1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W Brusach widać efekty pozyskania środków unijnych. Taki wniosek wysnuli 30 października br. goszczący z roboczą wizytą Poseł na Sejm RP, do niedawna Marszałek Województwa Pomorskiego - Marek (...) więcej

W Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się narada robocza z udziałem m.in. przedstawicielami straży i policji w sprawie organizacji ruchu w Brusach w dniu 1 listopada br. – Dniu (...) więcej
2006-10-30 • Obchody 655-lecia Brus

29 października 2006 roku w Brusach obchodzono Jubileusz 655-lecia Miasta i Gminy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 11.00 w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brusach w intencji (...) więcej

MONTAŻ POETYCKO-MUZYCZNY NA ŚWIĘTO ZMARŁYCHPrzy muzyce REQUIEM Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz poezji ks. Jana Twardowskiego, Marka Grechuty, Kazimierza Wierzyńskiego, Edwarda Stachury, (...) więcej

26 października 2006r. odbyło się w SP w Zalesiu ślubowanie klasy pierwszej.  Do tego dnia uczniów przygotował wychowawca p. mgr Krzysztof Czarnowski. W poczet uczniów zostali przyjęci: (...) więcej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 26 października 2006 r. radni  przyjęli uchwałą sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy. (...) więcej

Rozstrzygnięcie konkursu "NATURA 2000 w powiecie chojnickim"     25 października 2006 roku w Chojnicach rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez  Fundację (...) więcej

Burmistrz Brus i Rada Miejska w Brusach zapraszają wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Brusy na obchody z okazji Jubileuszu 655-lecia Miasta i Gminy, które odbędą się w niedzielę, 29 (...) więcej

We wrześniu tego roku Urząd Miejski w Brusach przekazał swoim sołectwom materiał do wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych. Mieszanka gliniasto - żwirowa - materiał przeznaczony do (...) więcej

W minioną sobotę, 21 października 2006 roku, w Brusach gościł Zbigniew Wodecki. Doskonały polski piosenkarz, skrzypek, trębacz, kompozytor i aranżer wystąpił z półtoragodzinnym z koncertem na (...) więcej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach informuje, że dzień 23 października 2006 roku będzie Dniem Otwartym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Wszystkich zainteresowanych tego dnia (...) więcej

Na podstawie dokumentacji spełniającej wymagania względem uczniów, złożonej w czasie wakacji letnich przez dyrektorów szkół, Panie: Małgorzatę Ostrowską i Ewę Rokita, uczeń Szkoły Podstawowej z (...) więcej
2006-10-20 • Sesja Rady Miejskiej

Dnia 17.10.2006 roku klasa II d ZSZ w Brusach w ramach edukacji regionalnej wraz z polonistką -Janiną Głomską udała się z wizytą na bruskie cmentarze-na cmentarz ofiar hitleryzmu, gdzie  (...) więcej

Kilka dni temu w Kaszubskiej Szkole Podstawowej w Głodnicy leżącej w powiecie wejherowskim spotkali się maturzyści, którzy w tym roku zdali egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego. W spotkaniu (...) więcej

    17 października 2006 roku o godz. 16.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Kaszubsko - Pomorskich Spotkań z Kulturą. W jego trakcie (...) więcej

16 października 2006 roku, po raz szósty społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach obchodziła Święto Szkoły. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. (...) więcej

Dnia 12 października Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach otrzymała sprzęt do nauki pierwszej pomocy w ramach projektu realizowanego przez WOŚP. Szkoła przystąpiła do Programu (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach włączył się do projektu w ramach Kaszubsko-Pomorskich Spotkaniach z Kulturą 2006. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa, w tym w (...) więcej

W środę, 18 października 2006r. Gimnazjum w Brusach odwiedzi 30-osobowa grupa uczniów wraz z dyrektorem Gimnazjum z Ostrowitego Rypińskiego (woj.kujawsko-pomorskie). Głównym celem spotkania jest (...) więcej
2006-10-17 • Serdeczno roczime!

Mdzemë baro rôd, czej dzece, młodzëzna i starszi pùdą  w jimë ò nôlepszé môle w V edicëji Kaszëbsczégò (...) więcej
2006-10-17 • Z wizytą w Będominie

12 października 2006r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wybrali się na żywą lekcję historii do Muzeum Hymnu Narodowego do Będomina. Muzeum mieści się (...) więcej

Końca dobiegły prace budowlanew ramach inwestycji p.n. "Budowa ul. Gen. Bema, ul. Rzemieślniczej i przebudowa ul. Kościuszki w Brusach wraz z odwodnieniem".  Zakończyły one  (...) więcej

16 października br. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej w Brusach rozpoczęły  się uroczystości związane z Gminnymi Obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystego spotkania, którego (...) więcej

14 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosobudach. Realizacja tej inwestycji była współfinansowana przez (...) więcej

11 października 2006 roku nauczyciele regionaliści z Zaborów i Gochów (okolo 20 osób) spotkali się na ziemi ojczystej Gochów.Zwiedzili oni tam  kościoły w Borzyszkowach i Brzeźnie (...) więcej
2006-10-13 • Złoto za żurawinę

Podczas  odbywających  się  w  dniach  6  - 8  października  br.  w  Tarnowie  XXII  Targach  Zdrowego  Życia  i  (...) więcej

Serdecznie zapraszamy na Bal Kasztanowy, którego ideą jest nawiązanie współpracy i integracja działań samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz i dla dobra naszego regionu.Bal (...) więcej

16 października br. o godz. 13.00 w pomieszczeniu świetlicy Szkoły Podstawowej w Brusach rozpoczną się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystego spotkania, (...) więcej

21 października br. na sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach wystąpi Zbigniew Wodecki. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00. Bilety w cenie 15 złotych można nabyć w siedzibie (...) więcej

10 października 2006 roku młodzież z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach wystawiła montaż poetycko- muzyczny na konferencji nauczycieli regionalistów w Centrum Kształcenia (...) więcej

Burmistrz Brus, Rada Sołecka i Stowarzyszenie „Kosobudy” zapraszają na otwarcie Świetlicy Wiejskiej i remizy OSP w  Kosobudach.Uroczystość rozpocznie się 14 października br. o (...) więcej

Postępują prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej numer 235 w Brusach, połączonej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Gdańskiej, Armii Krajowej i Wojska Polskiego. W tej chwili (...) więcej

W minioną niedzielę podczas obchodów Światowego Dnia Serca w Chojnicach  odbyła się promocja  profilaktycznego „Programu 400 miast”.  Krótką informację o realizowanym (...) więcej

4 października br. Miejska Biblioteka Publiczna  w Brusach włączyła się do akcji BookCrossing, czyli „Uwolnij Książkę”. Rozpoczęcie jej nastąpiło o godz. 11.00. Książki o różnej (...) więcej

4 października 2006 roku dzieci wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Brusy walczyły z własnymi słabościami, zmęczeniem i wyczerpującym dystansem jubileuszowego X Biegu (...) więcej
2006-10-04 • Z wizytą u trojaczków

Bruskie trojaczki są już w domu. Dzieci przyszły na świat 16 sierpnia br. w Gdańsku. W chwili narodzin ważyły łącznie 4,5 kilograma, teraz każde z nich przybrało o po prawie pół kilograma. (...) więcej

30 września br. w gminie Brusy gościła oficjalna delegacja  z Powiatu Weihenzell z Niemiec. Gości – burmistrza Weihenzell - Wolfganga Fuchsa i burmistrza miasta Schwaig - Fritza (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!