1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Świąteczna iluminacja Brus Na początku grudnia na głównych ulicach Brus rozbłyśnie świąteczna iluminacja, tworząca szczególny nastrój w reprezentacyjnej części miasta przed Świętami (...) więcej
2005-11-30 • Szopka Bożonarodzeniowa

Wiejski Dom Kultury w Czyczkowach ogłasza konkurs Szopek Bożonarodzeniowych pod patronatem Burmistrza Brus. Technika wykonania prac jest dowolna, wiek uczestników nieograniczony. (...) więcej
2005-11-30 • Piszą o nas !

więcej
2005-11-29 • Jest nowy prezes

26 listopada 2005 roku w Brusach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczestniczyło w nim 27 z 50 członków klubu. Zebranie (...) więcej
2005-11-28 • Próbny sprawdzian

Dnia 17 listopada 102 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przystąpiło do próbnego sprawdzianu. Był on wprawką do właściwego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, które (...) więcej
2005-11-28 • Ulice na finiszu

Trwają prace przy układaniu asfaltu na ul. Kościuszki w Brusach. Zakończenie prac jest planowane na koniec listopada. Jest to ostatnia z realizowanych w 2005 roku ulic w Brusach. Wcześniej (...) więcej
2005-11-28 • Będą czyste jeziora

Brusy konsekwentnie realizują budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy gminy. W tym tygodniu rozpoczynają się prace ziemne przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Leśnie. (...) więcej

24 listopada 2005 roku w Gimnazjum w Lubni odbyło się przy współpracy MOPS w Brusach i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawienie profilaktyczne pt. (...) więcej

' BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (...) więcej

                  więcej
2005-11-25 • Sesja Rady Miejskiej

Dnia 1 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach rozpocznie się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad : Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (...) więcej
2005-11-25 • Poetycki listopad

Uczniowie należący do teatrzyku „Kleksik”, działającego w ramach kółka polonistycznego przy Szkole Podstawowej im. St. Sikorskiego w Wielkich Chełmach, postanowili umilić jeden z (...) więcej

W dniu 2 grudnia 2005 roku o godz.13.00 w siedzibie Bractwa Kurkowego przy ulicy Polnej w Brusach odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie (...) więcej

Mieszkańcy gminy Brusy są narażeni na ryzyko wypadków, spowodowanych przez kierowców poruszających się z nadmierną prędkością wynika z raportu przedstawionego przez Straż Gminną ze Starej (...) więcej
2005-11-18 • Zima w Chacie Kaszubskiej

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Leśnie. 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta (...) więcej
2005-11-18 • Góra grosza

Góra grosza Już po raz szósty Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zorganizowało akcję „Góra grosza”. Polegała ona na zbiórce w (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 89-632 Brusy, ul. Świętopełka 20 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach (...) więcej

W dniu 9 listopada 2005 roku uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w VI Spotkaniu z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną pod hasłem „Cześć Polskiej (...) więcej

Projekt gotowy.15 listopada Burmistrz Brus przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. (...) więcej
2005-11-16 • Nowy dzierżawca wybrany

W Urzędzie Miejskim w Brusach rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę nieruchomości w Brusach i Leśnie. Był to już drugi przetarg nieograniczony, który wyłonić miał podmiot świadczący usługi (...) więcej
2005-11-15 • Zajęcia ekologiczne

Zajęcia ekologiczne po raz pierwszy w Chacie14 listopada w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach zostały przeprowadzone zajęcia przyrodniczo-ekologiczne w których wzięły udział dzieci z VI klasy (...) więcej

Pamiętny rok 1918…- obchody odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w BrusachW dniu 10 listopada Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach obchodziła 87 (...) więcej

”Czysty las jest- Nasz”!!! Szkoła Podstawowa w Lubi nagrodzona w ogólnopolskim konkursieMiło nam poinformować, że uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej w Lubni wraz z (...) więcej

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich ostrzega, że jutro - 15 listopada 2005 roku – w ciągu dnia wystąpią pojedyncze porywy silnego wiatru - do 28 m/s. Wiatr osłabnie dopiero w nocy (...) więcej

Dzisiaj wielka jest rocznica-Jedenasty listopada!Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa….Tymi słowami dnia 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Stanisława (...) więcej

„Inwazja bateriojadów w powiecie chojnickim” to program,do którego przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach. Przedstawiciele (...) więcej

Rower to nie tylko modny środek rekreacji, czy sportu, ale przede wszystkim przyszłościowy środek komunikacji. O tym, że warto z niego korzystać wiedzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. (...) więcej

Do Kosobud bezpiecznie roweremBurmistrz Brus wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą budowy ścieżki rowerowej do Kosobud.Inwestycja obejmuje budowę (...) więcej

Dnia 11 listopada 2005 roku o godzinie 1100 w kościele parafialnym w Brusach odbyła się Msza (...) więcej
2005-11-10 • Teatr w Czyczkowach

Informujemy że dnia 13 listopada o godzinie 1600 w WDK Czyczkowy odbędzie się występ amatorskiego teatru „Po prostu MY” w spektaklu „Carpe diem”. Wstęp wolny. (...) więcej

11 listopada 2005r. obchodzić będziemy 87 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji o godzinie 11:00 w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Brusach odprawiona (...) więcej

Szanowni Miłośnicy Kaszubskiej Literatury Pojawił się pierwszy prawdziwy komiks po kaszubsku. Jeden tom z przygód Kajko i Kokosza w (...) więcej

ZAPRASZAMY! UWAGA! ZAPRASZAMY! UWAGA! Ogłoszenie Burmistrz Brus i Dyrektor (...) więcej

      Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy   Jesień 2005 - więcej

Drużyna piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego reprezentowała Gminę Brusy na Powiatowych Mistrzostwach Szkół Wiejskich w Piłce Halowej w dniu 4.11.2005r., (...) więcej
2005-11-08 • Na zebraniu o rondzie

4 listopada w Domu Strażaka w Brusach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Brusach. Głównym tematem spotkania była planowana budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy (...) więcej

3 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie w sprawie planowanej kolejnej inwestycji infrastrukturalnej w gminie Brusy - budowie sieci wodociągowej (...) więcej

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II pamięta… Każdego roku pamiętamy o tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Gromady zuchowe, (...) więcej

Koło Łowieckie „BÓBR” Nr. 102 w Warszawie W połowie 1955r. dziewięcioosobowa grupa organizacyjna zarejestrowała się jako Kolo (...) więcej
2005-11-06 • Kurs języka Kaszubskiego

Brusy Kurs języka kaszubskiego. Od 12 października w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbywa się kurs języka kaszubskiego, przeznaczony dla osób (...) więcej
2005-11-02 • MBP Brusy

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!