1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniach 29 – 30 czerwca br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się szkolenie nt. Zarządzanie finansami i księgowość organizacji pozarządowych. Odbyło się ono przy niemalże (...) więcej

Trwają prace nad przebudową dachu Wiejskiego Domu Kultury w Czyczkowach. Końca dobiegają prace polegające na wykonaniu nowej więźby dachowej. W najbliższym czasie dach zostanie odeskowany (...) więcej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy  Brusy poecie Stanisławowi Pestka (pseudonim artystyczny Jan Zbrzyca). (...) więcej

W dniach 20-29 czerwca br. w Męcikale przebywała w ramach praktyk grupa 16 studentów z Wydziału Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowywali oni propozycje dotyczące zagospodarowania (...) więcej
2006-06-30 • Potrzebne samochody

Na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. połączone Komisje: Oświaty oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach analizowały trudną sytuację komunikacyjną Gminnego Zarządu Oświaty oraz (...) więcej

130 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brusy w dniach 30 czerwca – 6 lipca br. wyjedzie na kolonie do Gdyni. Programem zostały objęte dzieci z rodzin wielodzietnych i (...) więcej

Czerwcowe wydanie „Pomeranii” donosi, że prawie 200 osób przekazało 1% swojego podatku na rzecz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wśród tych osób są także mieszkańcy Brus. Zrzeszenie (...) więcej
2006-06-29 • Pielgrzymi w gminie Brusy

Tradycyjnie, jak co roku na przełomie lipca i sierpnia przez gminę Brusy będzie prowadziła trasa Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasna Górę. Tegoroczna trasa grupy (...) więcej
2006-06-29 • Na najwyższym szczeblu

Burmistrz Brus, Jerzy Fijas uczestniczył w obchodach XIX Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków, która miała miejsce w Poznaniu 27 czerwca 2006 roku. (...) więcej
2006-06-28 • Dofinansować koncerty

Na swoim ostatnim posiedzeniu połączone Komisje: Oświaty oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach analizowały sytuację zbliżającej się już XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru (...) więcej
2006-06-28 • Napisali o nas...

    Zarząd Klubu MLKS Tęcza Brusy organizuje obchody Jubileuszu 60 – lecia działalności. W dniu 12 sierpnia 2006r. zaplanowano z tej okazji festyn sportowo – (...) więcej

24 czerwca br. odbył się pogrzeb śp. Jana Pokrzywińskiego – długoletniego Sołtysa Sołectwa Męcikał i Prezesa tamtejszej jednostki OSP. Msza Św. pogrzebowa odbyła się o godz. 9.00 w (...) więcej
2006-06-26 • Studenci pracują

Od 20 czerwca br. w Męcikale przebywa w ramach praktyk grupa 16 studentów z Wydziału Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowują oni propozycje dotyczące zagospodarowania tej wsi ze (...) więcej

29 czerwca 2006r. odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Rozpoczęcie godz. 10.00 – sala nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusch.Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie (...) więcej
2006-06-26 • Odznaczenia dla rolników

25 czerwca br. roku odbyły się jubileuszowe obchody 25-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Brusach. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą świętą (...) więcej

25 czerwca br. na boisku sportowym w Czyczkowach miały miejsce zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Brusy. W zawodach udział wzięło udział 19 drużyn. Uczestnicy rywalizowali (...) więcej

        23 czerwca 2006r. w Gimnazjum w Brusach odbyło się uroczyste zakończenie nauki dla uczniów klas trzecich. W bieżącym roku szkolnym edukację  (...) więcej

Dnia 22 czerwca 2006 r. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się zakończenie roku szkolnego klasy VI. Na uroczystość przybyła przedstawicielka Urzędu (...) więcej

23 czerwca 2006 roku 102 uczniów klas VI zakończyło naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Dzień wcześniej uczniowie  wraz z nauczycielami uroczyście żegnali się ze szkołą. (...) więcej

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych województwa pomorskiego zatytułowany „Bajki braci Grimm i innych pisarzy (...) więcej

 We wtorek 13 czerwca 2006 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego został rozstrzygnięty konkurs pt. „108 błogosławionych wśród nas” organizowany przez Muzeum Powstania (...) więcej

    13 czerwca 2006 r. w Gimnazjum w Brusach odbyły się zawody sportowe dla uczniów z Zespołu edukacyjno-terapeutycznego ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach w ramach (...) więcej

Na początku czerwca br. uległ wypadkowi należący do Gminnego Zarządu Oświaty pojazd dowożący dzieci z terenu gminy Brusy do szkół. W momencie wypadku w pojeździe znajdowało się kilkanaście (...) więcej
2006-06-22 • Żegnaj przedszkole!

