1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

29 listopada br. w Brusach odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej V kadencji, podczas której Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach, Piotr Elszkowski wręczył nowo wybranym radnym (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizatorem konferencji pt. "Rola samorządów i dyrektorów szkół we wspieraniu nauczania języka kaszubskiego", która odbędzie się 5 grudnia o godz. (...) więcej
2006-11-27 • Ogłoszenie o przetargu

24 listopada 2006 roku Burmistrz Brus ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę niżej wymienionych ulic w mieście Brusy: (...) więcej

I sesja Rady Miejskiej w Brusach V kadencji została zwołana na dzień 29 listopada 2006 r. na  godz.10.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach.Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie (...) więcej

23 listopada 2006 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym należącym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach wystąpi zespół "Krajniacy" z Wielkiego (...) więcej

22 listopada br. bumistrz Brus ogłosił przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej na trasie Lubnia - Orlik- -Lamk-Główczewice. Przedmiotowa inwestycja ma objąć odcinek o długości około (...) więcej

Znamy już gminnych euroliderów. Serwis Samorządowy PAP podał ranking gmin, które zdobyły najwięcej środków z Unii Europejskiej. Na 2.500 gmin znajdujących się na terenie całej Polski tylko (...) więcej

20 listopada br. w ramach Kaszubsko-Pomorskich Spotkań z Kulturą odbyło się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach spotkanie z profesorem Jerzym Sampem. Wygłosił on wykład na temat Baśniokręgu (...) więcej

Brusy uzyskały dofinansowanie na dwa projekty infrastrukturalne w ramach ZPORR:   1.      Budowa ul. Gen. J. Bema, rzemieślniczej i przebudowa ul. Kościuszki w (...) więcej

25 listopada br. o godz. 18.00  w restauracji „Kaszubska” w Brusach odbędzie doroczne spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy Urzędzie Miejskim w (...) więcej

15 listopada 2006 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego kursu języka kaszubskiego dla nauczycieli Zaborów i Gochów, który prowadziła  jak (...) więcej

    Dzisiaj gościem odbywających się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach Kaszubsko – Pomorskich Spotkań z Kulturą będzie profesor Jerzy Samp. Wystąpi on gościnnie ogodz. (...) więcej

Kilka dni temu burmistrz Brus, Jerzy Fijas przekazał szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom z terenu gminy Brusy podręczniki i słowniki do nauki języka niemieckiego. Placówki na co dzień (...) więcej

16 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy i modernizacji ulicy Karnowskiego w Brusach. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego (...) więcej

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach wzbogacił się o nowego busa. To już trzeci pojazd, który trafił do tej jednostki w tym roku. W marcu otrzymała ona mowy autobus, a pod koniec sierpnia tego roku (...) więcej

14 listopada br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach  odbyło się spotkanie  pt. Człowiek renesansu - życie, twórczość oraz miejsce Józefa Chełmowskiego we współczesnej sztuce (...) więcej

8 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brusach podpisano porozumienie określające  zasady współpracy oraz udział finansowy i rzeczowy przy realizacji inwestycji pt. „Przebudowa Remizy (...) więcej

Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie. warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć. One mówią... Mówią o tych, (...) więcej

13 listopada 1906 roku, czyli dokładnie przed wiekiem przyszedł na świat Pan Jan Wera, mieszkający obecnie w Lubni. Z tej okazji wczoraj dostojnego Jubilata odwiedzili przedstawiciele Urzędu (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié        zaprasza na spotkanie z muzyką Kaszubgościem spotkania (...) więcej

Ostatnie lata w gminie Brusy mijają pod hasłem inwestycji. Budowane są drogi i ulice, tworzy się sieć kanalizacyjna. Dzięki wsparciu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (...) więcej

11 listopada 2006r. obchodzić będziemy 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji o godzinie 11:00 w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Brusach odprawiona (...) więcej

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach W dniu 10 listopada 2006 r. o godz. 1035 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbędzie się uroczysty apel (...) więcej

Kilka dni temu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach trafił nowy samochód marki Volkswagen  Transporter T5. Nowy nabytek kosztował 104.981 zł. brutto. „Samochód udało się zakupić (...) więcej
2006-11-08 • Setne urodziny pana Jana

13 listopada 2006 roku pan Jan Wera mieszkający w Lubni obchodzić będzie setne urodziny. Z tej okazji oficjalna uroczystość odbędzie się 9 listopada o godz. 13.30 w domu Jubilata. Pamiątkowe (...) więcej

Z okazji kolejnej rocznicy ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych-Zasadniczej Szkole Zawodowej im.K.Sikorskiego w Brusach odbędzie się, jak co roku z tej okazji, uroczysty (...) więcej

Burmistrz Brus i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują Turniej VIII Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Turniej będzie rozgrywany w miesiącach: (...) więcej

Chata Kaszubska w Brusach Jagliach  zaprasza na spotkanie  pt. Człowiek renesansu - życie, twórczość oraz miejsce Józefa Chełmowskiego we współczesnej sztuce ludowej z Panią Gabrielą (...) więcej
2006-11-07 • To już trzecia rocznica!

Dziś trzecia rocznica. Ale czego?Nadania imienia naszej szkoleJózefa Błogosławionego.Kim dla mnie jest, co się z nim dzieje?Mym wzorem prawych cnót, świętości dajenam nadzieję.Czy szkoła się (...) więcej

2 listopada odbyły się w PMDK w Brusach ZADUSZKI POETYCKO-MUZYCZNE „Tam słowa już nic nie znaczą”. W jesienne dni listopadowe częściej odwiedzamy cmentarze, myśl o śmierci odsuwamy (...) więcej

25 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia rozwiązań projektowych dla zadania pn. „Rzeka Niechwaszcz – modernizacja koryta (...) więcej

W dniach 9-10 listopada br. w sali portretowej bytowskiego zamku odbędą się JESIENNE WARSZTATY ANTROPOLOGICZNE – OBLICZA MUZEALNICTWA. Warsztaty odbywać się będą pod kierownictwem naukowym (...) więcej

6 listopada br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej chojnickiego szpitala odbyła się uroczystość wręczenia tej placówce certyfikatu  ISO 9001:2000 oraz certyfikatu HACCP.Szpital (...) więcej

W okresie poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach tradycyjnie już poświęcili na porządkowanie cmentarzy. Pod opieką swoich (...) więcej

470 wniosków o pomoc w złagodzenia skutków suszy wpłynęło do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach. 451 spełniało warunki formalne i zostanie pozytywnie rozpatrzonych, pozostałe (...) więcej
2006-11-02 • Jesień na Kaszubach

Podaje się do publicznej wiadomości, że spisy wyborców miasta i gminy Brusy wyłożone są do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach (pok. nr 11) od poniedziałku do piątku w godzinach (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!