1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

II RAJD I KONKURS „MAJÓWKA Z  GENERAŁEM JÓZEFEM WYBICKIM”-         czyli wyprawa po generalskie epolety  I. Misja (...) więcej

25 lutego 2006 roku w sali SGR w Brusach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Brus. Jest to III edycja konkursu. To wyróżnienie wręczone zostało w kategoriach:  - Inicjatywy (...) więcej
2006-02-27 • Nowy prezes w Męcikale

24 lutego br. w swietlicy wiejskiej w Męcikale odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki OSP Męcikał. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zastępca Burmistrza Brus Władysław Czarnowski, (...) więcej

23 lutego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu ekologicznego, który odbył się w ramach edukacji leśnej społeczeństwa. Jego (...) więcej

Czasy, w których przyszło nam żyć, to czas rozwiniętej daleko nauki i techniki, czas komputerów i rzeczywistości wirtualnej. Coraz częstszą formą spędzania wolnego czasu przez dziecko jest (...) więcej

23 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Męcikale odbyły się dwa zebrania. Pierwsze, które rozpoczęło się o godz. 17.00, dotyczyło budowy kaplicy w Męcikale. Omawiano na nim m.in. procedury (...) więcej
2006-02-24 • Dary dla najuboższych.

Dzięki współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach udało się w ostatnim czasie pozyskać produkty żywnościowe, które w najbliższym czasie trafią do (...) więcej

            Dnia 22 lutego 2006 roku odbyła się w szkole w Kosobudach dyskoteka karnawałowa. Uczniowie bawili się w dwóch grupach: klasy 0- (...) więcej

17 lutego br. w Domu Strażaka odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki OSP Brusy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Brus Jerzy Fijas i Komendant Powiatowej Straży Pożarnej z (...) więcej
2006-02-19 • Bal karnawałowy w Lubni.

18 lutego 2006r. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lubni pod przewodnictwem Pani Marii Rydygier zorganizowała bal karnawałowy dla dzieci z Główczewic, Lamka, Lubni i Orlika.Podczas balu (...) więcej

Tradycją uczniów Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach jest organizowany co roku walentynkowy mini play back show. Organizatorem tej imprezy jest Samorząd Uczniowski, (...) więcej

PRZYRODA – KULTURA – REGINALIZM  Wieczór poświęcony Annie Łajming - wybrane fragmenty seminarium poświęconego pisarce i kulturze kaszubskiej z promocją książki Pro (...) więcej

Burmistrz Brus wspólnie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują w dniu 11  marca  br. o godz. 16.00 Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów.Turniej ten (...) więcej

W ubiegły wtorek, 14 lutego Burmistrz Brus Jerzy Fijas wręczył Annie i Józefowi Łangowskim z Rudzin medal za długoletnie pożycie małżeńskie. 26 grudnia tego roku minie bowiem 56 lat od chwili (...) więcej

Instytut Kaszubski w Gdańsku * Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Czersku * Liceum Ogólnokształcące w Czersku   ZAPRASZAJĄ   na promocję książki   Pro (...) więcej

Luty i marzec to w gminie Brusy czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych Ochtniczych Straży Pożarnych. Dotychczas odbyły się już spotkania w Czyczkowach, Hucie, Czrniżu i Kinicach. Teraz czas na (...) więcej

7 marca o godz. 16.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się prelekcja pt. „Ksiądz płk Józef Wrycza w aktach Urzędu Bezpieczeństwa”. Postać jednego z najbardziej (...) więcej

Trwają prace nad zainstalowaniem Internetu szerokopasmowego w szkole. W ubiegłym roku zakupiono urządzenia sieciowe szkieletowe umożliwiające podłączenie do szerokopasmowego Internetu w sieci (...) więcej

14 lutego 2006 w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel z okazji Walentynek. więcej

W czasie ferii w Gimnazjum w Lubni odbyły się zajęcia sportowe. Pierwszy turniej odbył się 2 lutego bieżącego roku o godzinie 10.00. Chłopcy i dziewczęta wzięli udział w meczu piłki siatkowej. (...) więcej

„Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, boKtoś mnie pokochał na dobre i na złe.Bezchmurne niebo mam znów nad sobąBo ktoś pokochał mnie.” Dnia 15 lutego o godzinie 1100 w (...) więcej

19 marca w Tuchomiu pod Bytowem z okazji Dnia Jedności Kaszubów odbędzie się próba bicia niezwykłego rekordu. Na miejsce zjadą akordeoniści z różnych stron Kaszub, aby wspólnie zagrać znany (...) więcej

W ostatnią środę ferii zimowych, w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbył karnawałowy bal przebierańców dla dzieci klas 0-III oraz dzieci młodszych, które nie rozpoczęły jeszcze nauki (...) więcej

Na sali gimnastycznej SP w Lubni w dniu 9 lutego 2006r. obył się Gminny Turniej Kometki o Puchar Dyrektora SP w Lubni. W turnieju wystartowało dziewiętnastu zawodników z Brus, Kościerzyny, (...) więcej

25 lutego 2006 roku o godz. 17.00 w Sali Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Brusach odbędzie się uroczyste wręczenie trzeciej edycji Nagród Burmistrza Brus.Konkurs o Nagrodę Burmistrza Brus (...) więcej

6 i 8 lutego odbyły się warsztaty teatralne pod kierunkiem p. E. Mikołajczyka – instruktora teatralnego z Chojnickiego Domu Kultury. Tematyka warsztatów była ukierunkowana na: abecadło (...) więcej

2 lutego na sali gimnastycznej w Leśnie rozegrano turniej halowej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśnie, do którego przystąpiło 5 drużyn ze szkół podstawowych (...) więcej

    W dniu 26.01.2006 r. uczniowie klasy pierwszej i zerowej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach gościnnie wystąpiły w Przedszkolu Sióstr (...) więcej
2006-02-08 • Ferie w Czyczkowach

W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach były organizowane zajęcia dla dzieci z sołectwa wsi Czyczkowy.W pierwszym tygodniu organizatorem (...) więcej
2006-02-08 • QUO VADIS CASSUBIAE?

ROZPORZADZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2006 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 29 stycznia 2006r.   w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku (...) więcej
2006-02-07 • Karnawałowo dla szkoły

4 lutego w Kosobudach odbył się kolejny bal charytatywny organizowany przez Radę Rodziców przy S.P. Kosobudy na rzecz szkoły. Jak zwykle nie zabrakło honorowych gości, którymi tym razem byli: (...) więcej
2006-02-07 • Harcerze dzieciom

W męcikalskiej świetlicy w ostatnich dniach wiele się działo. To wszystko za sprawą zimowiska, którego pomysłodawcami i organizatorami byli harcerze z 27 Środowiskowej Drużyny im. Adama (...) więcej

Przypominamy, że dnia 20 stycznia 2006 roku został ogłoszony OTWARTY KONKURS OFERTna realizację zadań Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Oferty (...) więcej

Józef Chełmowski, artysta ludowy z Brus Jagliów, został odznaczony przez Ministra Kultury medalem Gloria Artis za wieloletnią pracę twórczą i zasługi dla kultury ludowej. Uroczystość wręczenia (...) więcej

Dnia 25 stycznia 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 12, poz. 67) wprowadzająca jednorazową zapomogę z tytułu (...) więcej

Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia Jubileuszowej Odznaki Honorowej Pieczęci Świętopełka Wielkiego, które odbędzie się w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!