    Dnia 22.06.2006r. w Przedszkolu Nr 1 odbyło się uroczyste pożegnanie roku szkolnego 2005/06, a tym samym pożegnanie 71 absolwentów – sześciolatków, które pójdą do (...) więcej

Są kolejne pieniądze dla organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Folkloru “Dni Kultury Kaszubskiej”. Minister Kultury ogłosił, że w programie operacyjnym “Edukacja (...) więcej

25 czerwca br. roku odbędą się jubileuszowe obchody 25-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 Mszą świętą dziękczynną w (...) więcej
2006-06-21 • Gminny Zjazd OSP

Zanim nastąpił wybór swoje sprawozdania przedstawili ustępujący Prezes, Marek Buza, Sekretarz Maria Frymark, odpowiedzialna za pracę z młodzieżą, skarbnik Jan Kiedrowicz oraz burmistrz Brus (...) więcej

    Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 czerwca 2006r. odszedł do Wieczności zasłużony działacz społeczny gminy Brusy Jan Pokrzywiński. Przez wiele lat piastował on (...) więcej

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Czyczkowach wraz z zagospodarowaniem terenu zakończy się w listopadzie tego roku. Dzięki podpisanej ostatnio umowie między Marszałkiem Województwa (...) więcej

27 czerwca 2006 roku o godzinie 16:00 w sali audytoryjnej Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem (...) więcej

Dnia 14 czerwca br. na boisku w Czyczkowach odbyło się uroczyste zakończenie Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy. Rozgrywki trwały od września 2005r. do czerwca 2006r. - (...) więcej

Zarząd Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” oraz Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Dobrzewinie – Karczemkach serdecznie zapraszają na I Festiwal Humoru (...) więcej

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia  rodzinne w okresie zasiłkowym 2006/2007.Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach informuje, że w dniach 29 – 30 czerwca br. odbędą się szkolenia nt. „Zarządzanie finansami i księgowość organizacji pozarządowych”W pierwszym dniu (...) więcej
2006-06-20 • Znają swoją Ojczyznę

Fundacja  Wspomagania Wsi ogłosiła  we wrześniu 2005r. konkurs internetowy „Poznaj Polskę”. Był on skierowany do uczniów  gimnazjów ze wsi i miast o liczbie (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach informuje, że w dniach 4 - 5 lipca  br. odbędzie się szkolenie nt. „Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS”W pierwszym dniu szkolenia (...) więcej

   Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Domu Nawiedzenia w Brusach zaprasza w poniedziałek od 17:00 do 19:00 - dyżuruje konsultant ds. (...) więcej

Burmistrz Brus informuje, że wzorem lat ubiegłych została uruchomiona przez Marszałka Województwa Pomorskiego procedura przyjmowania wniosków stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i (...) więcej
2006-06-19 • VIII Zjazd Kaszubów

   Tegoroczny, VIII Zjazd Kaszubów odbędzie się 1 lipca w Gdyni. O godz. 10 jego uczestnicy zbiorą się w rejonie Dworca PKP, gdzie planowany jest przyjazd pociągów specjalnych (...) więcej

    W sobotnie popołudnie, 17 czerwca br. odbył się w Widnie „Piknik Integracyjny” dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jego organizatorem był (...) więcej

Na mocy porozumienia w sprawie współpracy między Gminą Ożarów Mazowiecki (województwo mazowieckie) i Gminą Brusy (województwo pomorskie), dążąc do nawiązania i rozwoju przyjaznych kontaktów oraz (...) więcej

    W dniach 9-11 czerwca 2006 roku delegacja z gminy Brusy gościła w  niemieckiej gminie Gross Laasch. Celem wizyty były prace nad zawiązaniem partnerstwa  pomiędzy (...) więcej

14 czerwca 2006r. odbyła się uroczystość rozdania świadectw i zakończenia edukacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach. Rozdanie rozpoczęło się o godzinie 15:00 (...) więcej
2006-06-14 • Mieszkanie na sprzedaż

    Kilka dni temu podpisana została umowa partnerska pomiędzy Brusami, a niemiecką gminą Gross Laasch. Umowa ta umożliwi m.in. wymianę młodzieży pomiędzy oboma samorządami. (...) więcej

