
2006-12-27 • Jasełka w Lubni

W  dniu 22 grudnia 2006 roku w Szkole Podstawowej w Lubni już tradycyjnie odbyły się Jasełka szkolne. Powoli staje się tradycją przedstawianie Jasełek w języku kaszubskim. Tak było w roku (...) więcej

Dnia 20 grudnia 2006r. V DH ,,Emilii Plater” oraz VII GZ ,,Odważnych podróżników” po raz kolejny spotkały się z całym środowiskiem harcerskim Komendy Hufca Brusy – Chojnic (...) więcej
2006-12-27 • III Sesja Rady Miejskiej

    28 grudnia 2006 roku o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Brusach  .Proponowany porządek obrad:1.   (...) więcej

    W piątek 22 grudnia o godz. 17.00 w Sali Bractwa  Kurkowego w Brusach odbyło się doroczne spotkanie wigilijne przedstawicieli samorządu Brus z kierownikami jednostek (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż na podstawie art. 24 ust 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 123 (...) więcej
2006-12-22 • Życzenia Świąteczne

      Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 21 grudnia w Przedszkolu Nr 1 w Brusach odbyło się spotkanie wigilijne, na które zostali zaproszeni rodzice (...) więcej

    Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Komisja Profilaktyki działająca przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z Samorządem Uczniowskim w dniu 21 (...) więcej

    W dniu 21 grudnia 2006 roku do Burmistrza Brus - Witolda Ossowskiego przybyli harcerze  z 27 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Męcikale wraz ze (...) więcej

    Dnia 20 grudnia 2006 roku w restauracji "Sukiennice" w Chojnicach odbył się konkurs pt. "Regionalny Stół Bożonarodzeniowy". Celem tego konkursu było m.in. (...) więcej

Jak co roku w dniu 19 grudnia 2006r. odbyło się  spotkanie opłatkowe spoleczności szkoły w Czyczkowach. Uroczystość ta zgromadziła uczniów kl. VI i ich rodziców oraz pracowników i emerytów (...) więcej

Burmistrz Brus zachęca wszystkich Mieszkańców miasta i gminy Brusy do wzięcia udziału w „Konkursie na najładniej udekorowaną posesję przed Świętami Bożego Narodzenia w 2006 roku”. (...) więcej

' W ostatnią sobotę i niedzielę na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano drugą rundę spotkań w ramach VIII Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza (...) więcej

W piątek, 15 grudnia br. odbyło się Spotkanie Opłatkowe emerytów i rencistów Urzędu Miejskiego w Brusach. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń swoim znajomym. Najpierw wszyscy zaśpiewali (...) więcej

17 grudnia 2006 roku Wiejskim Domu Kultury w Leśnie odbył się Konkurs Wokalny Kolędy Kaszubskiej. W konkursie wzięły udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz (...) więcej

W niedzielę 17 grudnia 2006 roku w Czarniżu odbyło się spotkanie mieszkańców, podczas którego dzieci i młodzież z Czarniża przedstawiły historię pozyskiwania i przeznaczenia wigilijnego opłatka. (...) więcej

17 grudnia 2006 roku już po raz szósty spotkali się miłośnicy strzelectwa. Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju przy współudziale Urzędu Miejskiego w Brusach zorganizował w tym dniu w Szkole (...) więcej

Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w dniu 13 grudnia 2006 roku o godz. 16 wcielili się w role pastuszków, aniołów i królów. Nie zapomnieli także o najważniejszych (...) więcej
2006-12-18 • Pomoc dla Kacperka

W niedzielę 17 grudnia 2006 roku w Czyczkowach odbył się Kaszubski Wieczór Wigilijny, podczas którego wystąpił Teatr Ludowy „Zaboracy” z Czyczków z przedstawieniem „Na miły (...) więcej
2006-12-18 • Wigilia u Kobiet

16.12.2006 r. na uroczystej Wigilii w Męcikale spotkało się wiele mieszkańców. Organizatorem tej wyjątkowej kolacji było Stowarzyszenie Kobiet nad Brdą, którego członkinie zaprosiły na tę (...) więcej

17 grudnia 2006 roku o godz. 16.00 w sali świetlicy wiejskiej w Czyczkowach odbędzie się tradycyjnie  Kaszubski Wieczór Wigilijny. Jego organizatorem w tym roku jest Stowarzyszenie Rozwoju (...) więcej

