1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2006-05-31 • Zachwyceni Chłapowem

    W dniach 15.05 – 17.05.2006r. klasy IV – VI Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach  biwakowali w nadmorskiej miejscowości o nazwie (...) więcej
2006-05-31 • Niezapomniana wycieczka

Dnia 24 maja 2006r roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Wdzydz Kiszewskich i Garczyna. W wyjeździe uczestniczyło również kilkoro rodziców, (...) więcej

W dniu 29 maja 2006 roku w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się szkolny konkurs pt. „Rodnô Mòwa”. Do konkursu uczniów przygotowywała pani Felicja Synak – (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach, pod opieką pani Anny Pestka przygotowali w dniu 25 maja 2006r. uroczystą akademię dla mam. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 w Świetlicy (...) więcej

Dnia 25 maja z Brus o godz. 20.00 wyruszyła pielgrzymka na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, które miało odbyć kolejnego dnia się  na Placu Piłsudskiegow Warszawie. Wśród (...) więcej

W dniach 26 i 27 maja br. odbył się organizowany przez Burmistrz Brus oraz 27 Drużynę Harcerską im. Adama Mickiewicza w Męcikale II Harcerski Bieg Patrolowy szlakami walk TOW „Gryf (...) więcej

27 maja br. burmistrz Brus wraz z bruskim i chojnickim oddziałem Polskiego Związkiu Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okazji  Światowego Dnia Inwalidy zorganizował dla wszystkich emerytów i (...) więcej

25 maja br. zorganizowane  zostały w Brusach obchody Europejskiego Dnia Godności. Święto to obchodzone jest corocznie przez wszystkie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Do Brus tego dnia (...) więcej

29 maja br. o godz. 12.00 w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie odbędzie się spotkanie merytoryczne z panią Premier , Zytą Gilowską w sprawie propozycji reformy finansów publicznych. (...) więcej

25 maja br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Męcikale wraz z nauczycielami przygotowali uroczyste spotkanie z okazji "Dnia Matki". Dzieci zaprezentowały się swoim Mamom w programie (...) więcej

Dnia 24 maja w S.P. Leśnie odbyły się Gminne Zawody Biegu Na Orientację. Do turnieju przystąpiło 12 drużyn z sześciu szkół podstawowych: Lubni, Zalesia, Kosobud, Czyczków, Wielkich Chełmów i (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach należący do Zespołu Instrumentów Perkusyjnych dnia 24 maja razem z opiekunem Marcinem Stoltmannem odwiedzili Muzeum Hymnu Narodowego w (...) więcej
2006-05-25 • Na biwaku w Rybnie

W dniach 19 – 22. 05. 2006 roku uczniowie klasy IIIa z wychowawczynią Aleksandrą Turowską oraz przedstawicielami rodziców przebywali na biwaku w Rybnie. (...) więcej

Burmistrz Brus, Sołtys Sołectwa Główczewice wraz z Radą Sołecką organizują dla mieszkańców Sołectwa Główczewice imprezę związaną z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Obchody tego święta rozpoczną 4 (...) więcej
2006-05-25 • Z okazji Dnia Dziecka

Ochotnicza Straż Pożarna w Męcikale wraz z 27 Środowiskową Drużyną Harcerską im. Adama Mickiewicza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka organizują w dniu 3 czerwca br. dla dzieci i młodzieży z (...) więcej

W dniach 26 i 27 maja br. Burmistrz Brus oraz 27 Drużyna Harcerska im. Adama Mickiewicza w Męcikale organizują II Harcerski Bieg Patrolowy szlakami walk TOW „Gryf Pomorski”. (...) więcej

W dniach 28 – 30 maja br. w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolski Zlot szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym weźmie udział 10-osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Leśnie (...) więcej

IDEA 2006 w Warszawie W dniach 14-16 maja 2006r. trzyosobowa reprezentacja Gimnazjum w Brusach, w składzie: Anna Górska, Anna Lubińska i Wioleta Sprawka pod opieką p. Beaty Rekowskiej brały (...) więcej

Zarządzeniem Nr 576/06 Burmistrza Brus z dnia 19 maja 2006 roku ustanowiono dzień 26 maja 2006 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz Gminnych Jednostek (...) więcej

Kolejny Bruszanin, Łukasz Derda za kilka dni kończy naukę w renomowanej uczelni wojskowej – West Point w Stanach Zjednoczonych. Łukasz jest bratem Krystiana , który w 2004 roku jako (...) więcej

25 maja br. zorganizowane zostaną w Brusach obchody Europejskiego Dnia Godności. Święto to obchodzone jest corocznie przez wszystkie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Do Brus tego dnia (...) więcej
2006-05-22 • Partnerstwo się rozwija

Na 9 i 10 czerwca br. zaplanowano wyjazd dzieci ze szkół podstawowych gminy Brusy do Ożarowa Mazowieckiego. Wyjazd ten jest efektem porozumienia podpisanego pomiędzy oboma samorządami w 2004 (...) więcej

