1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Gmina Brusy otrzyma 100 tys. zł. dofinansowania na zakup środka transportu do dowozu osób niepełnosprawnych. Pieniądze zostały przyznane na realizację projektów w ramach Programu Wyrównywania (...) więcej

28 sierpnia br. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego z okazji XXVI rocznicy powstania NSZZ „Solidarność". W czasie obchodów po raz czwarty wręczono stypendia (...) więcej

Burmistrz Brus i Starosta Chojnicki zapraszają wszystkich mieszkańców miasta i gminy Brusy oraz mieszkańców Powiatu Chojnickiego na Dożynki Powiatowe, które odbędą się w sobotę, 2 września w (...) więcej

Kilka dni temu młodzież  z Lubni i Brus wróciła z  Niemiec, gdzie przebywała przez ostatni tydzień. Pobyt ten był możliwy dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy gminą Brusy i Gross (...) więcej

23 sierpnia br. została podpisana umowa  dotycząca zaprojektowania ulicy Karnowskiego w Brusach. Firma "ZISS Wod. Kan. C. O. Gaz" Mirosława Janowskiego z (...) więcej

Jeszcze przez kilka dni można składać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku wnioski o przyznanie stypendium pomostowego. O włączenie do programu ubiegać się mogą osoby (...) więcej

    Prace, związane z przebudową Wiejskiego Domu Kultury w Czyczkowach, zmierzają ku końcowi. Jednym z ostatnich etapów tej inwestycji jest powstanie przed budynkiem parkingu. Za (...) więcej

Postępują prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej numer 235 w Brusach, połączonej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Gdańskiej, Armii Krajowej i Wojska Polskiego.W ramach tych prac (...) więcej
2006-08-23 • Trzeci próg na Bema

Prace budowlane na ulicy Bema posuwają się do przodu. W chwili obecnej trwa układanie polbruku na odcinku do ulicy Wybickiego. Po rozmowach z mieszkańcami, postanowiono, że na ulicy Bema (...) więcej

W sobotę, 19 sierpnia, odbyły się w Chojnicach „Potyczki samorządowe”. W imprezie, zorganizowanej w ramach „Święta Powiatu Chojnickiego”, wzięły udział reprezentacje (...) więcej
2006-08-22 • Wizytowali inwestycje

18 sierpnia 2006 roku sołtysi z terenu gminy Brusy wizytowali najważniejsze inwestycje realizowane na terenie  gminy w ciągu ostatnich kilku lat. Odwiedzili oni, dobiegającą już prawie (...) więcej

20 sierpnia br. odbyła się Pielgrzymka Kaszubów pod Giewont. Brała w niej udział również reprezentacja Gminy Brusy z Burmistrzem Jerzym Fijasem na czele. Dla Bruszan wyprawa ta była  nie (...) więcej
2006-08-22 • Festyn Śliwkowy

Już po raz kolejny Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie wraz z Radą Sołecką zorganizowało Festyn Śliwkowy. Impreza rozpoczęła się w niedzielę 20 sierpnia 2006 roku o godzinie (...) więcej

Zapraszamy Państwa do udziału w III edycji Festiwalu Przedmiotów Artystycznych. Wydarzenie to będzie miło miejsce w dniach 8 – 10 grudnia br., na terenie Międzynarodowych Targów (...) więcej
2006-08-18 • Potrójne szczęście!

Niezwykłe szczęście spotkało państwa Małgorzatę i Janusza Wera z Brus. 16 sierpnia w Gdańsku urodziły im się trojaczki. Piotr, Paweł i Weronika, bo takie imiona otrzymało rodzeństwo, w chwili (...) więcej
2006-08-17 • Współpraca kwitnie

W dniach 11-13 sierpnia br. w gminie Brusy gościła delegacja z partnerskiego miasta Gross Laasch z Niemiec. Głównym celem wizyty gości było rozmowy na temat wspólnej działalności pomiędzy oboma (...) więcej
2006-08-17 • Narada sołtysów

Na 18 sierpnia 2006 roku zaplanowano w gminie Brusy spotkanie sołtysów. Narada rozpocznie się w Urzędzie Miejskim w Brusach godzinie 10.00.  W trakcie spotkania poruszane będą (...) więcej
2006-08-16 • Wielki polarnik w Brusach

Na Ziemi Zaborskiej w Brusach  gościł niezwykły człowiek - Marek Kamiński. Jest on światowej sławy polarnikiem, zdobywcą  dwóch biegunów oraz osobą aktywnie wspierającą działalność na (...) więcej
2006-08-16 • Obradowała komisja

14 sierpnia 2006 roku w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się posiedzenie komisji w sprawie konkursu na „Najładniejszą posesję na terenie miasta i gminy Brusy w roku (...) więcej

W bruskiej podstawówce zakończyły się kolejne remonty. W lipcu wymieniono stare drewniane okna oraz odnowiono niektóre z sal lekcyjnych. Po tych modernizacjach przyszła kolej na salę (...) więcej
2006-08-16 • 60 - lecie MLKS "Tęcza"

W sobotę, 12 sierpnia br. MLKS Tęcza Brusy świętowała 60-lecie powstania. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, która została odprawiona w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brusach. (...) więcej

    W niedzielę 20 sierpnia br. w Leśnie  rozpocznie się  Festyn Śliwkowy. Początek zabawy o godzinie 15:00. Organizator : Stowarzyszenie "Ziemia Zaborska" i (...) więcej