9 grudnia 2006 roku w Restauracji „Kaszubska” w Brusach odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane  przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Jego tematem (...) więcej
2006-12-13 • Obradowali bruscy radni

Na drugiej sesji Rady Miejskiej w Brusach V kadencji, która odbyła się 12 grudnia br. radni przyjęli wszystkie zaproponowane uchwały niemal jednogłośnie. Jedną z nich była uchwała w sprawie (...) więcej

    W sobotę 9 grudnia 2006r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach rozpoczęła się VIII Halowa Liga Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Brus. (...) więcej

    Od września 2006 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zapoczątkowana została realizacja programu - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Na przełomie października i (...) więcej

8 grudnia jubileusz 40-lecia istnienia swojej jednostki świętowali strażacy z OSP Kinice. W uroczystości, która miała miejsce 9 grudnia 2006 roku uczestniczyli oprócz strażaków z Kinic goście, (...) więcej
2006-12-11 • Rôczba na Wilëjã
2006-12-11 • Strzelają na medal

17 grudnia po raz szósty spotkają się miłośnicy strzelectwa. Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju organizuje w tym dniu Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Miasta i Gminy Brusy w strzelaniu z broni (...) więcej

    W dniu 6 grudnia do szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach tradycyjnie już zawitał Święty Mikołaj. Tym razem przybył ze swoim asystentem. Dla naszych uczniów był to (...) więcej

    Uczniowie kształcenia zintegrowanego i zespołów edukacyjno – terapeutycznych uczestniczyli spotkaniu z górnikiem. Odbyły się cztery spotkania, w których brały udział (...) więcej

    Dnia 1 grudnia 2006 r. z okazji zbliżającego się święta Barbórki Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach gościła górnika. Górnik poprowadził żywą (...) więcej

    Starym zwyczajem andrzejkowym w wigilię św. Andrzeja uczniowie kl. Ia i Ib spotkali się na wspólnej zabawie. Było sporo konkursów, które dla milusińskich przygotowali (...) więcej

Do Gimnazjum w Brusach dotarły nagrody i dyplomy dla uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim konkursu historycznego „Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski”. (...) więcej

24 listopada  w Gimnazjum w Brusach odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Brusach. W konkursie wzięło udział 50 uczniów naszej (...) więcej
2006-12-07 • Życzymy 200 lat życia!

7 grudnia 1906 roku, czyli dokładnie przed wiekiem przyszła na świat Pani Marianna Kręcka, mieszkająca obecnie w Małych Chełmach. Z tej okazji dzisiaj w domu dostojnej Jubilatki odprawiona (...) więcej
2006-12-07 • Posiedzenia Komisji

W Brusach rozpoczynają się pierwsze posiedzenia nowowybranych Komisji Rady Miejskiej. 7 grudnia o godz. 14.00 Komisja Budżetu i Finansów zaopiniuje projekty uchwał przygotowane na II sesję Rady (...) więcej

21 grudnia 2006 roku o godz. 9.50 tradycyjnie rozpocznie się Wigilijny Krąg Pojednania organizowany przez Komisję Profilaktyki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach oraz uczniów. (...) więcej

7 grudnia2006 roku pani Marianna Kręcka mieszkająca w Małych Chełmach obchodzić będzie setne urodziny. Tego dnia o godz. 10.30 w domu Jubilatki odbędzie się msza św. Kurtuazyjną wizytę z okazji (...) więcej
2006-12-06 • Sesja Rady Miejskiej

II sesja  Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 12 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach .   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i (...) więcej

'   6 grudnia 2006 roku w Gimnazjum w Lubni rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn : „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze”   Konkurs przeprowadzono w (...) więcej

Na ostatnim, wznowionym posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Brusach V kadencji, które odbyło się 4 grudnia,  radni podjęli uchwałę o powołaniu 5 komisji działających przy Radzie Miejskiej. (...) więcej

29 listopada w WDK Czyczkowy odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów szkoły podstawowej. Podczas zabawy przeprowadzono wróżby: lanie wosku, wróżba ze szpilkami, konkurs z butami. Rodzice (...) więcej

28 listopada 2006r biblioteka szkolna Gimnazjum w Brusach zorganizowała konkurs czytelniczy pt. „Działalność Jana Pawła II”. Była to kontynuacja konkursu, który odbył się rok temu i (...) więcej
2006-12-01 • Krajniacy w bruskim KLO

23 listopada 2006 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach - Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym gościł zespół „Krajniacy” z Wielkiego Buczka kierowany przez p. prof. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!