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej trafił nowy sprzęt. Dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Brusach zakupiono myjkę ciśnieniową – urządzenie służące do mycia pojazdów i innych (...) więcej

16 maja br.  w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Brusach otwarto nowe Centrum Multimedialne. Zakup zestawu komputerów, skanera i drukarki został sfinansowany  ze środków Europejskiego (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza nabór na wolne stanowisko – Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Brusach Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy składać : - osobiście w (...) więcej

w sobotę 20 maja 2006r. w sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w  Brusach odbył się V Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus  . Do rywalizacji stanęło 33 (...) więcej

Przedstawiciele samorządu gminy Brusy wzięli udział w dorocznym spotkaniu samorządowców polskich, jakie odbyło się 21 maja 2006r. z okazji kolejnej rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza konkurs na ,,Najładniejszą posesję na terenie miasta i gminy Brusy w 2006 r.". Dokonywanie zgłoszeń oraz możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat (...) więcej
2006-05-20 • Z okazji Dnia Inwalidy

Burmistrz Brus oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach z okazji  Światowego Dnia Inwalidy zapraszają wszystkich emerytów i inwalidów do udziału w Pikniku (...) więcej
2006-05-19 • O słynnym Bruszaninie

Janina Głomska Sympozjum :Stanisław Pestka –publicysta , poeta ,działacz kaszubskiDnia 15.05.2006 roku odbyła się w Instytucie Kaszubskim w Gdańsku w tawernie „Mestwin” (...) więcej

W ostatnich latach na terenie gminy Brusy rozbudowano znacznie sieć wodno-kanalizacyjną. Zaopatrzono w nią większość sołectw. Od 2000 roku oczyszczalnię ścieków w Brusach dociążono ściekami z (...) więcej
2006-05-18 • Religijnie w Kosobudach

18 maja, w rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Religijnej, do którego uczniowie przygotowywali się od początku roku (...) więcej

W dniu 17 maja br. na stadionie w Brusach odbyły się gminne zawody w czwórboju lekkoatletycznym. W zawodach uczestniczyły reprezentacje dziewcząt i chłopców ze  szkół podstawowych z Lubni, (...) więcej

20 maja o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się V Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Turniej przeprowadzony zostanie systemem szwajcarskim na dystansie (...) więcej
2006-05-18 • Remonty w szkołach

Na przełom czerwca i lipca 2006r. zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na budynkach dwóch szkół w gminie Brusy. Nowy dach otrzyma szkoła w Czapiewicach oraz w Przymuszewie.Dla SP Czapiewice (...) więcej
2006-05-18 • Wiosenne porządki

Gmina Brusy przystąpiła do wiosennych porządków. Do sprzątania i pielęgnowania zieleni oraz rabatków zatrudniono dodatkowo 3 osoby w ramach robót interwencyjnych.  Tego rodzaju prace (...) więcej
2006-05-18 • Drogi pod kontrolą

Od połowy kwietnia trwają prace związane z naprawą dróg  w mieście i gminie Brusy. Pracownicy Zakłady Gospodarki Komunalnej na bieżąco łatają dziury powstałe w asfalcie po okresie zimowym. (...) więcej
2006-05-18 • Rowerem w okolice Leśna

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leśnie kolejny raz poznają i podziwiają piękno pobliskich okolic na wycieczce rowerowej. Tym razem trasa, którą pojechali piątoklasiści pod opieką pana (...) więcej

W minioną niedzielę, 14 maja br.,  przeprowadzone zostały w Brusach miejskie drużynowe i indywidualne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej między reprezentacjami: Straży Leśnej, (...) więcej
2006-05-16 • Komputery dla Brus

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach otrzymała w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, 9 komputerów dla uczniów, stanowisko komputerowe dla nauczyciela (...) więcej

8 maja br. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu na roboty inwestycyjne związane z przebudową skrzyżowania ul. Gdańskiej, Wojska Polskiego oraz Armii (...) więcej

Od połowy kwietnia br. strażacy OSP , członkinie Stowarzyszenia „Kobiet nad Brdą” oraz mieszkańcy Męcikała pracowali przy budowie „wiaty biesiadnej” na męcikalskim (...) więcej

Dwie bruskie firmy zostały uhonorowane medalem w konkursie Mercurius Gedanensis organizowanym  przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Firma Fungopol z Kinic i Zakład Produkcji Spożywczej (...) więcej
2006-05-15 • Utwardzają nawierzchnie

W gminie Brusy rozpoczął się drugi etap prac związanych z wyrównaniem gruntowych dróg gminnych polegający na utwardzaniu nawierzchni. W sumie na to przedsięwzięcie przeznaczono 500 ton żużlu i (...) więcej
2006-05-15 • Budowa ul. Bema w Brusach

Trwają roboty w ramach drugiego etapu projektu „Budowa ul. Gen. J. Bema, ul. Rzemieślniczej i przebudowa ul. Kościuszki w Brusach wraz z odwodnieniem”. Przedsięwzięcie to jest (...) więcej

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. W tej szkole dziś o godz. 11.00 nastąpi otwarcie nowej pracowni komputerowej, której powstanie było możliwe (...) więcej