    8 czerwca 2006 roku w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach otworzona została wystawa zatytułowana „Przez sztukę odkrywam siebie, czyli Kaszubi do dzieła”. Wystawa (...) więcej

Burmistrz Brus Jerzy Fijas był przedstawicielem Zarządu Związku Miast Polskich i gminy Brusy w Innsbrucku podczas Zgromadzenia Przedstawicieli Komitetu Regionów. Głównym tematem spotkań była (...) więcej

    Drużyna piłkarska gminy Brusy zwycięsko wróciła z Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego, jaki odbył się w Amsterdamie. Bruszanie  uczestniczyli w rozgrywkach piłki (...) więcej

    Nie ma Kaszub tam, gdzie nie słychać języka kaszubskiego, największego skarbu, który się zachował, który żyje i rozwija się. W dniach 3 i 4 czerwca 2006 r. Chmielno (...) więcej

   Dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach z okazji Dnia Dziecka pojechały do krainy zabaw "Bajdocja" do Kościerzyny.Dzieci doznały wiele miłych wrażeń i atrakcji. Powróciły (...) więcej

    14 czerwca w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach o godz. 14.00 rozpocznie się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek obrad:1.   (...) więcej

    W dniach 28-30 maja 12-osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyła w I Zlocie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szkołę (...) więcej

Brusy po raz siódmy biorą udział w ogólnopolskim programie analiz samorządowych, koordynowanym i finansowanym przez Związek Miast Polskich. Miasto Brusy jako jedno z dziesięciu miast w Polsce (...) więcej

Burmistrz Brus i Stowarzyszenie "Kosobudy" zapraszają dziś do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach na otwarcie wystawy pt. „Przez sztukę odkrywam siebie”. Uroczyste (...) więcej

    3 i 4 czerwca br. odbył się Finał XXXV Konkursu Rodny Mowe w Chmielnie. Karolina Pellowska uczennica Gimnazjum w Lubni  po wcześniejszym przesłuchaniu i zajęciu I miejsca (...) więcej

Są już wyniki sprawdzianu przeprowadzonego 4 kwietnia 2006 r. wśród szóstych klas szkół podstawowych na terenie gminy Brusy. Miłym zaskoczeniem był wynik osiągnięty przez Szkołę Podstawową w (...) więcej

Trzy finałowe miejsca i trzy rekordy szkoły to dorobek gimnazjalistów z Brus na Gimnazjadzie Wojewódzkiej w Lekkiej Atletyce, która odbyła się 30 maja 2006 roku w Gdańsku. Sztafeta 4x100m (...) więcej

  6 czerwca br. w gminie Brusy gościła kilkuosobowa reprezentacja składająca się z deputowanych do rad rejonowych obwodu witebskiego północno – wschodniej Białorusi, reprezentacji (...) więcej

    1 czerwca to radosny dzień dla wszystkich dzieci, ich święto! W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowano dla dzieci szereg imprez. Uczniowie nauczania (...) więcej

    Dzień Dziecka w SP w Zalesiu rozpoczął się konkursem muzycznym „Mini play back show” następnie był konkurs plastyczny inspirowany muzyką Vivaldiego „4 pory (...) więcej

    6 czerwca br. w gminie Brusy gościć będziemy delegację z Białorusi. Jest to kilkuosobowa reprezentacja składająca się z deputowanych do rad rejonowych obwodu witebskiego (...) więcej

    Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach był dniem sportu. Dzieci zmagały się w konkurencjach sportowych pod hasłem „Dzień Farmera”. Była: sztafeta (...) więcej

    30 maja uczniowie klas drugich Gimnazjum w Lubni mieli przyjemność zwiedzić dwie piękne miejscowości Będomin oraz Wdzydze Kiszewskie. Wycieczkę zorganizowano w ramach (...) więcej

    We wtorek 31.05.2006r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyły się po raz kolejny „Gminne biegi przełajowe”. Mimo (...) więcej

    Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, że pracodawcy zainteresowani uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy dla skierowanych (...) więcej

    Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, że osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, mogą pobierać wnioski (...) więcej

    Na dzieci ze Szkoły Podstawowej w Męcikale 1 czerwca czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i rodziców. Dzień rozpoczął się konkurencjami sportowymi: (...) więcej
2006-06-02 • Teatrzyk w Leśnie

    Dnia 25 maja 2006 roku klasa VI ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego zaprezentowała spektakl teatralny zatytułowany „Współczesna śpiąca (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!