Biuro Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego informuje WSZYSTKICH wyjeżdżających na Pielgrzymkę pod Giewont, że : został ostatecznie ustalony rozkład jazdy pociągu specjalnego na (...) więcej

    Na początku sierpnia już po raz czwarty grupa poetów chojnickich prowadziła kilkudniowy, ogólnopolski zjazd poetów. Tym razem zjechało pięćdziesięciu, większość już z dużym (...) więcej

Instytut Kaszubski oraz Academia Baltica z Lubeki organizują warsztaty naukowe poświęcone obecności Żydów na Pomorzu Gdańskim. Warsztaty pt. "Odczytując mowę kamieni. Śladami żydowskimi po (...) więcej

Trwają prace remontowe dachu na Szkole Podstawowej w Przymuszewie. W najbliższym czasie dachówkami cementowymi przykryte zostanie około 300 metrów kwadratowych dachu. Kolejnym etapem prac będzie (...) więcej

Na ulicy Pocztowej w Brusach rozpoczęły się prace mające pozwolić na swobodny odprowadzanie nadmaiaru wody  pozostającej na tej ulicy. W tym celu pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej (...) więcej

Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Wojska Polskiego w Brusach. Pracownicy firm "STRABAG" z Warszawy i Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego z Chojnic usunęli już rosnące na poboczach (...) więcej

Są efekty współpracy partnejskiej zawartej na początku czerwca br. pomiędzy niemiecką gminą Gross Laasch i gminą Brusy. 13 dzieci z gimnazjum w Lubni wyjedzie do Gross Laasch w Niemczech. Jest (...) więcej

    Młodzież z Francji i Niemiec opuściła już Brusy. Pożegnanie gości z zagranicy nastąpiło 8 - go sierpnia w budynku hotelu, gdzie przez cały okres pobytu mieszkali. Na (...) więcej

12 sierpnia br. jubileusz 60-lecia swojego istnienia będzie obchodzić Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Brusy. Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się uroczystą Mszą Św. o godz. (...) więcej
2006-08-09 • Uwaga na burze!

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego ostrzega o możliwości wystąpienia na terenie województwa pomorskiego w dniu 9 sierpnia br. w godzinach wieczornych burz z gradem. Towarzyszyć (...) więcej

Gminie Brusy udało się pozyskać dofinansowanie dla projektu „Modernizacji Szkoły Podstawowej w Kosobudach”. Decyzję taką podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. Kwota w wysokości 44 (...) więcej

Uprzejmie informujemy, że  Nadleśnictwo Przymuszewo z dniem 4 sierpnia 2006 roku odwołało zakaz wstępu do lasu wprowadzony w dniu 12 lipca 2006 roku w związku z długotrwale utrzymująca się więcej

Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. i PDM Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego w Chojnicach Sp. z o.o. informuje, że 9 sierpnia br. zostanie rozpoczęta przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 (...) więcej

Prezentacja regionów, z których pochodzą uczestnicy międzynarodowej wymiany młodzieży, zakończy pobyt gości z Francji i Niemiec w gminie Brusy. Uroczystość pożegnania młodych gości odbędzie się (...) więcej
2006-08-07 • Turniej Czterech Sołectw

6 sierpnia br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Lubni odbył się coroczny Turniej Czterech Sołectw. Tradycyjnie rozpoczął się on rozgrywkami piłki nożnej. Mecze te rozgrywane były pomiędzy (...) więcej
2006-08-07 • Z okazji Święta Chleba

Już po raz dziewiąty odbyło się Wielkie Pieczenie Chleba w Widnie. Impreza rozpoczęła się 5 sierpnia 2006 roku o godzinie 16.00. Mimo deszczowej pogody do tej malowniczej miejscowości przybyło (...) więcej

Gmina Brusy  i młodzież z bruskiego gimnazjum goszczą grupę rówieśników z Francji i Niemiec. Jest to efekt współpracy, jaką Brusy prowadzą z okręgiem Środkowej Frankonii w Niemczech i (...) więcej
2006-08-03 • Pakiet Wrześniowy

Fundacja KOMANDOR zaprasza do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym PAKIET WRZEŚNIOWY opracowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Gospodarki.   (...) więcej

Już niedługo oddane zostaną po remontach budynki świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kosobudach i świetlicy w Czyczkowach. Natomiast w Zalesiu powstanie boisko piłkarskie z prawdziwego (...) więcej

Nowo budowana ulica Bema w Brusach wzbogaci się o próg zwalniający. Wizja lokalna budowy odbyła się dnia 1 sierpnia 2006 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brusach: (...) więcej
2006-08-02 • Poeci w Gminie Brusy

Gmina Brusy gościć będzie uczestników IV Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich. Goście odwiedzą Brusy i Widno.W ramach spotkania z poetami z całej Polski, 4 sierpnia 2006 roku, w Domu Kultury w (...) więcej

Publikacje Urzędu Miejskiego w Brusach zostaną zaprezentowane na VII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2006”. Na targach książki w Kościerzynie, gmina (...) więcej
2006-08-01 • By nie oddać działek

Burmistrz Brus spotkał się dziś z Komitetem Protestacyjnym Rodzinnych Ogródków Działkowych Powiatu Chojnickiego. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania były sprawy dotyczące przyjęcia (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!