Bruski samorząd został laureatem III edycji konkursu “Samorząd przyjazny Oświacie”. Finał tego konkursu odbył się 11 maja o godz. 10.30 w siedzibie “Solidarności” w (...) więcej
2006-05-11 • II Powiatowe Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach zaprasza Państwa na II Powiatowe Targi Pracy które odbędą się w dniu 16 maja 2006 r. o godz. 10:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej Parku (...) więcej

Dnia 6 maja 2006 odbył się VI Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej organizowany przez Ośrodek Kultury w Rytlu. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach reprezentował zespół w składzie: (...) więcej

13 maja br. o godz. 11.00 w Krostkowie odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt Jana Karnowskiego w tej miejscowości. Podczas tej uroczystości wystąpi również młodzież (...) więcej

8 maja br. gminę Brusy odwiedziła delegacja przedsiębiorców oraz władz gminy Saint Florennce z Francji. Wizyta  rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem z burmistrzem Brus, Jerzym Fijasem oraz (...) więcej

17 maja br. w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska odbędzie się KONFERENCJA SAMORZĄDOWA pn „ Fundusze strukturalne a rozwój regionalny i lokalny: doświadczenia i perspektywy”. (...) więcej
2006-05-08 • Świętowali strażacy

Dnia 7 maja br. swoje święto w gminie Brusy obchodzili wszyscy strażacy. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem do kościoła orkiestry dętej, sztandarów, strażaków, młodzieżowych drużyn (...) więcej
2006-05-08 • IV Turniej Badmintona

   Dnia 06.05.2006r. w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się IV Turniej Badmintona o puchar Burmistrza Brus. Do rozgrywek zgłosiło się 8 (...) więcej

W sobotę 6 maja br poświęcony został krzyż i teren pod budowę kościoła w Męcikale. Ceremonii przewodniczył biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga. Uroczystość rozpoczęła się o 15: 30. Oprócz (...) więcej
2006-05-08 • Po wizycie marszałka

6 maja br. z roboczą wizytą gościł w gminie Brusy Marszałek Województwa Pomorskiego, Jan Kozłowski. Jego wizyta rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem w Urzędzie Miejskim w Brusach z (...) więcej
2006-05-08 • Delegacja z Niemiec

W dniach 6-7 maja br. gościła w gminie Brusy 7-osobowa delegacja z niemieckiego miasta Gross Laasch. Goście z Niemiec podczas wizyty uczestniczyli m.in. w uroczystości poświęcenia przez Jego (...) więcej

Uczniowie z Gimnazjum w Brusach realizujący w ramach programu ,,Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie”, konkurs ,,Każdy może oszczędzać” pod opieką pań: Beaty Rekowskiej i (...) więcej

W dniu 6 maja br. (sobota) w gminie Brusy gościł będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga. O godz. 15.30 dokona on poświęcenia nowego krzyża oraz gruntu przeznaczonego pod budowę (...) więcej

10 maja br. w Innsbrucku rozpocznie się  Zgromadzenie Przedstawicieli Komitetu Regionów. Głównym tematem spotkań będzie dyskusja poświęcona zmianom w przepisach regulujących procedury (...) więcej

Oficjalne uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Świętem Matki Boskiej Królowej Polski w gminie Brusy rozpoczęły się mszą św. o godz. 11.00 w Kościele p.w. (...) więcej
2006-05-04 • Delegacja z Colbe-Hessen

4 maja w Chacie Kaszubkiej w Brusach Jagliach gościła 10-osobowa wycieczka z niemieckiego miasta Colbe-Hessen. Zwiedzili oni chatę, a także z zaciekawieniem wysłuchali informacji związanych z (...) więcej

 3 maja br., odbył się zorganizowany przez Burmistrza Brus IV Zaborski Rajd Rowerowy dla mieszkańców miasta i gminy Brusy. Rajd został przeprowadzony, tradycyjnie jak co roku, z okazji (...) więcej

Dnia 25. 04. 2006 r. w Gimnazjum w Lubni odbyło się przedstawienie o tematyce proekologicznej związane z obchodami Światowego Dnia Ziemi (22.04.). Celem obchodów Dnia Ziemi jest zainteresowanie (...) więcej

25 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się gminny konkurs ekologiczny pod hasłem “Jestem przyjacielem przyrody”, dla dzieci z klas (...) więcej
2006-05-02 • „RODNO MOWA”

XXXV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI LITERATURY KASZUBSKIEJ “RODNO MOWA”. 27 kwietnia odbył się kolejny konkurs recytatorski literatury kaszubskiej organizowany przez (...) więcej

Po raz kolejny społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczciła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w sali gimnastycznej szkoły odbył się uroczysty apel (...) więcej
2006-05-01 • Wiosna w Męcikale

30 kwietnia br. Burmistrz Brus, Strażacy z OSP Męcikał, Stowarzyszenie Kobiet “Nad Brdą” oraz Szkoła Podstawowa w Męcikale zorganizowali “Festyn wiosenny”. Początkowo (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!