1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informacja dotycząca realizacji zadania p.n. „Rozwój gminnego Centrum Informacji” – w ramach programu Ministerstwa Gospodarki i Pracy „Pierwsza Praca” z dotacji (...) więcej

Brusy Połączył ich Błogosławiony Gmina Brusy i Gmina Ożarów Mazowiecki podpisały porozumienie o współpracy. Obie lokalne wspólnoty oddalone od siebie o (...) więcej
2005-10-27 • Zebranie osiedlowe

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Brusy na ZEBRANIE OSIEDLOWE Osiedla Nr 1 i Nr 2 które odbędzie się 4 listopada 2005 r. (...) więcej

23 października w Gimnazjum w Lubni odbył się koncert pod tytułem „Trzy miłości”. Artysta Jan Doran zaśpiewał najpiękniejsze wiersze Leśmiana, Gałczyńskiego i wielu innych znanych (...) więcej

Na XXI Targach Zdrowego Życia i Żywności odbywających się w dniach 14 - 16 października w Tarnowie Zakład Produkcji Spożywczej - Stefan Skwierawski z Brus nagrodzony (...) więcej

Miło i uroczyście spędzili swoje święto nauczyciele i uczniowie. Były gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego oraz nagrody dla najbardziej zasłużonych w swojej pracy (...) więcej

Dzień 13 października 2005 roku był dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Lubni bardzo uroczystym dniem. W tym dniu w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, zostali (...) więcej

W tą sobotę, 22 października br., otwierają się w Kościerzynie nowe możliwości. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie uruchamia Punkt Konsultacyjny z perspektywą utworzenia w najbliższym (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie apeluje do Kaszubów i Pomorza o liczny udział w zbliżających się wyborach prezydenckich oraz poparcie kandydatury Donalda Tuska. Przyjmując takie stanowisko, (...) więcej

W dniu 17 października społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II świętowała V rocznicę nadania imienia i sztandaru szkole. Uroczyste obchody rozpoczęto Mszą Świętą, (...) więcej

Dnia 13 października 2005 roku w Gimnazjum w Lubni odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na początku klasy pierwsze złożyły ślubowanie i zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów (...) więcej

więcej

W Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach już po raz drugi obchodzono rocznicę nadania imienia. Ten uroczysty dzień (...) więcej

więcej

W ramach realizacji projektu rozwoju Gminnego Centrum Informacji w Brusach w dniach 7 i 8 września br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyły się szkolenia w zakresie „Praca wolontarystyczna (...) więcej

We wtorek 11 października Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach gościł uczestników Półfinałów VII Gimnazjady Wojewódzkiej w Szachach. Wspólna organizacja tych zawodów przez Gimnazjum w (...) więcej
2005-10-13 • Wszystkiego najlepszego

więcej

Dnia 03 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chacie Kaszubskiej Uczniowie klas I b i II b oraz IVa i VIa odbyli wycieczki do Brus (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 12 października 2005r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2004r. Nr (...) więcej

BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY do oddania w dzierżawę następujących zabudowanych działek mienia komunalnego (...) więcej
2005-10-12 • Dzień Edukacji Narodowej

Przywitanie gości i nauczycieli Przedstawienie ważnych informacji oświatowych za rok szkolny 2004/2005 przez prowadzącego. Wręczenie medali KEN Wręczenie nagród Burmistrza (...) więcej

więcej

14 października 2005 roku o godz. 10.00 w Dworze Artusa w Gdańsku odbędzie się Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, organizowana przez Wojewodę Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora (...) więcej

W dniach 14-15 października br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odędzie się konferencja pn. "Jesienne Warsztaty Antropologiczne". Warsztaty poprowadzą wybitni (...) więcej

Młodzież z Gimnazjum w Brusach wzięła udział w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych. W zawodach w kategorii dziewcząt i chłopców startowały po 4 sztafety: z Brus, Konarzyn, Swornegaci, (...) więcej
2005-10-11 • Obchody Dnia Nauczyciela

12 października 2005 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczną się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W programie wręczenie medali Komisji Edukacji (...) więcej
2005-10-06 • Europejskie Dni Ptaków

więcej

W dniach od 26 do 30 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z wychowawcami włączyli się w akcję Sprzątanie Świata. Od tego roku akcja przekształcona została (...) więcej
2005-10-06 • IX Bieg Gryfa

IX Bieg „Gryfa” IX Bieg Gryfa Dnia 2005-10-05 dzieci wszystkich szkół podstawowych gminy Brusy walczyły z własnymi (...) więcej

więcej

7 października 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Parku Narodowego Bory Tucholskie odbędzie się posiedzenie Rady Naukowej PN BT. W programie przewidziano przyjęcie regulaminu Rady oraz dyskusję (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach remontuje właśnie wodociąg na ul. Czernickiej w Czyczkowach. Po ukończeniu remontu wodociągu, w Czyczkowach planuje się jeszcze remont budynku hydroforni. (...) więcej

Na 11 października br. gmina Brusy wyznaczyła ostateczny termin przyjmowania ofert na przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Leśnie. Planowana realizacja (...) więcej

Szkoła Podstawowa im Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II sprząta świat W dniach od 26 do 30 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w (...) więcej

Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy Jesień 2005 - kolejka III Kosobudy (...) więcej

27 września członkowie koła ekologicznego działającego przy Gimnazjum w Brusach wzięli udział w wycieczce rowerowej. Głównym zadaniem podczas wycieczki do lasu w okolicy Czarnowa była realizacja (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała z Ministerstwa Gospodarki i Pracy grant na realizację Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz rozwój Gminnego Centrum Informacji w (...) więcej

Informuję, że lokale wyborcze: - nr 3 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Brusach - nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Leśnie są dostosowane dla wyborców niepełnosprawnych, którzy na (...) więcej

Informuję, że spis wyborców jest sporządzony i udostępniony do wglądu na wniosek od dnia 25 września do dnia 7 października 2005 r. w godzinach od 7,00 do 15,00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (...) więcej

30 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku Burmistrz Brus podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i (...) więcej

Z inicjatywy Gimnazjum w Brusach 28 września w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się drużynowe Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w szachach. Zawody rozegrane w ramach VII (...) więcej

22 września br. uczniowie Gimnazjum w Brusach brali udział w wycieczce na XI Festyn Archeologiczny w Biskupinie. W tym roku tematem biskupińskiego festynu byli Wikingowie i ich sąsiedzi. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!